Piotr VaGla Waglowski

Piotr VaGla WaglowskiPrawnik, publicysta, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Radca w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (wcześniej w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju) zaangażowany w rozwój systemu ewaluacji prawa. Ukończył studia doktoranckie w INP PAN oraz aplikację legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Były felietonista miesięcznika "IT w Administracji", miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost". Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji działającego - w ramach programu Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji) - przy Fundacji im. Stefana Batorego (zawiesił udział w pracach OFL w związku z ubieganiem się o mandat senatora, a następnie - w związku z zatrudnieniem w administracji rządowej). W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Rady Informatyzacji działającej przy MAiC, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Członkiem Rady ds. Cyfryzacji pierwszej i drugiej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Konsultant, trener, wykładowca, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Autor książki „Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu”, współautor książki pt. „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw”. Współautor założeń rządowego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Urodził się 17 maja (Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego) 1974 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Safjana, poświęcił naruszeniu dóbr osobistych w internecie i ich cywilnoprawnej ochronie na podstawie Kodeksu cywilnego. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Interesuje się prawnymi aspektami społeczeństwa „informacyjnego” i edukacją medialną. Zabiega o poszerzenie dostępu obywateli do informacji publicznej ze szczególnym akcentem na dostęp do orzecznictwa sądowego, informacji na temat procesu legislacyjnego oraz finansów publicznych. Wspiera działania mające na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa, a także zwiększenia racjonalności działania państwa (np. usprawnienie procesów analityki publicznej w administracji publicznej). Był jednym z pomysłodawców obchodów Dnia Domeny Publicznej w Polsce, bierze aktywny udział w debacie publicznej związanej z różnymi aspektami prawa obiegu informacji i społeczeństwa obywatelskiego (np. przy okazji dyskusji na temat Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, dyskusji na temat audiowizualnych usług medialnych na żądanie, dyskusji na temat umowy międzynarodowej ACTA, czy projektów dyrektyw związanych z patentowaniem oprogramowania i dyrektywy retencyjnej). Współautor „Białej Księgi Nowego BIP”, opracowania przygotowanego w ramach prac Zespołu do spraw Nowego Biuletynu Informacji Publicznej powołanego do życia w sierpniu 2005 roku. Zespół ten prowadził od sierpnia 2005 roku do stycznia 2006 roku prace przy Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, a następnie przy Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współautor "Czarnej Księgi Dyskryminacji - Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ", która powstała z inicjatywy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie zabiegał o to, by Polska ratyfikowała Konwencję. Był współprzewodniczącym warsztatu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który zajmował się technicznymi aspektami konsultacji publicznych i komunikacji między obywatelami i państwem, wspierał Ministerstwo Gospodarki w pracach nad systemem konsultacji publicznych online, był zaangażowany w prace Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których celem było zreformowanie sposobu przygotowywania ocen skutków regulacji i wsparcia koncepcji tworzenia "prawa opartego na dowodach". Bierze udział w dialogu obywateli z administracją publiczną - m.in. brał udział w spotkaniach z Premierem Donaldem Tuskiem w 2010 oraz w 2011 roku, uczestniczył w pracach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, był też zaangażowany w działania zmierzające do liberalizacji przepisów o zbiórkach publicznych oraz w prace Senatu RP, których celem było ustawowe skonkretyzowanie konstytucyjnego prawa petycji. Zabiega o usprawnienie obiegu informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz o umożliwienie obywatelom korzystania z elektronicznych form wspierania obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej i z elektronicznych form zbierania poparcia na listach kandydatów w wyborach powszechnych. Uważa, że możliwość ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego (re-use) jest koniecznym warunkiem sprawowania przez Naród władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspiera koncepcje bezwnioskowego dostępu do wykazów umów zawieranych przez administrację publiczną, czego skutkiem będzie zwiększenie społecznej kontroli nad wydatkami publicznymi, a przez to zwiększenie racjonalności działania państwa. Uważa przy tym, że informacja na temat finansów publicznych jest „kluczem” do demokracji.

Aktywność zawodowa
Piotr Waglowski na okładce miesięcznika Press - listopad 2013Od 1997 roku prowadzi internetowy serwis "VaGla.pl - Prawo i Internet", gdzie zajmuje się prawnymi aspektami internetu i społeczeństwa "informacyjnego".

Od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą, a w jej ramach angażuje się w projekty polegające na opracowywaniu ekspertyz, opinii prawnych, prowadzi szkolenia i wykłady oraz występuje w charakterze doradcy.

Wcześniej:

Pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w 3W Internet Marketing sp. z o.o. Obszar działania firmy obejmuje marketing usług finansowych. Spółka była wówczas wydawcą serwisu (hurtowni danych finansowych) Portfel.pl.

W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wprost Online - internetowego serwisu prowadzonego przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Wprost.

Do września 2005 pełnił funkcję głównego konsultanta Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Współpracował ze spółką doradztwa strategicznego UBIK Business Consulting Sp. z o.o. jako doradca zarządu oraz pełnomocnik w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Okładka 5. numeru Magazynu MediafunWspółpracował ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w charakterze doradcy Zarządu Związku (wcześniej zaś w charakterze dyrektora ds. koordynacji działań prawnych), a także z Konfederacją Lewiatan - doradzając w zakresie ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego oraz tworzenia narzędzi partycypacji obywatelskiej.

Współpracował również ze spółką INVESTIN Sp. z o. o. w charakterze Eksperta Własności intelektualnej (specjalizacja branżowa: Technologie Informacyjne, Sektor Publiczny).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2012 roku współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach szkolenia dotyczącego uwarunkowań prawnych prowadzenia urzędowych serwisów internetowych.

Uczestniczył w realizacji kilku innych "projektów internetowych". Jeszcze na studiach brał udział w pracach nad jedną z pierwszych wersji Internetowego Serwisu Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2014-2015 pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dydaktyka
W ramach aktywności akademickiej zaangażowany jest w projekty związane z edukacją medialną.

Prowadził zajęcia pt. Aspekty prawne internetu w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Katedrze Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu SWPS.

W latach 2011-2014 prowadził zajęcia na temat prawnych uwarunkowań e-marketingu (Prawne aspekty działań marketingowych w Internecie) w ramach podyplomowych studiów marketingu internetowego w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadził również warsztaty i wykłady na temat uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności prasowej i wydawniczej - w ramach podyplomowych studiów "Dziennikarstwo Internetowe" w Collegium Civitas. W ramach Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego prowadził zajęcia na interdyscyplinarnej specjalności Dokumentalistyka.

W 2006 roku prowadził zajęcia "Dziennikarstwo informacyjne w portalu internetowym", oraz "Technologia integracji internet, prasa, radio, telewizja" w ramach szkolenia "Dziennikarstwo internetowe". Szkolenie odbywało się zaś w ramach programu „Rozwój kompetencji różnych grup zawodowych” i organizowane było przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

W roku akademickim 2008-2009 prowadził konwersatorium pt. "Edukacja w przestrzeni internetu i nowych mediów" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Kultury i Komunikowania, Katedra Mediów i Komunikowania).

W latach 2008 - 2010 poprowadził zajęcia poświęcone systemom zarządzania treścią (CMS - content management systems) w ramach zajęć w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Dziennikarstwa, specjalizacja "Dziennikarstwo Online").

Członek Kolegium Centrum Badań i Edukacji Prawno - Informatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Człowiek - istota społeczna
Członek założyciel stowarzyszenia Internet Society Poland, w latach 2001 - 2006 członek jego Zarządu (w październiku 2009 roku został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia po raz kolejny, przy czym w 2010 roku złożył mandat w związku z kandydowaniem na członka Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wikipedysta (wymieniany nawet w zacnym gronie Twórców Polskiej Wikipedii)

W 2009 został członkiem Rady Programowej Fundacji "Panoptykon" oraz członkiem Rady Fundacji Nowoczesna Polska (od marca 2010 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady tej fundacji). W lutym 2014 roku złożył mandaty w Radach obu Fundacji.

W 2010 roku dołączył do prac Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego oraz Forum „Aktywny Obywatel”, działającego przy Instytucie Spraw Publicznych.

W roku 2011 wszedł w skład zespołu doradców wspierających Fundację ePaństwo w realizacji internetowego serwisu Sejmometr.pl i uczestniczył w pracach tego zespołu do maja 2012 roku. Następnie, do końca stycznia 2013 roku, doradzał Zarządowi Fundacji ePaństwo indywidualnie.

W latach 1997 - 2000 aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego "PROCURA" jako: Członek Założyciel, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a następnie Członek Zarządu. Od stycznia 1998 do października 1999 - Wiceprezes ds. Organizacyjno-Gospodarczych Akademickiego Centrum Kultury Niezależnej (ACKN).

Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

W listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.

Z dniem 14 sierpnia 2006 roku, z rekomendacji Stowarzyszenia Internet Society Poland, został powołany w skład Rady Informatyzacji pierwszej kadencji (do 19 maja 2007) przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ludwika Dorna. Rada Informatyzacji była organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji działającym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Boston IT Security Review - okładka (nr 2/2007(3))W marcu 2007, w czasie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, został wybrany do Rady Izby na kadencję 2007-2009; 11 marca 2009, w czasie XVIII Zwyczajnego Zgromadzenia PIIT, wybrany do Rady ponownie, tym razem na kadencję 2009-2011 (pod koniec 2010 roku złożył mandat). Izba zrzesza firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Do Izby należy blisko 200 firm. Na podstawie ustawy Izba jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W PIIT reprezentował spółkę UBIK Business Consulting sp. z o.o.

W latach 2002-2003 pracował w Komitecie Organizacyjnym obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. W roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Laureat XVIII edycji Konkursu INFO-STAR w kategorii Propagowanie prawa teleinformatycznego.

Laureat I edycji nagrody Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni za szczególny wkład w dostępność Internetu (2012) – za wytrwałe propagowanie dostępności informacji w Internecie.

Został laureatem Plebiscytu MediaTory za rok 2013 w kategorii "ReformaTOR" za "śledztwa obywatelskie, których nie powstydziliby się najlepsi dziennikarze. Za konsekwentne patrzenie władzy na ręce, komentowanie i kontrolowanie rzeczywistości prawnej dla dobra społeczeństwa. Za to, że od 16 lat pokazuje jak dbać o swoje prawa w tzw. społeczeństwie informacyjnym".

W 2013 roku nominowany do Nagrody Radia TOK FM m.in. za "uruchomienie podskakujących". Rok wcześniej nominowany do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego "za pokazanie, że sposób negocjowania przez polski rząd porozumienia ACTA był pogwałceniem podstawowych praw obywateli. Za zorganizowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi skutecznego protestu w polskim Internecie i udowodnienie, że nie można negocjować umów ograniczających wolność w sieci za zamkniętym drzwiami i ponad głowami obywateli".

Przepływ informacji prawnej
Od 2007 roku jest felietonistą miesięcznika "IT w administracji", od 2010 roku członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce". W sierpniu 2014 roku rozpoczął współpracę z "Gazetą Bankową" - najstarszym magazynem ekonomicznym w Polsce - gdzie publikuje swoje felietony na temat społeczeństwa obywatelskiego. W maju 2015 roku rozpoczął współpracę z tygodnikiem "Wprost" w charakterze felietonisty.

Wcześniej:

W marcu 1995 założył pierwszą w Internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim: prawo@plearn.bitnet. W kwietniu 1996 roku założył Gazetę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego "Jurysta" i pełnił funkcję jej pierwszego redaktora naczelnego.

W maju 2005 roku nakładem wydawnictwa Helion ukazała się jego książka zatytułowana Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu (format: A5, stron: 408).

Od grudnia 2006 roku zasiadał w radzie programowej dwumiesięcznika "elektroniczna Administracja" i radzie programowej kwartalnika "Prawo Nowych Technologii" (oba zakończyły działalność w 2009 roku).

W latach 2006 - 2009 dziennikarz akredytowany przy Sejmie RP.

Ranking Dziennika Gazety Prawnej - 50 najbardziej wpływowych prawników 2012 r.Został uznany za najbardziej wpływowego prawnika roku 2012 w III edycji rankingu Dziennika Gazety Prawnej - 50 najbardziej wpływowych prawników (rok wcześniej znalazł się na czwartym miejscu w tym rankingu, zaś rok później i w latach kolejnych: na miejscu jedenastym, trzydziestym dziewiątym i - w roku 2015 - na miejscu dwudziestym szóstym). W tym czasie tygodnik "Przegląd" sklasyfikował go na 76. pozycji rankingu 100 najbardziej wpływowych Polaków.

W 2015 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich uhonorował go medalem im. prof. Groszkowskiego za "wieloletnie działania w obszarze prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego".

W tym samym roku otrzymał z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego Odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Znalazł się w zestawieniu liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej New Europe 100 Challengers w kategorii "society & polittics" ("for relentlessly fighting for online transparency of public administration"). Autorami zestawienia są Res Publica, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Google i „Financial Times”.

Czasy studenckie
W latach 1996-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Koła Naukowego "Ignorantia Iuris Nocet", działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Koło to było m.in. wydawcą czasopisma studenckiego "Jurysta". W tym czasie był również współpracownikiem Adwokatury Studenckiej (obecnie to Akademicka Poradnia Prawna) działającej przy Zarządzie Samorządu Studentów UW. W ramach tej aktywności zajmował się udzielaniem porad studentom w zakresie uczelnianych i "codziennych" spraw. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, pierwowzór studenckich poradni prawnych. Realizował doradztwo przy realizacji inicjatyw środowiska akademickiego, świadczył pomoc prawną na rzecz organizacji studenckich, działał w Komisji Prawnej Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. W roku akademickim 1997/1998 reprezentował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Parlamencie Studentów UW. W tym czasie też był członkiem Komitetu Obywatelskiego na Rzecz Wspierania Studiów Wyższych. Celem Komitetu było zebranie 100 tyś. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Narodowym Funduszu Wspierania Studiów Wyższych. Działał również w KOJA'97 - Komitecie Organizacji Juwenaliów Akademickich. Organizował Forum Organizacji i Prasy Akademickiej.

Administracja publiczna

Od marca 2017 roku radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, następnie radca w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W 2020 roku został zakwalifikowany do odbycia organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji aplikacji legislacyjnej, którą ukończył w 2021 roku.

Wcześniej: ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego i ekspert w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych tego ministerstwa), Pełnomocnik ds. otwartości danych w Ministerstwie Rozwoju.

Publikacje, szkolenia, konferencje
Autor publikacji dotyczących głównie prawnych aspektów Internetu oraz ochrony dóbr osobistych. W szczególności zainteresował się problematyką ochrony dóbr osobistych w kontekście prawa prasowego, ochrony danych osobowych, uzależnienia od Internetu, prawa wyborczego. W swoich opracowaniach dotykał również problemu wykorzystania Internetu w celach marketingowych.

Prowadził wykłady i seminaria we wspomnianej tematyce, w szczególności interesując się problematyką ochrony prywatności, kradzieży tożsamości, prawnymi aspektami obiegu informacji, w tym - niezamówionej informacji (spam), ochroną dóbr osobistych naruszanych w internecie, problematyką rejestracji domen internetowych, wykorzystanie internetu w celach marketingowych, prawną sytuacją dzieci korzystających z internetu, problematyką manipulacje w internecie (w kontekście edukacji medialnej), granicami wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w tym aspektami prawnymi działalności infobrokerów, problematyka ochrony informacji, prawnymi podstawami funkcjonowania systemu dostępu do informacji publicznej (w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych - accessibility). Szczególnie interesuje się problematyką ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego (re-use).

Referaty podczas wybranych konferencji:

 1. Technologia w służbie edukacji prawniczej, Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 28 listopada 2001, Seminarium naukowe pt. Prawne Aspekty Społeczeństwa Informacyjnego
 2. Biuletyn Informacji Publicznej - Standardy zabezpieczania treści informacji publicznych, Warszawa, 24 stycznia 2002, Konferencja pt. Zastosowania cyfrowych technik w biznesie (Komputer EXPO 2002),
 3. Manipulacje w Internecie, Warszawa (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie), 23 stycznia 2003, konferencja pt. "e-komunikacja"
 4. Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji, Gdańsk (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej), 16 października 2003, 3rd International Interdisciplinary Conference on Electronic Commerce "ECOM-03",
 5. Kradzież tożsamości w systemach IT, Warszawa, 27 listopada 2003, Konferencja Karta 2003
 6. Problematyka prawnej ochrony informacji, Warszawa, 15 grudnia 2003, Seminarium pt. "Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Norma ISO 17799:2000
 7. Ochrona prywatności – spam, Warszawa, 21 stycznia 2004, Forum Internetu Obywatelskiego w ramach KOMPUTER EXPO 2004,
 8. Premium rate services - wyzwania prawne, Warszawa, 10 marca 2004, Seminarium PIIT: "Rozwój rynku usług o podwyższonej płatności PREMIUM RATE SERVICES w Polsce"
 9. Retencja danych, a prawo do prywatności, Kraków, 2 marca 2006, Konferencja pt. "Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych",
 10. Zagrożenia w Sieci. Nowe tendencje (Spam), Warszawa (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), 14 marca 2006, Konferencja naukowa na temat bezpieczeństwa w sieci Internet, a w szczególności niezamawianej korespondencji elektronicznej (spam)
 11. Naruszenie prawa autorskiego w Internecie, Warszawa, 26 kwietnia 2004, Konferencja: Polski Rynek Oprogramowania
 12. Kradzież tożsamości - aspekty prawne, Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie), 6 listopada 2004, Ogólnopolska Konferencja "E-commerce - obrót gospodarczy w cyberprzestrzeni",
 13. Problem walki ze zjawiskiem kradzieży tożsamości, Poznań (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), 1 kwietnia 2005, Konferencja "Internet płaszczyzną globalizacji handlu II",
 14. Wartość dodana Internetu, Warszawa (Sejm RP), 18 maja 2006, VII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”,
 15. Prawne aspekty działalności infobrokera, Warszawa, 17 października 2006, "Infobroker - Informacje z Sieci. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji",
 16. Podanie w formie dokumentu elektronicznego, Warszawa, 6 grudnia 2006, Konferencja pt. Obieg dokumentów elektronicznych, czyli praktyczny i teoretyczny wymiar e-administracji,
 17. Domeny internetowe a dobra osobiste, Warszawa (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 23 marca 2007, Konferencja naukowa pt. Domeny internetowe a prawa osób trzecich,
 18. Relacja wirtualnej rzeczywistości do realnych stosunków społecznych, Poznań (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), 29 marca 2007 Konferencja Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu 3,
 19. Aktualny stan prawny zagadnienia neutralności technologicznej państwa, Legionowo, 27 września 2007, XIII Forum Teleinformatyki, Debata pt. "Neutralność technologiczna i byty pokrewne"
 20. Dostępność a technologia informacyjna i komunikacyjna, Wisła, 18 października 2007, XXIII Jesienne Spotkania PTI w Wiśle,
 21. Prawne aspekty funkcjonowania portali korporacyjnych - na podstawie prawa prasowego (w tym obowiązek rejestracji portali), Warszawa, 5 grudnia 2007, konferencja pt. Portale korporacyjne zorientowane na usługi - dostosowanie funkcjonalności do potrzeb biznesowych”
 22. Accessibility a usługi społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, 17 stycznia 2008, Seminarium Międzyuczelniane pt. "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa"
 23. Pozyskiwanie i ocena informacji, Warszawa, 7 lutego 2008, konferencja pt. "Uwarunkowania prawne dziennikarstwa internetowego"
 24. Czy administrator niezabezpieczonej sieci powinien ponosić odpowiedzialność za współsprawstwo?, Warszawa, 20 lutego 2008, IV Kongres Bezpieczeństwa Sieci
 25. RFID to nie tylko wygoda, ale też zagrożenia, Warszawa, 27 lutego 2008, V edycja konferencji z cyklu Informatyka w logistyce: Innowacje Technologiczne i Informatyczne w Logistyce
 26. Krytyka Creative Commons, Warszawa (Uniwersytet Warszawski), 25 kwietnia 2008, konferencja pt. "Czy wolna kultura jest legalna",
 27. Utwór audiowizualny i niezbywalna opłata dodatkowa, Poznań (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), 9 maja 2008 Konferencja Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu 4,
 28. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie, Warszawa, 6 czerwca 2008, Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Ochrona dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia i zakładów opieki zdrowotnej,
 29. Uwarunkowania prawne monitoringu wizyjnego, Warszawa, 29 lipca 2008, Seminarium pt. "Monitoring wizyjny miast i obiektów publicznych - infrastruktura teleinformatyczna, uwarunkowania prawne"
 30. Rejestrowanie portali internetowych we współczesnej praktyce wymiaru sprawiedliwości, Gdynia/Rumia, 27 sierpnia 2008, Konferencja: Internet Banking Security 2008
 31. Monitoring wizyjny przestrzeni publicznej - gromadzenie i przechowywanie danych z monitoringu wizyjnego a przetwarzanie danych osobowych. CCTV w kontekście zasad ochrony prywatności, Warszawa, 6 listopada 2008, V Forum ADO/ABI - Nowe zjawiska i problemy wykonania ustawowych obowiązków ochrony danych osobowych,
 32. Aspekty prawne i etyczne SEO/SEM, Warszawa, 27 listopada 2008, Seminarium pt. Mierzenie efektywności reklamy internetowej
 33. Dziennikarstwo obywatelskie w świetle regulacji prawnych, 20 marca 2009 r., Warszawa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), konferencja pt. "Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim",
 34. Technologie utrudniające działania marketingowe - ujęcie prawne, Warszawa, 6 sierpnia 2009, II Forum Marketingu Internetowego "MAKSIMUM KONWERSJI - Nowe trendy i skuteczne narzędzia marketingu on-line"
 35. Marketing szeptany i prawo, Warszawa, 27 marca 2009, konferencja pt. "Taka konferencja rze muwie WOMM",
 36. Informacja prawna dla obywateli w Internecie, Warszawa, 29 maja 2009, konferencja pt. Dostęp do pomocy i informacji prawnej,
 37. Accessibility a publiczne materiały audiowizualne, Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), 22 września 2009, konferencja pt. "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii",
 38. Prawa autorskie w Internecie, Warszawa, 26 września 2009, konferencja MeetDomainers,
 39. Biała Księga modernizacji europejskiej normalizacji ICT - projektowane zasady kreowania standardów, stan prac, Warszawa, 7 października 2009, IV konferencja „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”
 40. Nadzór nad Internetem, Warszawa, 17 listopada 2009 (Uniwersytet Krytyczny), Seminarium Panoptykon
 41. Przejmujemy państwo: Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, czyli "kontent" publiczny plus własna innowacja, 17 grudnia 2009, Warszawa, 44. Aula Polska.
 42. Domena publiczna w Polsce i na świecie - aspekty prawne, 30 grudnia 2009, Biblioteka Narodowa w Warszawie, konferencja z okazji Dnia Domeny Publicznej 2010,
 43. Prawo autorskie, a udostępnianie piśmiennictwa w Internecie, Warszawa, 12 stycznia 2010, XVI edycja konferencji z cyklu Digitalizacja,
 44. Deontologia dziennikarska a internetowe serwisy własne administracji publicznej, 14 maja 2010 r., konferencja pt. Etyczne i prawne wyzwania Internetu (Katedra Pedagogiki Mediów działająca w ramach Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie)
 45. Prawo autorskie i prawa pokrewne - wczoraj, dziś i jutro?, 24 czerwca 2010, seminarium specjalistyczne Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
 46. Uwarunkowania prawne dokumentu elektronicznego, Warszawa, 28 lipca 2010 r., XLVIII edycja seminarium Informatyka w administracji - ABC dokumentu elektronicznego w urzędzie i instytucji publicznej - w nowej rzeczywistości prawnej
 47. Spory prawne wokół kwestii (nie)uprawnionego korzystania z materiałów prasowych, publikowanych na stronach internetowych przez tradycyjnych wydawnictw. Prawo autorskie w nowych formach e-publikacji (audiobooki, e-booki), Warszawa, 24 sierpnia 2010, XLII edycja seminarium Akademia prawa komputerowego - Prawo autorskie i regulacje podatkowe w działalności wydawnictw (tradycyjnych i internetowych)
 48. Spam polityczny (e-maile, sms-y) - aspekty prawne i wizerunkowe, Warszawa, 21 września 2010, XIII edycja seminarium Informatyka stosowana - Elektroniczne (sieciowe) narzędzia marketingu politycznego.
 49. Prawo a rozwój e-książek. Aspekty prawne książek elektronicznych, XLIII edycja seminarium w cyklu Akademia prawa komputerowego "Uwarunkowania prawne i technologiczne udostępniania treści cyfrowych w internecie", Warszawa, 29 września 2010 r.
 50. Elektroniczna dostępność informacji publicznej w Polsce, konferencja TransparencyCamp Polska, Warszawa, 18 listopada 2010 r.
 51. Problem dostępu do dokumentów i materiałów urzędowych przygotowanych na zlecenie administracji publicznej, X Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "Biuletyn Informacji Publicznej", Warszawa, 23 listopada 2010 r.
 52. Nowe nośniki informacji w społeczeństwie sieciowym. Czy portale społecznościowe mogą mieć funkcje pro-edukacyjne? Konferencja "Internet i nowe media w nauczaniu", Warszawa, 30 listopada 2010 r.
 53. Wykorzystanie ogłoszonych aktów prawnych oraz ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, Konferencja Rządowego Centrum Legislacji pt. Zasady przygotowywania i ogłaszania aktów prawnych w formie elektronicznej, Warszawa, 7 lutego 2011r.
 54. Acta, demokracja, obywatel. Improwizowany Kongres Wolnego Internetu, Warszawa, 4 lutego 2012
 55. Net neutrality i odpowiedzialność za przesyłane treści, Konferencja PLNOG 2012, Warszawa, 5 Marca 2012
 56. Udział obywateli w konsultowaniu aktu prawnego UE, Konferencja pn. "Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji", Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, 7 marca 2012 r.
 57. Co z tymi ciasteczkami?, konferencja Internet Standard pt. adStandard 2012, Warszawa, 20 marca 2012 r.
 58. Usługi informacyjne o pracy Sejmu - elektroniczne usługi administracji publicznej, Forum Debaty Publicznej z cyklu „Siećpospolita”, Kancelaria Prezydenta RP, 13 czerwca 2012
 59. Ponowne wykorzystanie (re-use) orzeczeń - informacji publicznej. Problemy praktyki z perspektywy organizacji pozarządowej. Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych – prawo do sądu i informacji publicznej. 24 października 2012, Warszawa.
 60. Przejmujemy państwo, czyli władza zwierzchnia należy do narodu, Aula Polska, 20 czerwca 2013 r., Akademia Leona Koźmieńskiego w Warszawie
 61. Co po sprawie Google Spain? Rola wyszukiwarek i odpowiedzialność za wyniki wyszukiwania, Warszawa, 24 października 2013 r., LXIII Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego - Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych - Część I
 62. Finansowanie publicznych serwisów informacyjnych, konferencja „Ochrona publicznych baz danych”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2013 r.
 63. Wybrane problemy dostępu przez obywateli do informacji w procesie stanowienia prawa, konferencja naukowa „Prawa dostępu o informacji o prawie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 3 grudnia 2013 r.
 64. Internet w rekach samorządu, Konferencja pt. Wirtualne media – realne problemy, Wydział Politologii UMCS, Lublin, 15 kwietnia 2014
 65. Otwarta administracja i jej wrogowie. Dyskusja o otwartych zasobach publicznych – co, jak i dlaczego administracja publiczna powinna udostępniać obywatelom?, Konferencja naukowa pn „Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce”, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 27 maja 2014 r.
 66. Dostęp do informacji jako warunek debaty publicznej, Konferencja pn. "Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych." Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 28 maja 2014 r.
 67. Prawo autorskie i dostępność, konferencja pt. "Telewizja dostępna dla wszystkich", 2 września 2014, Sala Kolumnowa Sejm RP.
 68. Materiał urzędowy, czyli… nieutwór. Konferencja CopyCamp 2014, Kino Praha, Warszawa, 6 listopada 2014 r.
 69. Ochrona dóbr osobistych w Internecie - prawo cywilne czy karne?, LXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TREŚCI W INTERNECIE. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH", Warszawa, 4 listopada 2014.
 70. BIP jako mechanizm służący partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, XIV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP, Warszawa, 18 listopada 2014.
 71. Social media nie istnieją, czyli serwisy "społecznościowe" regulowane są tymi samymi przepisami, co inne serwisy internetowe, Social Media Convent 2015, Centrum Solidarności, Gdańsk, 17 kwietnia 2015 r.
 72. Dostęp do Internetu jako prawo człowieka?, konferencja sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji pn. "Internet jako globalne dobro wspólne?", Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, 9 czerwca 2015.
 73. Dane publiczne jako jedna z podstaw podejmowania decyzji w demokratycznym państwie, Reformy dla Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 17 marca 2016 r.,

Udział w konferencjach z głosem w dyskusji:

 1. Internet: Niebezpieczna rozrywka czy pożyteczna edukacja?, Warszawa (Sala Kolumnowa Sejmu RP), 9 grudnia 2002, Konferencja pt. Dziecko a Internet. Szanse - zagrożenia,
 2. Internet a społeczeństwo informacyjne, Warszawa, 6 kwietnia 2004, Konferencja Postscriptum 3. Kongresu Informatyki Polskiej: Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej
 3. Konferencja pt. Patenty na oprogramowanie w Unii Europejskiej - czy są potrzebne?, Warszawa, 10 maja 2004
 4. VI Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, „Społeczeństwo informacyjne w Europie - czas przemian, czas działań”, Warszawa, 12 maja 2005,
 5. Konferencja pt. Technologie telewizji interaktywnej w prawodawstwie polskim i europejskim, Warszawa, 27 października 2006,
 6. III Kongres Linuxa Profesjonalnego, Warszawa, 24 maja 2007,
 7. Co wolno policji, a czego biznes nie musi? Problem dowodu elektronicznego. Ściganie przestępstw internetowych a tajemnica przedsiębiorstwa. Praktyczna współpraca biznesu z organami ścigania, warszawa, 22 stycznia 2008, II Konferencja Computerworld
  "Semafor: Security, Management, Audit Forum",
 8. Społeczeństwo: Gdzie są Polacy na internetowej mapie społeczeństwa?, Warszawa (Uniwersytet Warszawski), 12 kwietnia 2008, konferencja pt. Rewolucja informacyjna - wizje społeczeństwa i mediów,
 9. Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych w związku z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa (Uniwersytet Warszawski), 15 maja 2008
 10. Debata o wyborach przez internet, Warszawa, 16 czerwca 2008,
 11. "Prawo w sieci - korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa? - rozważania nad projektem ustawy Prawo prasowe", Warszawa, 11 maja 2009, konferencja Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
 12. "Co wolno Katarynie, a co wolno Dziennikowi", Warszawa, 1 czerwca 2009, konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 13. "Demokracja w dobie Internetu", Kongres Praw Obywatelskich, Warszawa, 27 marca 2010 r.
 14. Wolna kultura - wolna sztuka?, Konferencja Wikimedia Polska 2010, Warszawa, 28 marca 2010 r.
 15. Seminarium Fundacji Panoptykon: Internet, biznes, manipulacja? (jak działa reklama behawioralna i profilowanie), Warszawa, 15 marca 2011 r.
 16. Nowe media = więcej szans na demokratyczną partycypację dla wszystkich? Konferencja pt. Więcej demokracji via Internet? Warszawa, 7 czerwca 2011 r.
 17. Internet - aktualne problemy stanowienia i stosowania prawa, III Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 8-9 czerwca 2011 r.
 18. Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności - podsumowanie projektu "Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego", realizowanego z grantu Fundacji Batorego. Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Fundacja Batorego, 11 października 2011 r.
 19. Przyszłość cenzury – konferencja towarzysząca wystawie „Goshka Macuga. Bez tytułu”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 18 lutego 2012 r.
 20. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, V Konferencja Semafor - Security management Audit Forum, Warszawa, 24 lutego 2012.
 21. Anonimowość w Internecie - wyraz wolności czy narzędzie wrogości? Prezentacja raportu Mniejszości Fundacji Wiedza Lokalna, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 28 lutego 2012 r.
 22. Otwarcie zasobów wiedzy a ochrona własności intelektualnej. Forum Ekonomiczne, Krynica Zdrój, 4 września 2012 r.
 23. Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość. Warszawa, 11 października 2012 r.
 24. EPP Group Study days - Internet: Free and Fair. Bukareszt, 19 października 2012 r.
 25. Challenges and Opportunities of Digital Participation, Personal Democracy Forum Poland-Central Eastern Europe, Warszawa, 1 lutego 2013 r.
 26. Rozwój inteligentny. Wkład cyfryzacji i działań badawczo-rozwojowych do kształtowania „Unii Innowacji”, Fundacja Schumana, Warszawa, 4 marca 2013 r.
 27. Geoinformacja - dostępność i ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych, V Konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w internecie, Internet - granice jawności, 22 maja 2013 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 28. Cyfrowy rynek – za i przeciw, Konferencja Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym (Znaczenie rzeczywistości wirtualnej), 14 czerwca 2013 r., Sekcja Etyki i Historii Filozofii WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 29. Jak wspierać aktywność obywateli w tworzeniu lepszego prawa, Debata Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pt. "Państwo 2.0. Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań", 27 czerwca 2013, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
 30. Bezpieczeństwo a prywatność - Debata oksfordzka, Warszawa, 25 września 2013 r., Konferencja „Pięć żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo”.
 31. „Elektroniczna inicjatywa ustawodawcza – Dlaczego w Unii Europejskiej funkcjonuje, a w Polsce nie?”, Centrum Konferencyjne Zielna w Warszawie, 6 maja 2014 roku.
 32. Konferencja pt. Nadużycie prawa do informacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 28 listopada 2014.
 33. Ograniczanie ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w procesie udzielania zamówień publicznych, Seminarium Komisji Europejskiej na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, 4 lutego 2015
 34. Otwieranie zasobów publicznych jako narzędzie/instrument dobrego rządzenia, konferencja „Otwarte dane publiczne – szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”, Centrum Konferencyjne Zielna w Warszawie, 26 maja 2015 r.
 35. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza dla obywateli, czyli jaka?, konferencja „Obywatele decydują – w ustawach, referendach, wyborach”, 15 czerwca 2015 r. Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Centrum konferencyjne Zielna w Warszawie.
 36. 3 Tezy o Cyfryzacji, Szkoła liderów, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa, 11 marca 2016 r.
 37. Jak wygrywać kampanie obywatelskie?, Kongres Kuźnia Kampanierów, Warszawa, 12 marca 2016 r.

Wybrana bibliografia:

 1. P. Waglowski, Ochrona danych osobowych na stronach www, Businessman Magazine, Nr 11 (104), listopad 1999
 2. P. Waglowski, Mamy przed sobą dużo pracy, Magazyn WWW 1/2001
 3. P. Waglowski, Internet a dobra osobiste człowieka [w] T. Zasępa (red.) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001
 4. P. Waglowski, Internet w firmie - uwarunkowania prawno-organizacyjne [w] Internet w biznesie. Narzędzia, rozwiązania, aplikacje. Materiały warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Ministerstwo Łączności w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji 2001, Warszawa 2001, str. 31
 5. P. Waglowski, 2001 Odyseja prawno-internetowa [w] T. Zasępa (red.), R. Chmura (red.) Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003
 6. P. Waglowski, W trosce o właściwą legislację dotyczącą społeczeństwa informacyjnego [w] Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. e-Polska w e-Europie - wyzwania i kierunki działań. Zbiór wypowiedzi z IV Konferencji Okrągłego Stołu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich pod parlamentarnym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, Warszawa 2003, str. 61
 7. P. Waglowski, Czy istnieje prawo internetowe? [w] J.K. Grabara, J.S. Nowak (red.) Systemy Informatyczne - zastosowania i wdrożenia 2003 (TOM III, część 2). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2003, str. 419
 8. P. Waglowski, Adres elektroniczny [w] J. Kisielnicki, J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Informatyka w gospodarce globalnej - problemy i metody. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2003, str. 469
 9. W. Majewski, P. Waglowski, Produkty czy standardy?, Computerworld nr 40/596, 4 listopada 2003
 10. P. Waglowski, Informacja handlowa w komunikacji elektronicznej, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 3/2003 str. 26.
 11. P. Waglowski, Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji [w] A. Tubielewicz (red.) Problemy Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; Gdańsk 2003, str. 83 - 108.
 12. P. Waglowski, Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 4/2003 str. 61.
 13. P. Waglowski, W. Majewski, Prosto, przejrzyście i wygodnie, Raport specjalny Computerworld: IT w sektorze publicznym, kwiecień 2004 str. 16.
 14. P. Waglowski, Spam polityczny (część pierwsza), Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 2/2004 str. 62.
 15. P. Waglowski, Spam polityczny (część druga), Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 3/2004 str. 78.
 16. P. Waglowski, Spam ofensywny seksualnie [w] J. Kosińsk (red.) Przestępczość teleinformatyczna. Materiały seminaryjne, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2004, str. 87.
 17. P. Waglowski, Wymiar sprawiedliwości społeczeństwa informacyjnego [w] Ł. Bojarski (oprac.) Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Warszawa 2004, str. 72.
 18. P. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 19. A. M. Wilk, P. Waglowski, B. Wojtyński, Społeczeństwo informacyjne równych szans - czas działać, Przegląd Telekomunikacyjny nr 5/2005
 20. P. Waglowski, Pracownik też człowiek i ma prawo do prywatności, Teleinfo nr 40/2005, 10 października 2005r.
 21. P. Waglowski, Ujarzmić informacyjne społeczeństwo, Computerworld nr 44-2005, 28 listopada 2005.
 22. J. Halbersztadt, W. Majewski, P. Waglowski, Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy [w] J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych, Katowice 2005, str. 19
 23. P. Waglowski, Walka o święty spokój, Computerworld nr 14-2006, 3 kwietnia 2006
 24. P. Waglowski, DRM a dostęp do dóbr kultury, "Biblioteka Analiz" nr 171 (14/2006, numer specjalny pt. „Reprografia 2006”), 20 czerwca 2006, str. 56
 25. P. Waglowski, "Dostęp do informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych" [w:] A. M. Waszkielewicz (red.) Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, str. 81.
 26. P. Waglowski, "Gromadzenie danych statystycznych oraz innych w celu wdrażania polityki służącej realizacji postanowień Konwencji" [w:] A. M. Waszkielewicz (red.) Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, str. 184.
 27. T. Rychlicki, P. Waglowski, Polish Courts Say Websites Should Be Registered As Press, Computer and Telecommunications Law Review, 2009, 15(1), 9-14
 28. P. Waglowski, "Internet jako źródło informacji i porad prawnych" [w:] A. Winiarska (red.) "Obywatel i Prawo. Raport z realizacji czwartej edycji programu." Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, str. 41-72.
 29. P. Waglowski, Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych - krótka kronika wypadków. Część pierwsza: kontekst międzynarodowy, kwartalnik Czas informacji nr 1(2)/2010 (kwiecień 2010), str. 63.
 30. P. Waglowski, Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych - krótka kronika wypadków. Część druga: jak doszło do debaty z premierem, kwartalnik Czas informacji nr Nr 2(3)/2010.
 31. P. Waglowski, Prawo drogi w sieci, Przekrój, 12 lutego 2012.
 32. P. Waglowski, Korzyści, koszty, szanse i zagrożenia dla Polski i polskich obywateli płynące z dokumentu Europejska Agenda Cyfrowa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie praw, wolności i obowiązków internautów, a także szacowanych kosztów wdrażania postulowanych w EAC rozwiązań i osiągnięcie założonych celów - (kontekst społeczny). Opinia (BAS 218/13A) przygotowana na zlecenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT), 18 lutego 2013 r.
 33. P. Waglowski, Rozwiązania prawne regulujące dostęp do bezpiecznego Internetu, wolnego od pornografii, na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Opinia (BAS 2319/13) przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, 4 listopada 2013 r.
 34. G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski, M. M. Wiszowaty, Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 35. P. Waglowski, Elektroniczne poparcie inicjatyw obywatelskich, Łódź 2015
 36. P. Waglowski, "Zmiana prawa, zmiana podejścia" [w:] Program dla zmiany. Jak partycypacyjnie tworzyć programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym. Podręcznik. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2015.
 37. A. Woźnicki, M. Madejczyk, P. Swaczyna, P. Waglowski, Założenia do opracowania dokumentu realizującego cele strategiczne Strategii Sprawne Państwo 2020 określającego działania w obszarze informatyzacji państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, styczeń 2016.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>