Po Walnym PIIT

logo PIITW dniu 23 marca 2007 r. odbyło się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wcześniej pisałem, że zostałem umocowany przez spółkę UBIK Business Consulting sp. z o.o. do jej reprezentowania na forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji we wszystkich sprawach wynikających ze statutu Izby. Dziś zaś wypada odnotować, iż Zgromadzenie wybrało władze nowej kadencji, a w wyniku wyborów zasiadam w Radzie Izby.

Zgodnie ze statutem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rada jest najwyższym Organem Izby w okresie między Zgromadzeniami. W skład Rady nowej kadencji weszło 25 reprezentantów członków Izby.

Do kompetencji Rady Izby należy m.in. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby oraz rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego, zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu... Jest jeszcze kilka innych kompetencji, w tym wybór składu Zarządu na wniosek Prezesa Izby.

Prezesem PIIT w nowej kadencji został dr inż. Wacław Iszkowski. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.

Warto jeszcze odnotować, że Walne PIIT dokonało zmian w statucie. Treścią jednej z poprawek jest likwidacja Komisji Arbitrażowej jako Organu Izby oraz wpisanie prawa do powoływania przez Izbę samodzielnych Sądów Polubownych. Manewr ten ma na celu nadanie większej niezależności sądom polubownym działającym przy Izbie, co ma również zwiększyć ich rangę, a to zaś ma przyczynić się do poprawienia konkurencyjności na otwierającym się właśnie "rynku" sądownictwa polubownego w Polsce.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>