edukacja

Regulacje prawne telefonii internetowej

W dziale prace magisterskie publikuję dziś pracę magisterską nadesłaną przez Wojciecha Rosiaka, zatytułowaną "Regulacje prawne telefonii internetowej". Praca przygotowana została pod kierunkiem dr. Marcina Dyla w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2009 do 30 czerwca 2010. la laureatów przewidziano 3 nagrody finansowe oraz wyróżnienie. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2010 roku. Może akurat ktoś przygotowuje prace magisterską w zakresie ochrony konkurencji zagrożonej lub naruszanej w internecie?

O tym, że Policjanci byli bardzo mili i uprzejmi

"Trzeba nadmienić fakt iż funkcjonariusze byli bardzo mili i uprzejmi, a jak donoszą inne osoby, pozwalali zgrać dane potrzebne na studia na zajęcia."

Elektroniczne dzienniki szkolne w praktyce (biznesowej)

W lipcu opublikowałem tekst Dzienniki elektroniczne - nareszcie Polacy zrozumieją jeden z dowcipów, a w nim relacjonowałem podpisanie przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Mamy grudzień i już wiadomo, jak te elektroniczne dzienniki funkcjonują. Zgodnie z przewidywaniami pojawiły się przedsiębiorstwa, które oferują takie wsparcie procesu dydaktycznego. Przedsiębiorstwa jednak nie maja zacięcia altruistycznego i oczekują wynagrodzenia. Płacą rodzice.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 24 listopada Rada Unii Europejskiej ratyfikowała Konwencję. Chociaż Polska jakiś czas temu podpisała Konwencję, to nadal czekamy na jej ratyfikację w Polsce. Ta Konwencja ma wpływ nie tylko na sytuację prawną osób niepełnosprawnych, ale w istocie dotyczy nas wszystkich, gdyż jej postanowienia wpływają na regulacje prawne dostępności do informacji (i infrastruktury informatycznej, a więc nie tylko w sferze web accessibility, ale również w szerszym zakresie regulacji informatyzacji administracji publicznej), w tym w sferze np. praw autorskich, cyfrowej telewizji i innych mediów, itp. Postanowienia tej konwencji mają również wpływ na przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Dysponujecie w szkole pracownią komputerową otrzymaną w ramach dotacji UE?

Jest jakieś zamieszanie, które usiłuję zrozumieć i wydaje się ono być interesujące i mające znaczenie dla systemu polskiej edukacji, pieniędzy z Unii oraz... systemu ochrony domen internetowych. Do niektórych szkół trafiły listy pewnej spółki, która podnosi tam swoje prawa do domeny internetowej. Szkoły nie wiedzą, o co chodzi i zwrotnie poszukują wyjaśnień. Ustosunkowując się do otrzymanego ze szkół feedbacku spółka m.in. klaruje sytuacje tym, którzy mają pracownie komputerowe...

Konferencyjna ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Dziś odbyła się organizowana przez MSWiA Konferencja ewaluacyjna w sprawie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA w zaproszeniu podkreślał, że "celem konferencji jest dokonanie przeglądu działań służących realizacji Strategii, podejmowanych w 2009 r. zarówno przez administrację państwową, jak i inne zaangażowane instytucje i środowiska". Ponieważ budujemy społeczeństwo informacyjne - niektórych może zastanowić jego dynamika, której elementem jest to, że Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska i jeden z dzisiejszych mówców, już zdążył udostępnić nagranie video ze swojego wystąpienia. Czekamy teraz na materiały z innych wystąpień, by również inne osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu (liczba miejsc była ograniczona), mogły zapoznać się z przebiegiem konferencyjnej ewaluacji.

Na mapach społeczeństwa informacyjnego trzeba najpierw zaznaczyć sklepy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał pismo zaczynające się od słów: "nasza Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi projekt Wolne Podręczniki, którego celem jest tworzenie darmowych podręczników szkolnych udostępnianych przez internet. Podręczniki te są udostępniane na warunkach tzw. wolnej licencji, dzięki czemu każdy uczeń i nauczyciel może legalnie, nieodpłatnie z nich korzystać i je kopiować. Projekt cieszy się patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka...". Fundacja zwróciła się do GUGiK z prośbą o możliwość wykorzystania dwóch map w jednym z przygotowywanych właśnie podręczników. Otrzymała odpowiedź...

Konta na serwerach gier internetowych w obrocie prawnym

W dziale prace magisterskie publikuję dziś nadesłaną przez p. Jacka Andrzeja Pakułę pracę magisterską, zatytułowaną "Konta na serwerach gier internetowych w obrocie prawnym - zagadnienia węzłowe". Praca powstała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Poczobuta. Ciekawostką w tym przypadku jest, że pracę publikuję wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej obrony. Uniwersytet postanowił nie realizować przysługującego mu z mocy art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych "pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta"...

Propozycja planu publicznej dyskusji na temat Re-use

Problematyka "ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego" jest ważna. W Polsce zaczęła się już chyba publiczna dyskusja na ten temat. Oczywiście jest już późno. Jako kraj jesteśmy nieco spóźnieni z transpozycją przepisów tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, ale jest w tym dla nas, jako społeczeństwa, pewna szansa (chociaż samo państwo może dostać od Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich "czerwoną kartkę" i rachunek; por. Komisja daje nam 2 miesiące na transpozycję "ponownego wykorzystania informacji). Ponieważ pojawiają się pierwsze opinie "strony społecznej" na temat przedstawionego przez MSWiA projektu założeń do ustawy, to wydaje się zasadne, by uruchomić jakiś cykl spotkań/warsztatów, w trakcie których wszyscy zainteresowani mogliby uwspólnić swoje stanowiska i uzupełnić wiedzę na temat zagadnienia i poszczególnych jego części składowych. A wydaje się, że tematyka Re-use jest całkiem złożona.