Komisja daje nam 2 miesiące na transpozycję "ponownego wykorzystania informacji"

Komisja już nas poprosiła o wyjaśnienia dotyczące braku implementacji dyrektywy 2003/98/WE, a wczoraj podjęła "kolejne działania prawne wobec Polski". Dostaliśmy dwa miesiące na podjęcie "niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami". Chodzi oczywiście o Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Brak u nas stosownych przepisów. To już drugi etap procedury, a w przypadku innych krajów zapadały już przeciwko nim wyroki...

Te wyroki to wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Sprawa C-465/06) oraz przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Sprawa C-529/06; por. Wtórne wykorzystanie informacji z sektora publicznego (dwa wyroki Trybunału)). Potem Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Włochom. Jeśli w dwa miesiące nie wprowadzimy przepisów, które w pełni implementują przepisy o ponownym wykorzystaniu - przeciwko Polsce Komisja może skierować pozew do Trybunału.

A działaniach przeciwko nam można przeczytać w notatce opublikowanej na stronach Komisji, zatytułowanej Komisja podejmuje kolejne działania prawne wobec Polski za niewłaściwą transpozycję unijnych przepisów dotyczących informacji sektora publicznego (IP/09/ 1011, notatka z 25 czerwca 2009 r.). Czytamy tam:

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła dalsze środki prawne wobec Polski za niewłaściwą transpozycję unijnych przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI) do prawa polskiego. W polskim ustawodawstwie nie zawarto kluczowych przepisów unijnej dyrektywy o PSI z 2003 r., w tym przepisów dotyczących obowiązku unikania dyskryminacji oraz zakazu umów o wyłączności. W wyniku niewłaściwej transpozycji ponowni użytkownicy nie są świadomi pełnego zakresu praw przysługujących im na mocy dyrektywy i nie mają możliwości korzystania z nich w postępowaniach przed sądami krajowymi. W uzasadnionej opinii, stanowiącej drugi krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja zwraca się do Polski o podjęcie w ciągu dwóch miesięcy niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami. Jeżeli w wyznaczonym terminie Polska nie zacznie przestrzegać dyrektywy PSI, Komisja może skierować pozew do Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja podjęła dalsze kroki prawne wobec Polski, ponieważ nie dokonała ona transpozycji wszystkich głównych przepisów unijnej dyrektywy o PSI z 2003 r. (IP/08/814). W oparciu o informacje przekazane przez rząd polski, Komisja uznała, iż ustawodawstwo polskie nie zawiera jeszcze ogólnej zasady związanej z prawami osób fizycznych do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ani odpowiednich obowiązków organów sektora publicznego, o których mowa w unijnych przepisach dotyczących PSI. W prawie polskim brakuje także przepisów dotyczących przedmiotu ponownego wykorzystania, jego wymagań proceduralnych i szczegółowych warunków, jak również przepisów dotyczących unikania dyskryminacji i zakazu umów o wyłączności.

Z tego powodu Komisja w dniu dzisiejszym przesłała polskim władzom drugie ostrzeżenie w postaci uzasadnionej opinii. Polsce przysługują teraz dwa miesiące na podjęcie kroków, które są niezbędne w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą PSI i wyeliminowania niezgodności z prawem wspólnotowym. Jeżeli w wyznaczonym terminie Polska nie zacznie przestrzegać dyrektywy PSI, Komisja może skierować pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski w październiku 2008 r. (IP/08/1524).

Przebieg procedury:

W Europie obywatele na co dzień korzystają z produktów i usług opartych na szerokich zasobach informacji wytworzonych, zebranych i udostępnionych przez organy sektora publicznego, takich jak samochodowe systemy nawigacji, prognozy pogody czy usługi finansowe i ubezpieczeniowe. W przeglądzie dyrektywy PSI opublikowanym dnia 7 maja 2009 r. Komisja stwierdza, iż mimo wartości ekonomicznej, jaką reprezentują informacje sektora publicznego w Europie, ocenianej na 27 mld EUR, znaczna ich część, od danych statystycznych po informacje o ruchu drogowym, wciąż pozostaje niewykorzystana. Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań w celu ułatwienia ponownego wykorzystania i do usunięcia istniejących przeszkód, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału ekonomicznego informacji sektora publicznego z korzyścią dla unijnej gospodarki. W szczególności państwa członkowskie powinny wypowiedzieć umowy o wyłączności i zorganizować sprawne i niedrogie mechanizmy rozwiązywania konfliktów, podczas gdy Komisja skupiać się będzie na ścisłym monitorowaniu właściwego wdrożenia i stosowania dyrektywy PSI w państwach członkowskich.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>