Automatyczne tłumaczenie i tendencyjny wybór źródeł

"Nauka języków jest stałą wytyczną działań europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń. Języki otwierają drzwi do innych kultur, natomiast ich nieznajomość utrudnia wymianę w Europie i poza nią. Dlatego Unia popiera wprowadzanie, poprzez program badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz program „eContent”, narzędzi lingwistycznych pozwalających na przykład na automatyczne tłumaczenie albo na szukanie w Internecie dokumentów w różnych językach."

- "Wspólnota kultur (PDF)" (str. 10), Seria: Europa w ruchu; Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury, Dział „Publikacje”, Dyrekcja Generalna Budżetu, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela (© Wspólnoty Europejskie 2001).

"Programy badawcze UE poruszają kwestię wielojęzyczności, w szczególności dwóch dziedzinach, w których inwestuje się około 20 mln EUR rocznie. Program Technologie społeczeństwa informacyjnego obejmuje badania nad pokonaniem przeszkód językowych poprzez nowe technologie informatyczne i komunikacyjne, takie jak:

  1. narzędzia pracy dla tłumaczy (pamięci tłumaczeniowe, słowniki i tezaurusy on-line);
  2. interaktywne półautomatyczne systemy tłumaczeniowe służące do szybkiego, wysokiej jakości tłumaczenia tekstów w konkretnych dziedzinach;
  3. w pełni automatyczne systemy do tłumaczeń od niskiej do średniej jakości; oraz
  4. rozpoznawanie i synteza sztucznej mowy, dialog i tłumaczenie.

(...)
Komisja zobowiązuje się do: (...) wzmocnienie w siódmym ramowym programie badawczym działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego związanymi z językami, ze szczególnym naciskiem na nowe technologie w dziedzinie tłumaczenia maszynowego i zbadania sposobów zachęcenia przez Komisję do przyszłej współpracy w zakresie nowych technologii tłumaczenia pisemnego i ustnego. W tych samych ramach zagadnienia językowe będą stanowić integralną część działań wspieranych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
(...)
"
- Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów (COM(2005) 596 końcowy), Bruksela, dnia 22.11.2005.

"Niniejszy wniosek dotyczy przede wszystkim pierwszej części omówionych powyżej działań; jego celem jest zagwarantowanie, że Państwo Członkowskie obywatelstwa będzie w stanie udzielić prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi na skierowane do niego wnioski o udzielenie informacji o karalności jego obywateli. Ustanawia on również ramy, które pozwolą na opracowanie i rozwój skomputeryzowanego systemu wymiany informacji o wyrokach karnych, opartego na zastosowaniu „znormalizowanego formatu europejskiego”, umożliwiającego wymianę informacji w jednolitej, skomputeryzowanej formie i ułatwiającego ich automatyczne tłumaczenie."
- Wniosek: decyzja ramowa Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz treści tych informacji; (COM/2005/0690 końcowy - CNS 2005/0267)

"Poprawka 22 Artykuł 4 ustęp 4 b (nowy) 4 b. Przewiduje się wprowadzenie specjalnej funkcji sieci, umożliwiającej automatyczne tłumaczenie informacji dostępnych on line na wszystkie języki urzędowe Wspólnoty lub przynajmniej na języki najczęściej używane, co zwiększy zrozumiałość dokumentów."
- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS)), Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>