podpis elektroniczny

Kto będzie informatyzował polską administrację?

Drabina, która przyśniła się Św. JakubowiMyślę, że warto odnotować, że Międzyresortowy Zespół ds. Informatyzacji działa i niedawno zajmował się "jednym okienkiem" (por. Margines czasowy jednego okienka oraz Zwrot koncepcyjny w sprawie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i system InDyGo). "Jedno okienko" ma być obsługiwane jednak w urzędach skarbowych i to już od 1 października 2008. Wiadomo też, że opracowano harmonogram wdrożenia podpisu elektronicznego w administracji... Generalnie cieszę się, że odpowiednio silnie umocowany Zespół zaczął zajmować się informatyzacją w Polsce, niepokoi mnie jednak chęć oddania polskiej informatyzacji w ręce tylko jednego z konkurujących na polskim rynku przedsiębiorstw.

Elektroniczna legitymacja studencka - jest rozporządzenie

Warto polecić lekturę Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Zgodnie z rozporządzeniem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. (Nr 224, poz. 1634): po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia...

Sporządzanie i doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych - rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2006 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 12 czerwca 2007 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 391 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Oświadczenie senatora w sprawie faktur elektronicznych

Senator Zbigniew Rau złożył oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej. Oświadczenie dotyczy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej i ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Senator zadaje też pytanie: czy w ocenie resortu istnieją podstawy do podjęcia właściwej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym i rozporządzenia wykonawczego? Oświadczenie złożone podczas 23. posiedzenia Senatu RP, 14. grudnia 2006 r.

Senator do premiera o formacie XAdES i podpisie elektronicznym

Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua, skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna. Chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny i jego bariery w Polsce, a konkretnie o postulat zmiany rozporządzenia i dopuszczenie jedynie formatu XAdES jako wiążącego. Oświadczenie skierowane w trakcie 22. posiedzenia Senatu, 22 listopada 2006 r.

Wnioski i dokumenty składane do sądów - projekt rozporządzenia

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów składanych do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną oraz dokumentów doręczanych wnioskodawcom przez te podmioty. Projekt datowany jest na 28 listopada i został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Ciekawe, że w konsultacjach społecznych nieskonsultowano z żadną organizacją zajmującą się informatyką... Ministerstwo Sprawiedliwości (inaczej niż inne resorty) stawia na PDF!

NIK o strategii informatyzacji

[pieniądze pod lupą] Najwyższa Izba Kontroli zwołała wczoraj konferencję prasową. W jej trakcie można było usłyszeć, że "Strategia Informatyzacji ePolska na lata 2004-2006" została opracowana bez właściwej analizy stanu wykonania wcześniejszych planów związanych z informatyzacją, potrzeb społecznych oraz zaleceń Komisji Europejskiej. Dostało się Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (niejasny podział kompetencji w kierownictwie, jak i pomiędzy komórkami, dostało się ministerstwu również za CEPiK), Ministerstwu Gospodarki (podpis elektroniczny, dostęp do ofert pracy), Św. P. Ministerstwu Nauki i Informatyzacji dostało się za projekt informatyczny Wrota Polski. Oceniono również Biuletyn Informacji Publicznej (97% z przebadanych stron podmiotowych miało mankamenty)...

Zwrot koncepcyjny w sprawie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i system InDyGo

[Jedno okno niezamurowane w kamienicy na warszawskiej Pradze] Niedawno relacjonowałem doniesienia prasy na temat koncepcji "jednego okienka" (por. Jedno okienko będzie jednak zamknięte). Wedle aktualnego stanu prawnego - od 1 stycznia 2007 roku mają wejść w życie niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a konkretnie te, które stanowią ramy prawne dla utworzenia i działania Centralnej Informacja o Działalności Gospodarczej. Podnoosi się jednak, że gminy nie są przygotowane, że nie ma pieniędzy na realizację ustawy, etc. Stąd konieczność zweryfikowania nieco stanu prawa. Wedle nowej koncepcji – zamiast w gminach – „jedno okienko” realizowane będzie za pomocą urzędów skarbowych. Poniżej kilka słów na temat aktualnych koncepcji z prośbą o dopisywanie w komentarzach własnych uwag (również od webmasterów), dotyczących zagrożeń dla systemu.

Jedno okienko będzie jednak zamknięte

Z dniem 1 stycznia 2007 mają wejść w życie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (chodzi o Rozdział 3: Ewidencja Działalności Gospodarczej; przepisy wchodzące od 1 stycznia to m.in. art. 23-45 - na podstawie Dz.U. 2004 r. Nr 173, poz. 1808). Okazuje się, że "na rejestrację firmy w jednym okienku trzeba jeszcze poczekać". Sytuacja polityczna jest jaka jest, a rząd prawdopodobnie nie zdąży znowelizować ustawy.

Po apelacji Szwed uniewinniony z powodu niewystarczających dowodów

[Odciski palców] Po apelacji sąd uniewinnił internautę z Västerås (Szwecja), którego sąd niższej instancji z Västmanland uznał wcześniej winnym nielegalnego udostępnienia w internecie pliku z filmem "Hip Hip Hora" i skazał na grzywnę w wysokości 16 tys. koron (por: Szwedzki proces P2P oraz Kolejny pierwszy przypadek, tym razem w Szwecji). Brak przekonywujących dowodów. Oto powód. Takich przypadków będzie coraz więcej. Cyfrowe ślady nie zawsze są wystarczającym dowodem zarzucanych czynów. Nie ułatwia to pracy organom ścigania. Każdą wątpliwość należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego.