Margines czasowy jednego okienka

Wczoraj (tj. 29 listopada 2006 r) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Rząd pracuje nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi oczywiście o "jedno okienko".

Jak uzasadniano nowelizację podpisanej wczoraj przez Prezydenta RP ustawy - "przedstawiana nowelizacja ma na celu zapobieżenie wejściu w życie przepisów, które nie będą mogły prawidłowo funkcjonować. W związku z nową koncepcją ewidencji w urzędach skarbowych nie kontynuowano bowiem prac zmierzających do przygotowania organów ewidencyjnych w gminach oraz do utworzenia CIDG według zaniechanej koncepcji z 2004 r. W związku z tym nie wydano również aktów wykonawczych do ustawy SDG, niezbędnych do jej wdrożenia...". Przeczytaj również Zwrot koncepcyjny w sprawie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i system InDyGo

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej na stronach Sejmu (druk nr 1059).

Ustawa została uchwalona w dniu 16 listopada 2006:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 1.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”;

2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 30 września 2008 r.”;

3) w art. 69 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzędu do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;

5) w art. 90:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>