rozporządzenia

Elektroniczna legitymacja studencka - jest rozporządzenie

Warto polecić lekturę Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Zgodnie z rozporządzeniem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. (Nr 224, poz. 1634): po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia...

Sporządzanie i doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych - rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2006 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 12 czerwca 2007 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 391 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dokumenty elektroniczne w archiwach

Pomyślałem, że może to zainteresować czytelników: pod koniec listopada ukazały się dwa interesujące rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oba z 30 października 2006 r. Jedno w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206 poz. 1518 z 2006 roku), drugie w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (ten sam Dziennik Ustaw z 17 listopada, ale pozycja 1519). Oba rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

Jak wiadomo, 11 października Rady Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (ukazało sie ono w Dz. U. z dnia 28 października 2005 r, Nr 212, poz. 1766). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i już obowiązuje.

Rozporządzenie dotyczące retencji danych

Na posiedzeniu w dniu 13 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do wydania którego delegacja ustawowa znajduje się w art. 181 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Chodzi m.in. o zbieranie danych telekomunikacyjnych, czyli jak "uprawnione podmioty" będą zapoznawały się z treściami "komunikatów"...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku - faktury elektroniczne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)