Oficjalnie opublikowano Pakiet telekomunikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Jakby ktoś nie zauważył, to Pakiet telekomunikacyjny został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Unia przypomina: "przepisy, na które składają się dyrektywa w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz dyrektywa o prawach obywateli, muszą zostać transponowane do prawa krajowego 27 państw członkowskich UE do czerwca 2011 r. Nowe rozporządzenie ustanawiające europejski urząd ds. telekomunikacji o nazwie „Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (BEREC)” jest bezpośrednio stosowane i wejdzie w życie w ciągu 20 dni" (licząc od 18 grudnia).

W serwisie unijnym kilka dni temu opublikowano notatkę pt. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące telekomunikacji. Tak się kończy historia przyjmowania Pakietu (por. No i przyjęto Pakiet telekomunikacyjny), a zaczyna się historia jego przyszłego stosowania. Na razie z unijnych komunikatów prasowych wieje optymizmem. W podlinkowanej wyżej notatce czytamy m.in.:

Nowy europejski urząd ds. telekomunikacji BEREC tworzą szefowie 27 krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego. Decyzje będą zasadniczo podejmowane większością dwóch trzecich głosów, a w przypadku opinii wydawanych przez BEREC w kontekście analiz przeprowadzanych przez Komisję co do środków, jakie zostały jej notyfikowane przez krajowych regulatorów, zwykłą większością (zob. MEMO/09/539). Decyzje BEREC będą przygotowywane z pomocą niezależnych ekspertów. BEREC będzie sprawował funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyjnymi o zakresie transgranicznym.

W wyniku reformy unijnego rynku telekomunikacyjnego 500 milionów obywateli UE będzie miało większe możliwości wyboru wynikające ze wzrostu konkurencyjności oraz skorzysta z większego zasięgu szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie i umocnienia prawa do prywatności podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych. Jeśli chodzi o widmo radiowe, obecnie w gestii państw członkowskich pozostaje dostosowanie ich systemów rozdziału i licencjonowania do nowych przepisów, tak aby użytkownikom widma zapewnić większą elastyczność. Komisja przygotuje wniosek dotyczący pierwszego programu w zakresie polityki dotyczącej widma radiowego, który stanowić będzie innowacyjny pakiet reform, a także w zakresie stworzenia strategicznych ram rozwoju spójnej polityki unijnej dotyczącej widma radiowego. W dniu dzisiejszym opublikowano także decyzję Komisji zmieniającą status zespołu ds. polityki widma radiowego, aby w pełni umożliwić mu sprawowanie funkcji doradczych w pracach przygotowawczych związanych z projektem programów dotyczących widma radiowego dla Komisji.

A więc Pakiet, na który składają się:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej

został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 18 grudnia (L 337). W ten sposób w porządku prawnym UE pojawiają się te przepisy, które do tej pory negocjowane były pod nazwą "poprawki 138" (chodzi o zmiany w dyrektywie ramowej, tj. dyrektywie 2002/21/WE):

3a. Stosując środki związane z dostępem użytkowników końcowych – za pomocą sieci łączności elektronicznej – do usług i aplikacji lub z korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji, państwa członkowskie respektują podstawowe prawa i wolności osób fizycznych gwarantowane w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w ogólnych zasadach prawa wspólnotowego.

Jeżeli jakikolwiek ze środków związanych z dostępem użytkowników końcowych – za pomocą sieci łączności elektronicznej – do usług i aplikacji lub z korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji mógłby ograniczyć wspomniane podstawowe prawa lub wolności, można go nałożyć wyłącznie wtedy, gdy jest odpowiedni, proporcjonalny i konieczny w demokratycznym społeczeństwie, a jego wdrożenie podlega odpowiednim gwarancjom proceduralnym zgodnym z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w tym z zasadą skutecznej ochrony sądowej i zasadą rzetelnego procesu. Środki takie można więc zastosować wyłącznie z należytym poszanowaniem zasady domniemania niewinności i prawa do prywatności. Gwarantuje się uprzednią rzetelną i bezstronną procedurę, uwzględniającą prawo zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób do bycia wysłuchanymi, z zastrzeżeniem potrzeby ustanowienia dla należycie ustalonych pilnych przypadków odpowiednich warunków oraz zabezpieczeń proceduralnych zgodnych z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Gwarantuje się prawo do skutecznej kontroli sądowej w rozsądnym terminie.

Pakiet wprowadza również zmiany w dyrektywie o usłudze powszechnej, tj. dyrektywie 2002/22/WE, gdzie m.in. pojawił się przepis:

Niniejsza dyrektywa nie dopuszcza ani nie zakazuje warunków – nakładanych przez dostawców publicznie dostępnych sieci i usług łączności elektronicznej – ograniczających użytkownikom końcowym dostęp do usług i aplikacji lub korzystanie z nich, w przypadku gdy jest to dopuszczalne na mocy prawa krajowego i zgodne z prawem wspólnotowym; ustanawia jednak obowiązek dostarczania informacji dotyczących takich warunków. Krajowe środki dotyczące dostępu użytkowników końcowych do usług i aplikacji lub korzystania z nich za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej przyjmuje się z poszanowaniem praw podstawowych i swobód osób fizycznych, w tym w odniesieniu do prawa do prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, zgodnie z art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Oczywiście Pakiet telekomunikacyjny to nie tylko spór o możliwość odcinania internautów od Sieci, ale jakoś tak się złożyło, że właśnie ten problem zyskał zainteresowanie opinii publicznej. Mamy więc Pakiet telekomunikacyjny, a tymczasem wiele rządów państw europejskich (i nie tylko europejskich) pracuje nad możliwością blokowania treści i odcinania internautów od Sieci, a niektóre społeczności kontestują unijne przepisy na temat retencji danych telekomunikacyjnych...

Przeczytaj:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ciekawy

Podobno nie nalezy reklamowac konkurencji, ale czy CW moze byc jakakolwiek konkurencja VaGLA ;-)))

W jubileuszowym numerze (20 lecie), ktory dotarl do mnie wczoraj (!) sa dwa artykuly na ten wlasnie temat: Piotr Rutkowski skanuje sprawe od strony technologicznej a Dariusz Bogucki od strony instytucjonalnej, Ciekawe i dajace do myslenia wnioski

Hmmm

Przeczytałem jubileuszowe CW. Propozycja jaka formułuje D Bogucki (dla nieczytających - odtworzenie wzorem innych krajów UE odrębnego ministerstwa zajmującego sie teleinformatyką) jest logicznie wywiedziona, ale to total abstrakcja w polskich warunkach.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>