No i przyjęto Pakiet telekomunikacyjny

ręce w górze za pakietemPo uzyskaniu kompromisu w procedurze pojednawczej, o czym pisałem w tekście Pakiet telekomunikacyjny: komitet pojednawczy uzyskał porozumienie w sprawie "poprawki 138" - na rozpoczętej dziś sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski przyjął treść całego Pakietu. Jeśli ktoś ma ochotę, może za chwilę zadać p. Catherine Trautmann jakieś pytania na czacie... Proszę tylko pamiętać, że Pakiet telekomunikacyjny to nie tylko odcinanie internautów od Sieci i nie tylko "prawa podstawowe". Pakiet telekomunikacyjny to dość obszerny fragment unijnej regulacji...

Na razie można zaobserwować radość i optymizm. Przed nami najpewniej wywiady, wizyty w zakładach pracy... "Po raz pierwszy akt legislacyjny odnosi się do kwestii korzystania z sieci internetowej w kategoriach podstawowych praw i wolności obywatelskich" - powiedziała ponoć francuska posłanka, sprawozdawczyni jednej z dyrektyw nowelizujących Pakiet telekomunikacyjny, p. Catherine Trautmann. Teraz czas na "czat na stronie PE w serwisie Facebook" (cokolwiek to znaczy!), który odbędzie się dziś, miedzy 18:00 a 18:40 (a jeśli ktoś nie ma konta na Facebook-u?). W każdym razie chodzi chyba o to konto w serwisie Facebook: European Parliament.

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego opublikował notatkę poświęconą niedawnemu głosowaniu nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej:

Parlament Europejski zatwierdził istotną nowelizację unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji, która wzmocni prawa użytkowników sieci telefonicznej i internetowej oraz zwiększy konkurencję między firmami telekomunikacyjnymi. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od połowy 2011 roku, wzmocnią prawa konsumentów, zagwarantują dostęp do Internetu oraz będą chronić dane, zwiększać konkurencję i zmodyfikują zasady wykorzystywania widma radiowego.

W trzecim i ostatnim czytaniu, stosunkiem głosów 510 za, 40 przeciwnych oraz 24 wstrzymujących się, Parlament przyjął propozycję zmienionej dyrektywy ramowej dotyczącej sieci i usług łączności elektronicznej, ostatniej już spornej części "pakietu telekomunikacyjnego".
(...)

Chociaż warto pamiętać głosy niektórych komentatorów, którzy twierdzili, że nie ma sensu walczyć o jakąś tam poprawkę, że to się nie uda, że to wykracza poza kompetencje Parlamentu, etc., to przywołajmy Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy, a stamtąd ustaloną w trakcie negocjacji treść zmiany w art 1 dyrektywy ramowej, do której właśnie dodano ust. 3a. Jest wersja polskojęzyczna tego przepisu - co istotne dla interpretacji przepisów w Polsce:

3a. Stosując środki związane z dostępem użytkowników końcowych – za pomocą sieci łączności elektronicznej – do usług i aplikacji lub z korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji, państwa członkowskie respektują podstawowe prawa i wolności osób fizycznych gwarantowane w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w ogólnych zasadach prawa wspólnotowego.

Jeżeli jakikolwiek ze środków związanych z dostępem użytkowników końcowych – za pomocą sieci łączności elektronicznej – do usług i aplikacji lub z korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji mógłby ograniczyć wspomniane podstawowe prawa lub wolności, można go nałożyć wyłącznie wtedy, gdy jest odpowiedni, proporcjonalny i konieczny w demokratycznym społeczeństwie, a jego wdrożenie podlega odpowiednim gwarancjom proceduralnym zgodnym z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w tym z zasadą skutecznej ochrony sądowej i zasadą rzetelnego procesu. Środki takie można więc zastosować wyłącznie z należytym poszanowaniem zasady domniemania niewinności i prawa do prywatności. Gwarantuje się uprzednią rzetelną i bezstronną procedurę, uwzględniającą prawo zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób do bycia wysłuchanymi, z zastrzeżeniem potrzeby ustanowienia dla należycie ustalonych pilnych przypadków odpowiednich warunków oraz zabezpieczeń proceduralnych zgodnych z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Gwarantuje się prawo do skutecznej kontroli sądowej w rozsądnym terminie.

Jak to będzie działało w praktyce i czy przeszkodzi to np. we Francji lub w Wielkiej Brytanii w odcinaniu internautów od Sieci (por. UK: Prace nad the Digital Economy Bill i uprawnienia "Pirate-Finder General")? Zobaczymy.

screenshot komunikatu serwisu Facebook

Nie mam konta w serwisie Facebook. Facebook twierdzi, że nie mogłem urodzić się w 1900 roku i dlatego nie mogę założyć tam konta.

Pakiet telekomunikacyjny to nie tylko "poprawka 138". Jest tam też mowa m.in. o "ciasteczkach" (cookies), co zostało informacyjnie przykryte toczącą się debatą publiczną. Gdyby kogoś akurat ten wątek interesował, to zachęcam do przeczytania np. takich tekstów:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Peter HUSTINX Europejski Inspektor Ochrony Danych

zapoznanie się z jego opinią na wczesnym etapie prac nad pakietem
nie pozostawiało złudzeń co do stanowiska organów wykonawczych UE

EIOD całkowicie popiera wniosek. Proponowane zmiany poprawiają ochronę prywatności i danych osobowych osób fizycznych w sektorze łączności elektronicznej, a proces ten przebiega z wyczuciem, bez nieuzasadnionego i zbędnego obciążania organizacji. Ściślej mówiąc, EIOD uważa, że większość proponowanych zmian nie wymaga modyfikacji, ponieważ dobrze odpowiadają one zamierzonemu celowi. W pkt 69 poniżej przedstawiono zmiany, co do których EIOD wyraża nadzieję, że nie ulegną modyfikacji.

65. Choć EIOD ogólnie bardzo pozytywnie ocenia wniosek, uważa, że niektóre z zaproponowanych w nim zmian należy poprawić, tak by dopilnować, że faktycznie zapewniają one odpowiednią ochronę danych osobowych i prywatności osób fizycznych. Odnosi się to w szczególności do przepisów dotyczących powiadamiania o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz przepisów mówiących o występowaniu na drogę sądową przez dostawców usług łączności elektronicznej w związku z pogwałceniem
przepisów o niezamówionych komunikatach komercyjnych. Ponadto EIOD wyraża żal, że we wniosku nie poruszono pewnych kwestii, które nie są też dokładnie wyjaśnione w obowiązującej dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej; nie skorzystano tym samym ze sposobności, jaką daje ten przegląd, by zaradzić nierozwiązanym problemom.
(...)
EIOD stoi zdecydowanie na stanowisku, że poniższe zmiany nie powinny ulec modyfikacji (...)Pliki cookie/oprogramowanie szpiegujące: Należy cieszyć się z proponowanej zmiany w art. 5 ust. 3,
(...)
Wybór procedury komitetowej z zasięgnięciem opinii EIOD-a oraz warunki/ograniczenia obowiązku powiadamiania: Proponowana zmiana, w której dodaje się art. 4 ust. 4 dotyczący powiadamiania o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, pozostawia komitetowi — po zasięgnięciu opinii EIOD-a
(...)

reakcje społeczne a interwencje państw członków to taki obraz dwóch stron barykady; powolna federalizacja UE zaczyna nabierać tempa w najbardziej dynamicznych obszarach, ot co.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>