EURO 2012: przed nami "działania komunikacyjno-wizerunkowe" - w takim stanie rzeczy trudno będzie rzeczowo argumentować

Rząd przyjął dziś Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM. Mowa tam wiele o bezpieczeństwie, o pracach inwestycyjnych... Z przyjętego dokumentu wynika dla nas wszystkich to, że w niedalekiej przyszłości czeka nas zmaganie się z "działaniami komunikacyjno-wizerunkowych, których celem jest pokazanie możliwości i talentów organizacyjnych Polaków". O proponowanych wcześniej działaniach dotyczących zwiększenia zakresu własności intelektualnej jakoś nie przeczytałem. Ciekawe, kiedy ta kwestia wreszcie się pojawi i jak będzie rząd argumentował, że trzeba zmienić przepisy, aby sprostać podjętym przez członków rządu (poprzednich kadencji) zobowiązaniom w tym zakresie? Trwają wszak prace nad ustawą o "ważnych" wydarzeniach sportowych. Nie widzę jednak w internecie nigdzie założeń do ustawy. Mógłbym prosić o opublikowanie ich gdzieś w internecie? Czy zakładane są może jakieś konsultacje społeczne? Tylko - jeśli to nie jest zbyt duży kłopot - takie, które trwałyby dłużej niż 3 dni i nie będą ogłoszone w piątek wieczorem z prośbą o zgłaszanie uwag do poniedziałku.

Komunikat po dzisiejszej Radzie Ministrów dostępny jest pod tytułem Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM (lipiec – grudzień 2009 r.), przedłożone przez ministra sportu i turystyki.

W komunikacie czytamy m.in.:

(...)
Ponadto w 2010 r. powinna rozpocząć się promocja Polski, jako organizatora turnieju. Spółka PL. 2012 już opracowała listę działań komunikacyjno-wizerunkowych, których celem jest pokazanie możliwości i talentów organizacyjnych Polaków. Rozpocznie się też realizacja projektów organizacyjnych i społecznych, mających na celu zwiększenie społecznej świadomości z korzyści płynących dla Polski z organizacji jednej z największych imprez sportowych na świecie. Planowane jest też stworzenie planów operacyjnych, dotyczących logistyki przewozu i pobytu w naszym kraju miliona kibiców.
(...)

Jeśli chodzi o kwestie praw własności intelektualnej, o której napisałem we wstępie, a które mają wynikać z układu poszczególnych członków rządu z prywatnym podmiotem, jakim jest Union of European Football Associations (UEFA), to liderem zmian jest "Komitet Ochrony Praw" - organ opiniodawczo – doradczy Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień pokrewnych dotyczących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. Tam właśnie przygotowywany jest "projekt ustawy realizującej, złożone przez polskie władze, gwarancje odnośnie „EURO 2012” w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, przeciwdziałania marketingowi pasożytniczemu i publicznego oglądania meczów".

Gdzie się odbywają spotkania "Komitetu Ochrony Praw"? VII posiedzenie Komitetu Ochrony Praw odbyło się np. w siedzibie spółki PL.2012, o czym można przeczytać w tekście Komitet Ochrony Praw podsumował rok 2009. Komitet wówczas podjął uchwałę rekomendującą ministrowi sportu i turystyki projekt założeń do projektu ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych, który został wypracowany w ciągu ostatnich miesięcy współpracy członków Komitetu.

Prace nad ustawą o "ważnych" (wydarzenia się zatem dzielą na ważne oraz mało ważne) wydarzeniach sportowych był już również przedmiotem interpelacji poselskich. Oto posłowie Tomasz Garbowski i Tadeusz Tomaszewski zapytali ministra sportu i turystyki:

(...)
W związku z prowadzonymi przez komitet ochrony praw pracami nad projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są najważniejsze założenia i cele ww. ustawy?

2. Czy przepisy ww. ustawy będą miały zastosowanie wyłącznie do jednego wydarzenia, tj. Euro 2012, czy też regulować będą szerokie spektrum zagadnień w przedmiotowej materii?

3. W jakim terminie projekt ustawy zostanie przedłożony Sejmowi RP?
(...)

W odpowiedzi można przeczytać:

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posłów na Sejm RP pana Tomasza Garbowskiego oraz pana Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą projektu ustawy, nad którym prace prowadzi komitet ochrony praw, pragnę poinformować, że głównym celem projektu będzie uregulowanie kwestii dodatkowej, ograniczonej czasowo, ochrony symboliki tzw. ważnych wydarzeń sportowych, zapobiegania w ich kontekście działaniom marketingu pasożytniczego (ambush marketing), jak również stworzenie ram prawnych dla organizacji publicznego oglądania ważnych wydarzeń sportowych (public viewings).

Pragnę zaznaczyć, że ustawa, nad którą pracuje komitet ochrony praw, nie będzie aktem incydentalnym. Ustawa umożliwi ubieganie się o status ważnego wydarzenia sportowego każdemu związkowi, federacji sportowej czy też innej organizacji je organizującej. Istotnym ze względu na zakwalifikowanie danego wydarzenia jako ważnego wydarzenia sportowego będzie:

- czy dane wydarzenie lub jego część będzie się odbywało na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- czy w związku z organizacją wydarzenia przewiduje się przyjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej liczby turystów, będących obywatelami innych państw,

- czy z organizacją wydarzenia będzie się wiązać znaczne zainteresowanie mediów zagranicznych,

- zobowiązanie organizatora wydarzenia do wykazania, że posiada doświadczenie i zasoby dające rękojmię realizacji wydarzenia zgodnie z założeniami załączonymi do wniosku o uznanie wydarzenia za ważne wydarzenie sportowe,

- zobowiązanie organizatora wydarzenia do wykazania, że przeprowadzenie wydarzenia będzie miało pozytywny wpływ na postrzeganie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

- uprawdopodobnienie przez organizatora wydarzenia, że organizacja wydarzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, społeczne, sportowe lub inne dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że projektowana ustawa będzie stanowiła realizację gwarancji złożonych w przedmiotowym zakresie na rzecz UEFA przy okazji ubiegania się o UEFA EURO 2012TM. Pragnę również poinformować, że harmonogram prac przyjęty przez komitet ochrony praw przewiduje przedłożenie projektu ustawy Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie 2009/2010 r.

15 października 2009 roku padła również odpowiedź na interpelację nr 11305 w sprawie gwarancji udzielonych UEFA w związku z przygotowaniami i organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Tam czytamy:

(...)
4. Zagadnienia dotyczące ochrony praw własności intelektualnej tematów powiązanych (poszczególne części gwarancji nr 2, 8, 12, 13, 19 i 25).

W ramach działającego przy ministrze sportu i turystyki Komitetu Ochrony Praw opracowane zostały założenia do projektu ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych, która to regulacja zapewniać będzie realizację gwarancji dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz tematów powiązanych zarówno z punktu widzenia UEFA Euro 2012, jak i przyszłych ważnych wydarzeń sportowych w Polsce. Harmonogram prac komitetu przewiduje rekomendowanie ministrowi sportu i turystyki ostatecznej treści projektu na jesieni br. Kolejne posiedzenie komitetu odbyło się w dniu 28 września br., a 8 października br. koordynator krajowy ds. własności intelektualnej przedstawił informację o działaniach podjętych w celu realizacji gwarancji w przedmiotowym obszarze Komisji Kultury Fizycznej Sportu.
(...)

Kampania informacyjno-promocyjna trwa. W serwisie sportplus.pl można przeczytać wywiad z Tomaszem Zahorskim, koordynatorem krajowym ds własności intelektualnej w spółce PL.2012. Wywiad ten zatytułowano LOGO pod specjalnym nadzorem, a opublikowano 21 stycznia 2010 roku. Czytamy tam m.in. następującą wypowiedź:

Zespół ds. własności intelektualnej zajmuje się realizacją polskich gwarancji złożonych w tym obszarze na rzecz UEFA. Zobowiązania takie są w tej chwili światowym standardem przy okazji organizowania ważnych wydarzeń sportowych, wśród których imprezy z cyklu UEFA EURO zajmują trzecie miejsce. Realizując odpowiednie gwarancje dbamy przede wszystkim o to, aby prawa własności intelektualnej związane z UEFA EURO 2012™ były odpowiednio respektowane i aby nie dochodziło do ich naruszeń. „EURO 2012” to taka sama marka, brand jak Adidas czy McDonald’s. Warto o tym pamiętać. I choć piłkarska fiesta będzie obejmować nas wszystkich, nie każdy może dowolnie używać znaków i oznaczeń związanych z tym turniejem. W naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na trzy filary. Pierwszy to bieżąca współpraca z interesariuszami, wśród których oprócz UEFA są polskie instytucje zajmujące się ochroną praw własności intelektualnej, jak: Urząd Patentowy, Ministerstwo Gospodarki, Służba Celna, Policja, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości i inne. Główną platformą współpracy w tym zakresie przy okazji przygotowań do UEFA EURO 2012™ jest Komitet Ochrony Praw, organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki. Drugi filar to działalność informacyjno-edukacyjna, czyli podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw własności intelektualnej w kontekście UEFA EURO 2012™ poprzez organizowanie i występowanie na konferencjach, warsztatach, wypowiedzi dla mediów, udzielanie odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron etc. Ostatni filar to reagowanie w przypadkach naruszeń.

Czyli będzie ustawa o ważniejszych butach, o ważnych kefirach oraz innych produktach mlecznych, oraz o ważnych systemach operacyjnych, które wymagają szczególniejszej ochrony niż te mniej ważne ("„EURO 2012” to taka sama marka, brand jak Adidas czy McDonald’s").

Chciałbym poprosić Pana Premiera oraz innych członków rządu, abyśmy wynegocjowali taki układ, że w trakcie moich urodzin nad miejscem, w którym będzie się odbywała urodzinowa impreza, nie latały sterowce. Takie zobowiązanie rządu mogłoby być dobrym punktem wyjścia do uzasadniania późniejszej konieczności zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Mnie by to odpowiadało, ponieważ moje urodziny są dla mnie dość ważne.

Tymczasem do EURO 2012 pozostało dziś 822 dni. Aktualne są problemy z przejrzystością działania władzy publicznej w zakresie procesu legislacyjnego, co - przypomnijmy, chociaż to tak niedawno się zdarzyło - było przyczyną sporego zamieszania związanego m.in. z Rejestrem Stron i Usług Niedozwolonych, a wcześniej z wydarzeniami poprzedzającymi "konieczność" nowelizacji ustawy hazardowej, w których dość istotną rolę odgrywał minister sportu oraz - trochę mi głupio pamiętać - spotkania na cmentarzach.

Nie widzę nigdzie serwisu internetowego "Komitetu Ochrony Praw", w szczególności Biuletynu Informacji Publicznej, w którym mógłbym przeczytać materiały dotyczące projektowanej wszak ustawy. Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki można znaleźć dział Prace legislacyjne w zakresie EURO 2012, ale ostatni tam opublikowany tekst pochodzi sprzed roku (była to notatka na temat Poselskiego projektu zmiany ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012)...

Gdzie przeczytam opracowane przez "Komitet Ochrony Praw" założenia do projektu ustawy, o której wyżej mowa?

Przypominam również teksty:

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jest konstytucyjna podstawa działania Komitetu Ochrony Praw

VII. Król, władza wykonawcza

(...)

Straż, czyli rada królewska, do dozoru całości i egzekucji praw królowi oddana, składać się będzie:

  • 1-mo z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa Komisji Edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w Straży Praw przez pierwszego ex ordine biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą;
  • 2-do z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli, ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych;
  • 3-tio z dwóch sekretarzy, z których jeden protokół Straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą, obydwa bez votum decydującego.

Następca tronu z małoletności wyszedłszy i przysięgę na konstytucję wykonawszy, na wszystkich Straży posiedzeniach, lecz bez głosu, przytomnym być może.

Kto nie wierzy, niech sprawdzi.

--
[S.A.P.E.R.] Synthetic Android Programmed for Exploration and Repair

W temacie dostosowania prawa do oczekiwań FIFA

http://www.sport.pl/MS2010/1,105712,8024978.html

Dwie Holenderki, zatrzymane pod zarzutem nielegalnej reklamy podczas meczu piłkarskich mistrzostw świata, opuściły areszt w Johannesburgu i odzyskały paszporty po wpłaceniu kaucji 10 tys. randów (około 1 tys. euro).

Holenderki wchodziły w skład grupy ponad trzydziestu młodych kobiet, ubranych w jednakowe pomarańczowe minispódniczki, reklamując jeden z browarów, który nie jest oficjalnym partnerem ani sponsorem FIFA. Tańcem i śpiewem grupa przyciągała uwagę realizatorów telewizyjnych podczas poniedziałkowego meczu Holandii z Danią (2:0).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>