List RPO do MSWiA w sprawie dostępności stron

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym pyta o dostępność stron internetowych instytucji publicznych, a dostępność ta dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych (ten temat wielokrotnie poruszany był w dziale accessibility niniejszego serwisu). Część tez listu Rzecznika Praw Obywatelskich czytelnicy tego serwisu już znają (por. m.in. Dostępność a technologia informacyjna i komunikacyjna), m.in.: "budowanie stron przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym jest krokiem milowym na drodze do przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym"...

Treść listu dostępna jest niestety w PDF (w pliku, który zawiera zeskanowany nagłówek i podpis, ale treść już nadaje się do "zautomatyzowanego przeczytania"; myślę, że wciąż należy przekonywać biuro RPO, by treści tekstów, wystąpień i materiałów były na witrynach Rzecznika publikowane po prostu jako html).

Dla ułatwienia przywołuję poniżej treść listu:

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuję skargi organizacji działających na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych dotyczące problemu dostępności stron internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Funkcjonalność publicznych serwisów internetowych, a także pełna dostępność witryn urzędów i instytucji państwowych dla osób niepełnosprawnych wiąże się z oczywistą poprawą jakości życia codziennego oraz zwiększeniem udziału osób niewidomych i niedowidzących w życiu społecznym, poprzez ułatwiony dostęp do informacji czy usług.

Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz ułatwiania dostępności i użyteczności publicznych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych zasługują na poparcie i uznanie. Jednak z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że urzędy i instytucje państwowe wciąż w zbyt małym stopniu uwzględniają potrzeby użytkowników niepełnosprawnych w prowadzonych przez siebie stronach internetowych i oferowanych usługach elektronicznych.

Na powyższy problem uwagę zwrócili także ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy w deklaracji z dnia 11 czerwca 2006 r. zatwierdzonej podczas Konferencji Ministerialnej Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej w Rydze zobowiązali się do promowania i zapewnienia dostępności wszystkich publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zapewnienie zgodności z odpowiednimi ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych określanymi przez konsorcjum W3C.

Problem ten nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście przepisu art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Nie ulega zaś wątpliwości, że szczególną rolę w urzeczywistnianiu prawa do informacji publicznej odgrywają dziś środki masowego przekazu, w tym strony i serwisy internetowe. Znaczenie tego nośnika informacji stało się na tyle istotne, iż w doktrynie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym organ administracji nie jest obowiązany udzielić informacji, gdy jest ona powszechnie dostępna, np. w Internecie (por. W. Sokolewicz [w:] L. Garlicki, red., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999). Nie można jednak nie zauważyć, że sposób prezentowania zasobów na stronach i serwisach internetowych ma istotny wpływ na to, czy zawarta w nich informacja będzie w praktyce faktycznie dostępna dla wszystkich obywateli. Co za tym idzie, budowanie stron przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym jest krokiem milowym na drodze do przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, jakie środki podjęto w sprawie zapewnienia dostępności publicznych stron i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz jakie działania planowane są w tym zakresie w przyszłości.

Niniejsze pismo przesyłam także na adres Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pana Jarosława Dudy.

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Trochę to śmieszne, że

Trochę to śmieszne, że RPO pisze o dostępności treści dla osób niepełnosprawnych w pdfie. Co ma z tym zrobić niewidomy?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>