Interpelacja w sprawie dostosowania stron rządu dla osób niewidomych

Interpelacja nr 1629 do prezesa Rady Ministrów w sprawie przystosowania stron internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podległych prezesowi Rady Ministrów ministerstw do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, którą złożył 26 lutego 2008 r. Poseł Jan Filip Libicki.

"Szanowny Panie Premierze! Internet to dziś powszechne źródło czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie. Dostęp do tego medium z roku na rok jest coraz szerszy oraz mniej kosztowny. Grupą, dla której Internet jest szczególnie pomocny w codziennym funkcjonowaniu, są osoby niepełnosprawne. Dzięki niemu, nie wychodząc z domu, mogą spełniać się zawodowo, załatwić wiele spraw urzędowych, czerpać informacje dotyczące funkcjonowania urzędów państwowych. Niestety, projektując strony internetowe, często zapomina się o osobach niewidomych i niedowidzących. Osoby te, aby w pełni korzystać z zasobów Internetu, potrzebują specjalnie zaprojektowanych stron internetowych, gdzie o pojawiających się treściach informuje odpowiedni syntezator lub istnieje możliwość powiększenia tekstu znajdującego się na stronie.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Czy strony internetowe prezesa Rady Ministrów oraz podległych mu ministerstw są przystosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących?

2. W jakim czasie planowane jest przygotowanie dostępnych dla niewidomych i niedowidzących stron internetowych?

Poseł Jan Filip Libicki

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r."

Treść interpelacji na stronach Sejmu RP, Opis na stronie Sejmu RP

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Odpowiedź na interpelacje w sprawie e-accessibility

VaGla's picture

Na stronie Sejmu udostępniono Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Witolda Drożdża, który odpowiadał z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 1629 w sprawie przystosowania stron internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podległych prezesowi Rady Ministrów ministerstw do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych:

"Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 6 marca 2008 r. (sygn. SPS-023-1629/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Jana Filipa Libickiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystosowania stron internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podległych prezesowi Rady Ministrów ministerstw do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów przedstawiam następujące informacje.

Dostosowanie stron internetowych do korzystania przez osoby niedowidzące i niewidzące stanowi problemem o charakterze globalnym. Komisja Europejska, dostrzegając wagę tej kwestii, zorganizowała w Rydze w czerwcu 2006 r. Konferencję Ministerialną ˝ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego˝. Podczas tego spotkania przyjęta została deklaracja ministerialna dotycząca działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym (eIntegracji). Celem Deklaracji jest określenie przyszłych działań Unii Europejskiej w tym zakresie oraz przygotowanie do przyjęcia w 2008 r. ˝Europejskiej Inicjatywy na rzecz eIntegracji˝, o której mowa w inicjatywie ˝i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia˝.

Jednym z wymogów stawianych wykonawcy nowej strony głównej BIP, która funkcjonuje od stycznia 2008 r., było spełnienie wymogów eDostępności. W celu potwierdzenia ww. wymagań w niedługim czasie planowane jest przeprowadzenie audytu w tym zakresie.

Warto wskazać, że przeważająca liczba stron internetowych prowadzonych przez poszczególne ministerstwa (w tym strona MSWiA) dostosowana jest do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że minister spraw wewnętrznych i administracji rozważa podjęcie działań na rzecz akcji informacyjnej odnośnie dostosowania stron internetowych wszystkich ministerstw i urzędów centralnych do standardów eDostępności. Ponadto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) w celu zwiększenia szeroko rozumianej dostępności stron internetowych według standardu WAI (Web Accessibility Initiative - pl.: Inicjatywa dostępności do sieci). Inicjatywa Word Wide Web Consortium (W3C) ma na celu zwiększenie dostępności stron WWW poprzez:

- tworzenie wytycznych odnośnie do dostępu do sieci,

- zapewnianie, że technologie sieciowe wspierają dostępność,

- tworzenie narzędzi do ewaluacji oraz ułatwiania dostępności,

- prowadzenie działań edukacyjnych,

- koordynowanie prac badawczych i rozwoju.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) zakłada daleko idącą modernizację systemów informatycznych administracji używanych do realizacji działań publicznych. Dzięki sukcesywnemu podejmowaniu przez podmioty publiczne prowadzące strony internetowe, działań modernizacyjnych w odniesieniu do systemów informatycznych możliwe będzie także pełne wdrożenie zasady eDostępności.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła prace nad udoskonaleniem strony internetowej prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl). Jednym z kluczowych działań w tej sferze jest dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących i niewidomych. Najpóźniej do końca drugiego kwartału bieżącego roku każdy internauta będzie mógł powiększać lub zmniejszać czcionkę, co ułatwi czytanie strony m.in. osobom niedowidzącym. Prowadzone prace doprowadzą także do udostępnienia zasobów serwisu w postaci tzw. strony mówionej oraz strony tekstowej. Trwają również prace nad poprawieniem szaty graficznej strony, która zostanie wzbogacona m.in. o specjalne oznaczenia informujące o rodzaju udogodnień i ułatwiające ich uruchomienie. Również te działania prowadzone są zgodnie z ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych określanych przez konsorcjum Word Wide Web Consortium (W3C).

Dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych jest jednym z najistotniejszych działań, jakie obecnie prowadzi Centrum Informacyjne Rządu w zakresie polityki informacyjnej prowadzonej za pośrednictwem Internetu.

Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę zapewnić Pana Posła, iż minister odpowiedzialny za sprawy informatyzacji przywiązuje dużą wagę do tzw. eDostępności, czyli przezwyciężania technicznych barier i trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne, jak i wszystkich, którzy próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Niemniej jedynie 3% stron publicznych spełnia wymagania WCAG 1.0 na poziomie A. W związku z tym działania podejmowane w przedmiotowym zakresie są działaniami długofalowymi i wielowątkowymi.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Witold Drożdż

Warszawa, dnia 28 marca 2008 r."

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>