podatki

Reklama na stronach a zryczałtowany podatek dochodowy

Urząd Skarbowy w Wadowicach uznał ponownie (por. Sygn. PD1A/415-39/06), że przychodów z udziału w programie Adsense nie można zakwalifikować jako przychodów z najmu. Wedle Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach należy je zakwalifikować jako inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a te inne źródła przychodu nie podlegają ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Sygn. PD1B/415-7/06).

Google Adsense i najem (cd.)

"Czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z „najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” i opodatkowania wg zasad ogólnych?" - do tego pytanie ustosunkował się Urząd Skarbowy w Wadowicach (Sygn. PD1A/415-39/06) i doszedł do nieco innych wniosków niż Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim (Sygn. 1412/PD/415-38/06), ale podobnych co Urząd Skarbowy w Ciechanowie (Sygn. US/3-PDP/4150-5/06).

Współpraca z Google a działalność gospodarcza

W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie, gdy podatnik zwrócił się z podobnym pytaniem do tego, które było przedmiotem odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim (Sygn. 1412/PD/415-38/06) Urząd stwierdził, że "w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie może być także mowy o osiąganiu przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze przesądza o tym wykonywana usługa jak i zawarta umowa, z której nie wynika żeby dotyczyła najmu czy dzierżawy" (Sygn. US/3-PDP/4150-5/06).

Google Adsense i podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pytanie podatnika Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uznał, że umowę między podatnikiem a Google, a związaną udział w programie partnerskim Adsense, można zaliczyć do umowy mającej charakter zbliżony do umowy najmu (inaczej: Urząd Skarbowy w Ciechanowie Sygn. US/3-PDP/4150-5/06; inaczej również Urząd Skarbowy w Wadowicach Sygn. PD1A/415-39/06). Urząd odniósł się też do możliwości wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych i opodatkowaniem w zryczałtowanej formie (Sygn. 1412/PD/415-38/06).

Polskie znaki diakrytyczne na fakturze i nie tylko

Czy fakturę elektroniczną można uznać za prawidłowo wystawioną, pomimo iż nie można na niej ująć: słownego wyrażenie kwoty, polskich znaków diakrytycznych, oznaczenia e-faktur jako oryginały i kopie? Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe: e-faktura nie musi być oznaczona jako “oryginał”/”kopia”, o danych jakie powinny zawierać szczególne faktury (faktury elektroniczne) decydują normy właściwe z uwagi na zastosowaną wykładnię systemową, brak polskich znaków diakrytycznych, tj. użycie np. ”s” zamiast “ś” lub “a” zamiast “ą” nie może być przyczyną nieuznania dokumentu za fakturę, o ile nie stwarza to wątpliwości co do zapisów zawartych na fakturze. (Sygn. 1472/RPP1/443-771/06/SAPI)

Tylko oryginał na elektronicznej fakturze

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenie „oryginał” i „kopia”? Zdaniem Jednostki faktura elektroniczna powinna być oznaczona tylko jako „oryginał”: Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie odpowiedział na pytanie wnioskodawcy, uznając stanowisko za prawidłowe (Sygn. PUS.II/443/129/2006/BO). Wprowadzenie do faktury przesłanej w formie elektronicznej zmian w postaci zastąpienia wyrazu „oryginał” wyrazem „kopia” spowoduje brak możliwości zagwarantowania integralności danych w fakturach posiadanych przez nabywcę towaru i wystawcę faktury.

Faktura, bezpieczny podpis a dowód w postępowaniu podatkowym

Czy faktury wystawiane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym stanowią dowód w postępowaniu podatkowym? Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. (Sygn. ŁUS-III-2-443/213/06/AMM)

Moment otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Z jakim momentem, w rozumieniu przepisów podatkowych następuje "otrzymanie" przez Spółkę faktury wystawionej w formie elektronicznej przez kontrahenta, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (dla potrzeb pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury)? Odpowiedzi udzielił Łódzki Urząd Skarbowy (Sygn. ŁUS-III-2-443/208/06/AMM).

Podpis elektroniczny, elektroniczne faktury korygujące i duplikaty faktur w systemie EDI

Wybór przesyłania faktur w EDI nie zobowiązuje nas do stosowania podpisu elektronicznego, w związku z tym przy przesyłaniu faktur korygujących i duplikatów nie ma możliwości egzekwowania podpisów wystawienia faktury korygującej i duplikatu, czy w związku z tym elektroniczne faktury korygujące i duplikaty mogą stanowić podstawę do ewidencji w rejestrze VAT bez ich podpisywania? Na czym ma polegać potwierdzenie odbioru faktury elektronicznej i czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej elektronicznej może być komunikat z systemu obsługiwanego przez Y? Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytań nr 5 i 6 (Sygn. III-2/443-64/07/EF).

Integralność różnych form graficznych faktur elektronicznych

Czy zasada integralności treści zawarta w rozporządzeniu jest zachowana, jeśli przy wydruku faktury elektronicznej u sprzedającego i wydruku faktury elektronicznej u odbiorcy oraz wydruku faktury elektronicznej w trakcie kontroli na ekran komputera faktura ma różną formę graficzną ale te same dane, czyli treść, np. gdy wydruk faktury sprzedającego zawiera kod danego towaru sprzedającego, a wydruk tej samej faktury elektronicznej dla tego samego towaru będzie zawierał kod towaru odbiorcy? Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytania nr 4 (Sygn. III-2/443-67/07/EF).