Google Adsense i podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pytanie podatnika Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uznał, że umowę między podatnikiem a Google, a związaną udział w programie partnerskim Adsense, można zaliczyć do umowy mającej charakter zbliżony do umowy najmu (inaczej: Urząd Skarbowy w Ciechanowie Sygn. US/3-PDP/4150-5/06; inaczej również Urząd Skarbowy w Wadowicach Sygn. PD1A/415-39/06). Urząd odniósł się też do możliwości wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych i opodatkowaniem w zryczałtowanej formie (Sygn. 1412/PD/415-38/06).

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1412/PD/415-38/06
Data 2007.01.11
Autor Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

Pytanie podatnika

Jestem uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu o nazwie "Adsense" jest firma Google inc. Adsense Suport, 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA 94303 z siedzibą w USA. Będąc uczestnikiem programu gromadzę środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich (USD), uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę Google, na moich prywatnych stronach internetowych. Wartość środków zgromadzonych przeze mnie w programie Adsense przekroczyła 100 USD, a co za tym idzie, zbliża się dzień wypłaty przez Google mojego przychodu. Uzyskiwany przeze mnie przychód pochodzi z zagranicy. Środki w ramach programu Adsense gromadzę w USA, po przekroczeniu kwoty 100 USD, firma Google wypłaca przelewem bankowym środki na moje konto w polskim banku. Środki są przeliczane na PLN przez Google. Wypłata następuje w przypadku osiągnięcia przeze mnie min. kwoty 100 USD w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (wypłaty nie muszą być regularne). Nie prowadzę działalności gospodarczej (aktualnie zatrudniony jestem na umowę o pracę, co nie ma żadnego związku z uczestnictwem w programie Adsense). Strony internetowe, na których wyświetlam reklamy dostarczane przez Google, za publikację których uzyskuję przychód, wykonałem w wolnym czasie. Jest to moje hobby, nie jest to moja działalność zarobkowa. Ewentualne przychody z reklam pokryją koszty hostingu i domen (umożliwienie publikacji stron w Internecia) jakie poszoszę, chcąc aby moje strony docierały do jak największej liczby internautów. Przystąpienie do programu Adsense i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formacie pisemnym). Wyświetlanie reklam na moich stronach internetowych jest isługą elektroniczną. Jak rozliczyć uzyskiwany z wyżej opisanego tytułu przychód?

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sporowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Pana działalność polega na umieszczaniu reklam internetowych dostarczanych przez firmę google na Pana prywatnych stronach internetowych. Pośredniczy Pan pomiędzy reklamodawcą a wystawcą reklamy, nie będzie Pan miał wpływu na treść i zawartość reklam.

Działalności tej nie można zaliczyć do żadnej z wymienionych w powyższym artykule, nie jest to bowiem ani działalnośc artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa, nie jest to także działalność publicystyczna.

W Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Redaktor Naukowy zawarta jest definicja "publicystyki". Pod pojęciem tym rozumie sie działalność zajmującą się omawianiem aktualnych problemów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych, obejmuje małe formy pisarskie jak artykuły, felietony, reportaże, recenzje, korespondencje, szkice, broszury itp. Zatem, w myśl powyższej definicji, udostępnienie miejsca na swojej stronie internetowej w celu zamieszczenia reklamy jakiejś firmy nie można nazwać działalnością publicystyczną.

W wyniku wnikliwej analizy przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy zauważa, że zawartą przez Pana umowę z Google można zaliczyć do umowy mającej charakter zbliżony do umowy najmu. Można bowiem uznać, że wynajmuje Pan określoną powierzchnię swojej strony internetowej na reklamę firmy Google w zamian za co otrzymuje Pan określoną w umowie opłatę (czynsz).

Z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) wynika bowiem, że najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami umowy, w której strony określają wysokość, sposób i terminy regulowania należności czynszowych jak i innych opłat.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...) z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ustawodawca podatnikom uzyskującym przychody z w/w tytułu dał możliwość wyboru formy opodatkowania, tj. zasad ogólnych lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Kwestię określenia wysokości przychodu ze źródła przychodów "najem-dzierżawa" regulują postanowienia wyrażone w art. 11 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Zarówno w przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodami z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. A zatem należność czynszowa w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynajmującego stanowi u niego przysporzenie majątkowe, czyli przychód ze źródła przychodów "najem-dzierżawa", polegający opodatkowaniu podatku dochodowym bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dodatkowo nadmienia się, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanycgh na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w związku z wynajmem koszty, ponieważ podatek w tej formie opłaca się od uzyskanego przychodu, a jego wysokość wyznaczają określone przez ustawodawcę stawki.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mający zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Zasady i sposób rozliczania przychodów uzyskanych, źródła przychodów najem-dzierżawa regulują odpowiednio przepisy artykułu 44 ust. 1 pkt 2 ust. 3 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 21 w/w ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmowania, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania nie zostało złożone w odpowiednim terminie, to należy rozliczyć się na zasadach ogólnych. Do 20 stycznia następnego roku można zmienić formę opodatkowania.

W przypadku opłacania podatku na zasadach ogólnych należy wpłacać zaliczki miesięczne obliczone według skali podatkowej od osiągniętego dochodu i składaćdeklaracje PIT-5 w terminach do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, od miesiąca w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, a za miesiąc grudzień wpłacić zaliczkę miesięczną w wysokości należnej za miesiąc listopad do 20 grudnia. Zeznanie roczne PIT-36 składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania wpłaca się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wys. 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów) do 20-go następującego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania. Zeznanie roczne na druku PIT-28 składa się do 31 stycznia nastepnego roku.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ale ile %

no tak, trzeba placic, ale ile % zysku idzie na ten podatek?

Masz przecież napisane że

Masz przecież napisane że jeżeli do 4000 euro to 8,5%

Nic dziwnego że ludzie jadą zarabiać gdzie indziej

Zapisali kilka stron i dalej nic z tego nie wiadomo. Dochód z Adsense to kilka stówek rocznie na utrzymanie serwera i domen, a na łażenie po urzędach i studiowanie tych zamotanych przepisów straci się więcej czasu niż na budowanie witryn. W tym kraju biurokracja potrafi uwalić każdą inicjatywę, dlatego najlepiej od razu się położyć i wziąć zasiłek dla bezrobotnych.

SIP

Piotrze, czy Ty te wszystkie AdSensowe interpretacje wyciągałeś z Systemu Informacji Podatkowej? Superniedostępnego dla Googla, z topornym interfejsem dla ludzi… :/

Tak właśnie

VaGla's picture

One tam są w tym systemie ministerstwa finansów. I właśnie je stamtąd wyjąłem i pokazałem światu.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Aj... i co teraz ? prowadzę

Aj... i co teraz ? Prowadzę co prawda DG, ale AdSense nie miał związku z DG (czy tylko mi się tak wydaje?). Nie rozliczyłem tego do 20 dnia miesiąca następnego sądząc, że wykażę to w jakoś w PIT rocznym tylko. Czy teraz pójdę siedzieć?

google adsense

To mam pytanie? Moze ciekawe a moze i nie. Jak to jest podczas pisania postow na forach czasami wskakuja reklamy adsense. Czy nie jest naruszeniem polskiego prawa i ingerencją w treśc? Reklamy dodają sie w tresci i nie wyrazilem zgody by ktos ją modyfikowal za mnie.. Czy jest mozliwosc podania google do sądu?

Dzieje sie tak np. na forum.o2.pl

Chyba raczej o2, że

Chyba raczej o2, że wrzucają tam reklamy googla. To nie google decyduje gdzie znajdzie się reklama, a twórca strony.

Pytanie

No to jeśli już wypłacono mi, będę musiał ten podatek odprowadzić czy nie?

AdSense a DG

Zastanawiam się na przystąpieniem do programu adsense google'a, i trapi mnie jedno pytanie: czy w naszym kraju konieczna jest do tego DG? Czy wystarczy jak podpiszę z google umowę jako osoba fizyczna? Wiem, że z Dotpay.pl można taka umowe podpisac i na koniec roku przysyłają pit-11 (a może się mylę?).
Bo to czy trzeba płacić podatki to wiadomo, że trzeba, ale jak?

Publikuje reklamy google na

Publikuje reklamy google na swojej stronie od około 2 lat. Jako osoba młoda i niezbyt zorientowana zarobilem juz w ten sposob kilkaset zlotych na przestrzeni tych 2 lat, jednak nigdy nie przyszlo mi do glowy, zeby sie z tego rozliczac.

Groza mi jakies konsekwencje? Czemu do tej pory urzad skarbowy nie interweniowal?

urząd skarbowy to nie wróżka

xpert17's picture

Skąd Urząd Skarbowy miał wiedzieć, że masz dochody, od których nie odprowadzasz podatku?

Nie mam pojęcia. A skąd

Nie mam pojęcia. A skąd mógłby?
Jednym słowem nie grozi mi żadna odpowiedzialność, choć to co robię jest niezgodne z prawem?

Skąd? Może "życzliwy"

maniak713's picture

Skąd? Może "życzliwy" poinformować... Sprawdź też, skąd i dokąd przychodzą ci pieniądze - bo jeśli z polskiego oddziału Google na polskie konto, to przy jakiejś kontroli mogą wykryć. Panowie na G mogą też, jako praworządna korporacja, zawiadomić.

A wtedy się robi bardzo nieprzyjemnie.

Poszukaj lepiej znajomego księgowego albo doradcy podatkowego i wypytaj fachowca...

Pieniądze przychodzą zza

Pieniądze przychodzą zza granicy. Nigdy nie wpadłem (młody człowiek i głupi, a częstotliwość wpłat niewielka), że z tego trzeba się rozliczać. Co rozumiesz przez "bardzo nieprzyjemnie" i czy jest to odpowiedzialność karna czy cywilna? :)

No dobrze, juz sie

No dobrze, juz sie zapoznalem z art. 56. k.k.s. i w ogole mi sie to nie podoba. Najbardziej to, ze to odpowiedzialnosc karna! Ignorantia iuris nocet, oj nocet :/.

Co mi teraz radzicie zrobić. Minął termin skladania zeznania podatkowego za ten rok, pozostaje siedziec cicho i sie modlic?

A jesli w przyszlym roku zloze zeznanie i bedzie w nim udokumentowane google adsense to czy nie postanowia sprawdzic minionych lat?

Termin przedawnienia uplywa po 5 latach, wiec nie wyglada to ciekawie. Bardzo prosze o porady doswiadczonych prawnikow :/.

Proponuję wyrazić "czynny

Proponuję wyrazić "czynny żal" i uregulować zaległe podatki unikając kary

A co z umową

A co z umową międzynarodową pomiędzy Polską a Irlandią o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Co ona tak na prawdę oznacza? Że Gogle Irland już zapłaciła podatek dochodowy i my już nie musimy? Czy jednak o coś innego tu chodzi?

Co mam zrobić?

Jestem osobą niepełnoletnią i uczestniczę od dwóch miesięcy w programie Ad Sense. Jako odbiorcą płatności jest moja mama. Nie zarabiam dużo (ok. 30zł miesięcznie) i usłyszałam, że z tych zarobków muszę się rozliczyć, a raczej moja mama. Czy to prawda? Jak to zrobić? Pomocy!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>