Współpraca z Google a działalność gospodarcza

W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie, gdy podatnik zwrócił się z podobnym pytaniem do tego, które było przedmiotem odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim (Sygn. 1412/PD/415-38/06) Urząd stwierdził, że "w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie może być także mowy o osiąganiu przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze przesądza o tym wykonywana usługa jak i zawarta umowa, z której nie wynika żeby dotyczyła najmu czy dzierżawy" (Sygn. US/3-PDP/4150-5/06).

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura US/3-PDP/4150-5/06
Data 2006.12.14
Autor Urząd Skarbowy w Ciechanowie

Pytanie podatnika

Podatnik posiada stronę internetową zamieszczoną na serwerze w USA na której udostępnił miejsce reklamowe firmie Google Inc z siedzibą w USA. Całość prac związanych z budową strony i jej aktualizacją wykonuje osobiście. Do wniosku podatnik dołączył treść umowy jaką zawarł z w/w firmą, przed przystąpieniem do programu. Prowadzenie strony internetowej jest jego dodatkowym zajęciem. Wynagrodzenie za umieszczenie reklamy naliczane jest od ilości tzw. kliknięć w banner reklamowy w/w firmy. Firma Google Inc wynagrodzenie przesyła podatnikowi w formie czeków. Do chwili obecnej Podatnik rozliczał się z uzyskanych dochodów na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i składał deklaracje o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-53). Deklaracje PIT-53 wnioskodawca złożył za okres od 10-11.2005r oraz 02-09.2006r i wpłacił wynikający z nich podatek. Czy dotychczasowy sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowy?

Stan faktyczny: Podatnik posiada stronę internetową zamieszczoną na serwerze w USA na której udostępnił miejsce reklamowe firmie Google Inc z siedzibą w USA. Całość prac związanych z budową strony i jej aktualizacją wykonuje osobiście. Do wniosku podatnik dołączył treść umowy jaką zawarł z w/w firmą, przed przystąpieniem do programu. Prowadzenie strony internetowej jest jego dodatkowym zajęciem. Wynagrodzenie za umieszczenie reklamy naliczane jest od ilości tzw. kliknięć w banner reklamowy w/w firmy. Firma Google Inc wynagrodzenie przesyła podatnikowi w formie czeków.

Stanowisko wnioskodawcy:Podatnik uważa, że uzyskane dochody z w/w tytułu może zaliczyć do dochodów osiąganych bez pośrednictwa płatnika ze stosunku pracy z zagranicy.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z wnioskiem z dnia 15.09.2006r., uzupełnionym w dniu 29.09.2006r i uszczegółowionym w dniu 03.10.2006r. Podatnik prowadzi samodzielnie stronę internetową na której umieścił baner reklamowy firmy Google Inc z siedzibą w USA, za co otrzymuje pieniądze czekiem od w/w firmy.

Wnioskodawca uważa, że powinien się rozliczać jako osoba osiągająca dochody bez pośrednictwa płatnika, ze stosunku pracy z zagranicy zgodnie z art. 44 ust. 3a, a nie zawarł z w/w firmą umowy z której mógłby wynikać stosunek pracy. Załączona do wniosku umowa w punkcie 4 Obowiązki stron, zdanie pierwsze, mówi „Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Witrynę (Witryny), w tym całą zawartość i wszystkie materiały, jej utrzymanie i działanie,...” oraz w punkcie 17 Inne postanowienia, w ostatnim zdaniu mówi „Układ między Google a Użytkownikiem nie ma formy spółki prawnej, lecz opiera się na zasadzie współpracy niezależnych kontrahentów.” Z treści umowy wynika, że podatnik działa we własnym imieniu, ponosi odpowiedzialność za zawartość i wszystkie materiały na stronie, za utrzymanie i działanie strony. Z umowy wynika również sposób płatności, który uzależniony jest od liczby ważnych odwiedzin strony internetowej i dokonany będzie w ciągu 30 dni od każdego ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Z powyższego jasno wynika, że w przedstawionej sytuacji nie może być mowy o osiąganiu dochodów ze stosunku pracy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie może być także mowy o osiąganiu przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze przesądza o tym wykonywana usługa jak i zawarta umowa, z której nie wynika żeby dotyczyła najmu czy dzierżawy.

Przedstawiona we wniosku sytuacja odpowiada definicji zawartej w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pozarolniczej działalności gospodarczej jako działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, i 4-9.

W związku z powyższym w opisanym stanie faktycznym przychody osiągane z tytułu udostępniania firmie Google powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, a zatem chcąc zajmować się działalnością w omawianym zakresie będzie Pan przedsiębiorcą, który może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a następnie dokonać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

W związku z powyższym w opisanym stanie faktycznym przychody osiągane z tytułu udostępniania firmie Google powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, a zatem chcąc zajmować się działalnością w omawianym zakresie będzie Pan przedsiębiorcą, który może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a następnie dokonać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów przychody osiągane z tytułu sprzedaży miejsca reklamowego w internecie nie mogą być rozliczane na podstawie deklaracji PIT-53. Przychody te należy rozliczać jako osiągane przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowanych wg zasad określonych przepisami zawartymi w ustawach podatkowych dla źródła przychodu działalność gospodarcza. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz stan faktyczny przedstawiony przez podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie uznaje stanowisko pytającego za nieprawidłowe.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Google mess

Prawotronik's picture

Skoro jesteśmy przy interpretacjach podatkowych to proszę spojrzeć na niedawno wydaną interpretację Izby Skarbowej o sygnt. 1401/PH-II/4407/14-11/07/MZ Data 2007.06.04. (do wyszukania na portalu MF)

Faktury w htmlu, które (jak wszyscy w tej branży zresztą) wystawia Google za np. Adwordsy w rozumieniu interpretacji nie są "wystawione" w rozumieniu ustawy, wobec czego nie mogą być kosztem uzyskania przychodu....

Faktury elektroniczne

VaGla's picture

W tym serwisie jest dział faktury elektroniczne, w którym zbieram zarówno doniesienia i komentarze dotyczące tego tematu, jak również staram się gromadzić te interpretacje organów podatkowych w indywidualnych sprawach. W chwili czasu dodam również ostatnio wydane.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

wniosek?

Czyli (wyobraziłem sobie taka sytuację)... jeśli kupię sobie kawałek pola a na nim pozwolę komuś na postawienie tablicy reklamowej z automatem wydającym wydruk z danymi kontaktowymi reklamującej sie firmy po np. przyciśnięciu przycisku (od ilości wydruków zależy moja prowizja jaką otrzymam od tej firmy w zamian za pozwolenie postawienia na swej działce takiego urządzenia) to oznaczac będzie że... prowadzę działalność gospodarcza!

Jeśli byłem bezrobotny przed zakupem a działka kosztowała mnie załóżmy 2000 albo czynsz 10 zł miesięcznie to zamiast dorobić parę zotych dostanę nieźle po tylcu po tym jak zabiora mi zasiłek i każą zapłacić ZUS...

Ale po co koncypować tak

Ale po co koncypować tak skomplikowane przykłady.
Przykład prostszy: nie jestem w zus,
ale chcę sobie te kilkadziesiąt zł na rok dorobić. Powiedzmy, że raz w roku udało mi się zarobić $20.
Państwo polskie jednak nie zna litości: nakazuje mi zapłatę zus za wszystkie 12 miesięcy.
Ma sens zarobienie $20? Nie ma.
A teraz jak to jest w normalnych krajach rozwiązane:
1. wystarczy wpisać tego typu dochód do rubryki "inne dochody".
2. mini aktywność gospodarcza do pewnego poziomu dochodu nie wymaga żadnych zgłoszeń ani rejestracji.
I po problemie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>