Google Adsense i najem (cd.)

"Czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z „najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” i opodatkowania wg zasad ogólnych?" - do tego pytanie ustosunkował się Urząd Skarbowy w Wadowicach (Sygn. PD1A/415-39/06) i doszedł do nieco innych wniosków niż Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim (Sygn. 1412/PD/415-38/06), ale podobnych co Urząd Skarbowy w Ciechanowie (Sygn. US/3-PDP/4150-5/06).

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PD1A/415-39/06
Data 2006.12.18
Autor Urząd Skarbowy w Wadowicach

Pytanie podatnika
Czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z „najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” i opodatkowania wg zasad ogólnych.

P O S T A N O W I E N I E
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.09.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.10.2006 i 15.12.2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dot. źródła przychodów najem nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
Z w/w wniosku wynika, iż nie prowadzi Pani działalności gospodarczej natomiast prowadzi stronę internetową, która nie jest działalnością zarobkową. Na swojej stronie wynajmuje (udostępnia) Pani dla firmy ... ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce (powierzchnię reklamową), które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Ewentualne przychody z reklam pokryją koszty hostingu i domeny. W oparciu o umowę zawartą z w/w firmą mającą siedzibę wyłącznie poza granicami RP następuje wypłata wynagrodzenia bezpośrednio przez tę Firmę.
Dodaje, że w przedmiotowej sprawie nie wiąże Jej pisemna umowa najmu ani też nie uzyska dochodów z czynszu bowiem taki charakter odpłatności nie występuje w tym programie.

Wątpliwość Pani sprowadza się do wyjaśnienia kwestii czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z „najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” i opodatkowania wg zasad ogólnych.

Zdaniem Pani przychody z udziału w programie ..., może zaliczyć do przychodów z„najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” oraz opodatkować na zasadach ogólnych zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składając deklarację PIT-5.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), który zawiera katalog podstawowych źródeł przychodu, źródłem przychodu oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w/wymienionej ustawy), jest również najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...), z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). Przedstawiona regulacja prawna dopuszcza zatem możliwość osiągania przychodów z najmu jako odrębnego źródła przychodów, jak również w ramach źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy, w której strony określają wysokość, sposób i terminy regulowania należności czynszowych, jak i innych opłat. Umowa najmu jest umową obligacyjną, konsensualną i wzajemną.

W myśl art. 9a ust. 6 tejże ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W związku z powyższym ustawodawca podatnikom uzyskującym przychody ze źródła przychodów „najem-dzierżawa” dał prawo wyboru formy opodatkowania. Natomiast kwestię określenia momentu uzyskania przychodu z najmu zaliczonego do źródła przychodów „najem -dzierżawa” reguluje art. 11 przedmiotowej ustawy o podatku dochodowym zgodnie, z którym przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (...). Z kolei zasady i sposób rozliczania tych przychodów na zasadach ogólnych regulują przepisy zawarte w art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6 tejże ustawy w myśl, których podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, (...). Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.

Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, (...), ustala się w następujący sposób:
1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne, od przychodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Tut. Organ zauważa, iż definicję pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera art. 5a pkt 6 w/cytowanej ustawy, zgodnie z którym przez pojęcie „pozarolnicza działalność gospodarcza” należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Naczelnik tut. Organu nie potwierdza Pani stanowiska, iż źródłem przychodów w przedmiotowej sprawie jest najem albowiem najem i dzierżawa zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczą nieruchomości lub rzeczy, a rzecz wg tego kodeksu to przedmiot materialny czym nie jest część strony internetowej. Ponadto jak sama przyznaje nie wiąże Ją z firmą Google pisemna umowa najmu i uzyskany przychód nie jest czynszem.

Zatem odnosząc stan faktyczny opisany we wniosku do obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko podatnika nie jest prawidłowe, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Z posiadanych danych przez tutejszy organ podatkowy wynika, iż w dacie złożenia wniosku wobec Pani nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

Odnośnie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tut. Organ wyda odrębne postanowienie.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4 , w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

"Naczelnik tut. Organu nie

Naczelnik tut. Organu nie potwierdza Pani stanowiska, iż źródłem przychodów w przedmiotowej sprawie jest najem albowiem najem i dzierżawa zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczą nieruchomości lub rzeczy, a rzecz wg tego kodeksu to przedmiot materialny czym nie jest część strony internetowej.

Boli mnie, że są prawnicy, którzy twierdzą inaczej.

A co w wypadku, gdy wiąże

A co w wypadku, gdy wiąże mnie z taką firmą pisemna umowa najmu powierzchni internetowej?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>