Google AdSense i podatek VAT

"Czy jako osoba fizyczna uzyskująca dochód związany z udostępnieniem firmie Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powierzchni reklamowej na stronach WWW, jestem zobowiązany do opłacania podatku VAT, w przypadku gdy w roku podatkowym 2006 przekroczyłem kwotę 39.200 zł uzyskaną w ten sposób?" Z takim pytaniem zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Płocku podatnik w postępowaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2006 r. o udzielenie interpretacji, uznał je za prawidłowe (Sygn. 1419/UPP-443-108/06/DC).

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1419/UPP-443-108/06/DC
Data 2006.12.13
Autor Urząd Skarbowy w Płocku
Temat Podatek od towarów i usług

Słowa kluczowe miejsce świadczenia usług
zwolnienia podmiotowe

Pytanie podatnika

Czy jako osoba fizyczna uzyskująca dochód związany z udostępnieniem firmie Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powierzchni reklamowej na stronach WWW, jestem zobowiązany do opłacania podatku VAT, w przypadku gdy w roku podatkowym 2006 przekroczyłem kwotę 39.200 zł uzyskaną w ten sposób?

Postanowienie:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), Postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 13.11.2006 r. o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Dochód związany jest z udostępnieniem firmie Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powierzchni reklamowej na stronach www, których jestem właścicielem. Strony WWW znajdują się na serwerze w USA. Reklamy serwowane są bezpośrednio z serwerów w/w firmy. Całość prac związanych z umieszczaniem reklam na stronach wykonałem osobiście na serwerze znajdującym się w USA.

Stanowisko Wnioskodawcy: Dochód związany z udostępnianiem powierzchni reklamowej na stronach www według Podatnika klasyfikuje się jako usługa elektroniczna (art.2 pkt.26 ustawy o podatku od towarów i usług). Skoro miejscem świadczenia usługi jest miejsce poza terenem Polski to zdarzenie to nie skutkuje w podatku VAT. Podatnik wnioskuje z powyższego, iż nie jest zobowiązany do rejestracji i opłacania VAT od wyżej wymienionego dochodu.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:� Art. 5 ust.1, art. 27 ust. 3 i 4, art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 27 ust. 3 w powiązaniu z art. 27 ust. 4 pkt 2 i pkt 9 ustawy, w przypadku świadczenia usług reklamy i usług elektronicznych świadczonych na rzecz; 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub 2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraju świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W art. 2 pkt 26 ustawy, zdefiniowane zostało pojęcie usług elektronicznych, przez które rozumie się usługi, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 11 powołanego rozporządzenia do usług świadczonych drogą elektroniczną, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Usługi wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego są opodatkowane w kraju usługobiorcy, niezależnie od tego, gdzie usługi te są faktycznie wykonywane.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nabywcą usług świadczonych przez Podatnika jest kontrahent z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, dlatego też miejscem świadczenia jest terytorium Stanów Zjednoczonych i w związku z tym przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przychody uzyskane z czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce nie podlegają kumulacji do określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku od towarów i usług o której mowa powołanym przepisie. W związku z powyższym, nie jest Pan zobowiązany do rejestracji i opłacania podatku od towarów i usług od dochodu opisanego w złożonym wniosku, ponieważ nie podlega on opodatkowaniu na terytorium kraju.

Reasumując, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku uznał stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe. Stąd postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego stanu. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej .

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku. (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A jeśli strona www

A jeśli strona www znajdująca się na serwerze w USA, bedzie w całości przeznaczona na rynek Polski ?, (napisana w języku Polskim ?)

Reklamę AdSense mimo to

Reklamę AdSense mimo to wyświetlać będą skrypty GOOGLE INC uruchamiane z serwerów GOOGLE, a nie serwerów właściciela serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>