Reklama na stronach a zryczałtowany podatek dochodowy

Urząd Skarbowy w Wadowicach uznał ponownie (por. Sygn. PD1A/415-39/06), że przychodów z udziału w programie Adsense nie można zakwalifikować jako przychodów z najmu. Wedle Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach należy je zakwalifikować jako inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a te inne źródła przychodu nie podlegają ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Sygn. PD1B/415-7/06).

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PD1B/415-7/06
Data 2006.12.19
Autor Urząd Skarbowy w Wadowicach

Pytanie podatnika
Podatnik zwrócił sie z zapytaniem, czy przychód uzyskany z udostępnienia określonego miejsca na stronie internetowej można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.09.2006 r. Uzupełnionego pismem z dnia 26.10.2006 r. i 15.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dot. uznania jako źródła przychodów „najem”, przychodów z udziału w programie ... nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E
Z w/w wniosku wynika, iż nie prowadzi Pani działalności gospodarczej natomiast prowadzi stronę internetową, która nie jest działalnością zarobkową. Na swojej stronie wynajmuje /udostępnia/ Pani dla firmy Google Ine ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce /powierzchnię reklamową/, które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Ewentualne przychody z reklam pokryją koszty hostingu i domeny. W oparciu o umowę zawartą z w/w firmą mającą siedzibę wyłącznie poza granicami RP następuje wypłata wynagrodzenia bezpośrednio przez tę Firmę.
Dodaje, że w przedmiotowej sprawie nie wiąże Jej pisemna umowa najmu ani też nie uzyska dochodów z czynszu bowiem taki charakter nie występuje w tym programie.

Zdaniem Pani przychody z udziału w programie ..., można zaliczyć do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze” oraz opodatkować w formie ryczałtu.

Naczelnik tut. Organu uznaje, iż w/w dochody należy zakwalifikować jako inne źródła o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm./

Ust.1 - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowy, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Ust. 1a - Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenie otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2 – 2b ustawy o podatku dochodowym.

Ust. 1b - Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu,dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jak z powyższego wynika inne źródła przychodu nie podlegają ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w związku z tym orzeczono jak w sentencji decyzji.

„Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.”

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Na Śląsku najem/dzierżawa

Wystąpiłem w listopadzie 2006 o udzielenie pisemnej informacji w identycznej sprawie - sugerowałem "inne", a mam najem/dzierżawa. No i wybrałem sobie zryczałtowany podatek.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>