Transpozycja dyrektywy o retencji danych - kolejna próba

"Niemal czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał na potrzebę usprawnienia niektórych mechanizmów i instytucji, w tym pełniejsze dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej: obowiązek implementacji nowej dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej oraz dostarczaniem publicznych sieci komunikacji elektronicznej, zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE" - można przeczytać w uzasadnieniu do "kolejnego" projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Wskazana dyrektywa dotyczy retencji danych. To nie pierwszy raz. W 2006 roku, w tekście Udostępniono projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przywoływałem praktycznie ten sam wstęp do uzasadnienia noweli, tylko wówczas zaczynał się od słów "Prawie dwuletni okres obowiązywania ustawy..."

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd już jakiś czas temu, bo 7 października 2008 r. Z rzeczy wartych zauważenia: proponuje się zmianę definicji "usługi telekomunikacyjnej", ale nadal polega ona "głównie" na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, tylko że teraz zaproponowano wykreślenie istniejących wciąż postanowień, na mocy których usługa poczty elektronicznej nie stanowi usługi telekomunikacyjnej. Było na temat tego przepisu wiele w tym serwisie (por. Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym, O nadużyciu semantycznym czyli telefonii internetowej, Handel via skrzynka poczty elektronicznej - a wcześniej co?, O usłudze telekomunikacyjnej i poczcie elektronicznej, Trudna materia, sprzeczne interesy czyli o prawie telekomunikacyjnym i w wielu innych, głównie przy okazji wcześniejszych prac legislacyjnych związanych ze spamem). Właściwie, to przywołam całe uzasadnienie do proponowanej noweli art. 2 pkt 48 Prawa telekomunikacyjnego:

Zmiana w definicji usługi telekomunikacyjnej ma na celu objecie regulacjami telekomunikacyjnymi tych aspektów poczty elektronicznej, które polegają na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. W tym celu wykreślono zapis, iż usługa poczty elektronicznej nie stanowi usługi telekomunikacyjnej. Jest to zgodne z Dyrektywami 2002/58/WE i 2002/21/WE, a także pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, co do pojęcia poczty elektronicznej.

Istniejący dotychczas zapis mógł budzić wątpliwości interpretacyjne co do zakresu pojęcia przekazywania poczty elektronicznej i usługi poczty elektronicznej. Tymczasem nie są to pojęcia tożsame, co wynika jednoznacznie z Dyrektyw.

Dyrektywa 2002/58/WE nie definiuje wprost usługi poczty elektronicznej, definiuje jedynie pocztę elektroniczna, jako wszelkiego rodzaju wiadomości tekstowe, głosowe, dźwiękowe lub wizualne przesyłane przez publiczną sieć telekomunikacyjną, które mogą być przechowywane w sieci lub w urządzeniu końcowym odbiorcy dopóki nie zostaną przez niego odebrane. Poczta elektroniczna jest jednym z rodzajów przekazu, który podlega ochronie zgodnie z przepisami omawianej dyrektywy.

Z kolei pojecie usługi przekazywania poczty elektronicznej jest wyraźnie objęte dyrektywą ramowa, co statuuje pkt 10 motywów tej dyrektywy. Powyższe potwierdza również art. 2c tej dyrektywy w definicji usługi łącznosci elektronicznej, tj. usługi polegającej całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łącznosci elektronicznej, w zakres której wchodzą usługi telekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze.

Definicja ta jest tożsama z definicja usługi telekomunikacyjnej w polskim PT. Obie te definicje obejmują swym zakresem usługę przekazywania poczty elektronicznej. Sama usługa poczty elektronicznej nie jest usługa telekomunikacyjna, gdyż jej zasadniczymi elementami są: udostępnienie indywidualnego konta pocztowego, zapewnienie możliwości odbierania poczty elektronicznej kierowanej na konto pocztowe, zapewnienie możliwości wysyłania poczty elektronicznej z konta pocztowego, zapewnienie możliwości przechowywania poczty elektronicznej. W związku z powyższym należy uznać, iż usługa ta jest usługa społeczeństwa informacyjnego, wyłączona mocą art.2c dyrektywy ramowej z zakresu usług łączności elektronicznej.

Jedynie drugie z powyższych pojęć, czyli pojecie „usługa przekazywania poczty elektronicznej” jest usługa telekomunikacyjna i zmieniona nowelizacją treść przepisu art. 2 ust. 48 jest skutkiem przyjętej powyżej interpretacji definicji związanych z poczta elektroniczna.

Pamiętam, jak powstawał ten przepis (wyłączający pocztę elektroniczną z usługi telekomunikacyjnej). Chodziło w nim o to, by nie trzeba było prosić konsumentów chcących założyć sobie zdalnie konto poczty elektronicznej o przybycie do siedziby portalu internetowego i wylegitymowanie się dowodem osobistym w celu ustalenia jego tożsamości (por. Papierowe nowe Prawo telekomunikacyjne, Prawo telekomunikacyjne - zaczyna się. Znowu. i w innych tekstach w dziale telekomunikacja). Swoją drogą to nie sprawiedliwe. Ministerstwo wyjmuje z szuflady przygotowywane przez lata projekty, coś w nich zmienia, rząd przyjmuje, a analiza i wyłapywanie tych zmian jest znacznie trudniejsza niż lekka modyfikacja projektu. Trzeba przeczytać całość, bo nie wiadomo czym się różni od poprzedniej wersji. Najgorzej mają "nowi w branży". Oni muszą przekopywać się przez wszystko od początku. Jedno jest pewne - nawet jeśli jakiś projekt został raz storpedowany przez zainteresowane jakąś regulacją podmioty, albo upadł ze względu na np. koniec kadencji Sejmu i zmianę rządu, to można liczyć się z tym, że w nowej-starej postaci wypłynie (por. Nowy stary projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego).

Przeczytaj również: "Szwedzi witają nowy porządek", czyli retencja danych "na granicach" oraz Inwigilacja w Wielkiej Brytanii - projekt centralnej bazy danych na temat komunikacji elektronicznej obywateli

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A czy ktoś wie, czy gdzieś

A czy ktoś wie, czy gdzieś się podziały przepisy dotyczące spamu?

J.U.S.T. Journeying Unit Skilled in Troubleshooting

Wczoraj szukałem

VaGla's picture

Wczoraj szukałem na stronie ministerstwa właśnie tych przepisów. Niestety nie znalazłem nic.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Spam...

Zapisy dotyczące spamu wylądowały w drugiej nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, właśnie jest w konsultacjach międzyresortowych.

Łukasz
--
http://7thguard.net

Uzasadnienie rozpoczyna się

Uzasadnienie rozpoczyna się od tych samych słów, bo jest to prawie ten sam tekst uzasadnienia i projektu ustawy co w grudniu 2006 r. tyle tylko, że trochę zmieniona. Na stronie sejmowej są dwa projekty Ustawy zmieniającej ustawę. Jeden rządowy a drugi poselski. Prawo telekomunikacyjne oraz projekty rozporządzeń. Myślę, że projekty te wymagają bardzo dużo pracy. Studenci prawa na kierunku legislacja powinni obowiązkowo zapoznać się z nimi na zajęciach pod tytułem "Jak nie powinny być tworzone akty prawne"

Pozdrawiam i życzę miłej lektury
AG

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>