Obserwator Konstytucyjny zaczyna się przeobrażać, chociaż pytania wciąż pozostają

13. marca, w związku z serią tekstów na temat "3 miliardów euro" i okolic, wysłałem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udostępnienie informacji publicznej: treści decyzji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, za pomocą której powołany został do życia serwis internetowy pn. Obserwator Konstytucyjny. Wniosek wysłałem ponieważ nie mogłem (i nadal nie mogę) znaleźć treści tej decyzji (w tym daty wydania, podstawy wydania, sygnatury, etc.) w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek wysłałem pocztą elektroniczną. Dziś otrzymałem maila z odpowiedzią na mój list. I chociaż nadal nie znam decyzji (numeru, podstawy wydania), to przywołam odpowiedź.

W otrzymanej odpowiedzi czytam, że "Zgodnie z decyzją Prezesa TK i Zarządzeniem Szefa Biura TK z dnia 16 marca 2012 roku Serwis Obserwator Konstytucyjny, podobnie jak wydawnictwa periodyczne, książkowe i akcydensy nie stanowi informacji publicznej Trybunału Konstytucyjnego. Zarządzenie Szefa Biura na stronach Obserwatora Konstytucyjnego - regulamin". Dalej zaś odpowiedź kieruje mnie na strony Trybunału Konstytucyjnego po "szerszy komunikat".

Strony Trybunału Konstytucyjnego są przygotowane w oparciu o ramki (frame), dlatego otrzymałem link do strony głównej Trybunału Konstytucyjnego. Ale da się też podlinkować bezpośrednio do opublikowanego tam komunikatu, co też uczynię. W opublikowanym na stronach komunikacie czytam:

Komunikat do Biuletynu Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego

o powołaniu serwisu internetowego Obserwator Konstytucyjny

Serwis internetowy Obserwator Konstytucyjny powstał na mocy decyzji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego z dn. 1 sierpnia 2011 (decyzja o opracowaniu koncepcji). Obserwator konstytucyjny miał w ramach działalności wydawniczej Biura Trybunału Konstytucyjnego, stanowić publikację elektroniczną. Opracowano koncepcję i zlecono wykonanie odpowiedniego narzędzia cyfrowego (oprogramowanie). Pod koniec grudnia 2011 roku rozpoczęto testowanie serwisu internetowego w domenie www.obserwatorkonstytucyjny.pl Po okresie próbnego działania Decyzją Szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16 marca 2012 zatwierdzony został kształt serwisu, zasady jego działania: Dla zapewnienia warunków realizacji, zaakceptowanej przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, koncepcji utworzenia i funkcjonowania serwisu internetowego Obserwator Konstytucyjny, w związku z §7 Zarządzenia Nr 1/09 Szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Jednoczenie przyjęty został nowy Regulamin Serwisu internetowego Obserwator Konstytucyjny, z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2012 roku.

Zgodnie z decyzją Prezesa TK i Zarządzeniem Szefa Biura TK z dnia 16 marca 2012 roku Serwis Obserwator Konstytucyjny, podobnie jak wydawnictwa periodyczne, książkowe i akcydensy nie stanowi informacji publicznej Trybunału Konstytucyjnego.

Komunikat został opublikowany bez opatrzenia go datą publikacji (gdyby to był komunikat w BIP, to taka data musiałaby zostać ujawniona, a także informacja na temat tego kto wytworzył i kto opublikował informację - to wynika z Rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej).

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja w sprawach publicznych jest informacją publiczną. Zastanawiam się teraz, czy uznanie czegoś za informację publiczną (lub nieuznawanie czegoś za informację publiczną) może wynikać z decyzji? Tak stoi wszak w komunikacie: że nie jest informacją publiczną zgodnie z decyzją... A czy jest materiałem urzędowym w rozumieniu art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy tu też mocą decyzji, a nie ustawy, można uznać coś za taki materiał?

Nadal nie znam treści decyzji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale teraz wiem, o co pytać dalej: o treść decyzji z 1 sierpnia 2011 roku o opracowaniu koncepcji, a także o formę i treść decyzji o "zatwierdzeniu treści" (czyli o decyzję Prezesa TK i Zarządzenie Szefa Biura TK z dnia 16 marca 2012 roku). Będę też pytał o Zarządzenie Nr 1/09 Szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj akurat udało się przynajmniej uzyskać numer zarządzenia, chociaż dopiero po jego lekturze będzie można sprawdzić podstawę jego wydania.

Nadal nie wiem, jaka jest różnica między Biuletynem Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego, a stroną internetową Trybunału Konstytucyjnego (na której opublikowano komunikat). Teraz dodatkowo - w kontekście uzyskanej odpowiedzi - zastanawiam się nad tym, co to znaczy "publikacja elektroniczna w ramach działalności wydawniczej Biura Trybunału Konstytucyjnego", czym ma być Obserwator Konstytucyjny.

Na stronie Obserwator Konstytucyjny, tak jak wcześniej, jest stopka z notą: "Copyright © 2012 Obserwator Konstytucyjny" oraz adresami (realnym - w Al. J.Ch. Szucha 12a i elektronicznym, wskazującym na redakcja w domenie obserwatorkonstytucyjny.pl).

Na stronie z Regulaminem napisano: "Data ogłoszenia: 16 marca 2012". Tu wcześniej też był regulamin, ale inny. Ciekawe, czy Trybunał Konstytucyjny udostępni treść poprzedniego regulaminu (poprzednia jego wersja, która została opublikowana 29 grudnia 2011 r., nie jest dostępna na stronie).

Na uwagę zasługuje § 3 Regulaminu w nowym brzmieniu:

1. Serwis "Obserwator konstytucyjny" stanowi formę działalności wydawniczej Biura Trybunału Konstytucyjnego, w postaci publikacji elektronicznej. Serwis służyć ma:

  • upowszechnianiu wartości i zasad kultury obywatelskiej opartej na konstytucjonalizmie,
  • promowaniu zasad i wartości konstytucyjnych, a w szczególności gwarancji ochrony praw i wolności człowieka z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego,
  • informowaniu o ważnych wydarzeniach z zakresu prawa konstytucyjnego i orzecznictwa sądów konstytucyjnych innych państw oraz sądów międzynarodowych, 
  • oddziaływaniu na kształtowanie kultury prawnej oraz upowszechnianiu wiedzy o zasadach procesu prawotwórczego i funkcjonowaniu prawa, a także 
  • dyskusji oraz wymianie poglądów, opinii i komentarzy w sprawach publikowanych w Serwisie.

2. Zawartość i treści prezentowane w Serwisie nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego ani Biura Trybunału Konstytucyjnego. Są przygotowane przez Redakcję oraz prezentują materiały otrzymane od osób trzecich, skierowane do publikacji przez Redakcję.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

4. Serwis publikuje informacje oraz wypowiedzi, komentarze i opinie z dziedziny konstytucjonalizmu, teorii i praktyki funkcjonowania prawa, samorządności, stosunków społecznych, historii państwa i prawa, relacji polskiego systemu prawnego z prawem europejskim, a także prawa i orzecznictwa sądów konstytucyjnych innych państw oraz sądów międzynarodowych, w różnych formach dziennikarskich, jak informacje źródłowe, wywiady, artykuły, blogi i komentarze.

5. Informacje zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie na jego osobisty użytek. Wykorzystanie w innych celach wymaga każdorazowej pisemnej zgody Redakcji.

6. Serwis nie świadczy usług na rzecz osób trzecich i nie prowadzi działalności gospodarczej

Ciekawe, co na ten temat mógłby powiedzieć Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo TK pewnie powiedziałby, że nie jest przedsiębiorcą...

Na stronie Kontakt pojawiła się notatka na temat Redaktora naczelnego serwisu. Redakcja Obserwatora Konstytucyjnego jest inna, niż redakcja podmiotowej strony BIP Trybunału Konstytucyjnego

Nadal nie wiem, jak kształtuje się odpowiedzialność za treści publikowane na stronach Obserwatora Konstytucyjnego i czy dla kwestii oceny odpowiedzialności ma znaczenie, że komunikat wspomina o "wersji testowej" oraz o "zatwierdzeniu kształtu serwisu", co stało się 3 dni po moim wniosku o dostęp do informacji publicznej (a 14 dni po opublikowaniu w Obserwatorze Konstytucyjnym tekstu mojego autorstwa bez stosownej zgody; por. Czekam na trzy miliardy euro od Skarbu Państwa, albo odszkodowanie za wywłaszczenie z praw autorskich).

Nadal nie wiem, czy Obserwator Konstytucyjny to dziennik lub czasopismo, które przed rozpoczęciem wydawania należało zarejestrować w sądzie rejestrowym. Być może to się dopiero stanie. A może raczej to nie jest dziennik lub czasopismo? Nie ma tam wszak druku i dźwięku (co jest istotnym elementem ustawowo definiującym oba pojęcia), więc może to jest inna forma prasowa, która nie wymaga rejestracji (por. Jeszcze raz: nie ma w Polsce ustawowego obowiązku rejestracji "prasy")? Sąd Najwyższy w dwóch postanowieniach wydaje się nie akceptować innych niż dziennik lub czasopismo form prasowych (por. Postanowienie Sądu Najwyższego - sygn. akt IV KK 174/07 (rejestracja dzienników i czasopism) oraz Po dzisiejszym postanowieniu SN chyba czas na składanie doniesień o możliwości popełnienia przestępstw), ale może TK ma inne zdanie w tej kwestii? Warto sprawdzić. Trybunał Konstytucyjny wszak przyglądał się już raz rejestracji (por. Kara za brak rejestracji czasopism niezgodna z Konstytucją - (częściowo) udało się za trzecim razem), chociaż wydany przez TK wyrok "nie dotyczył w szczególności czasopism internetowych, którym skarżący poświęcił wiele miejsca w uzasadnieniu, lecz które nie wiązały się ze (...) stanem faktycznym sprawy".

No, cóż. Chyba trzeba pytać dalej. Tym razem chyba wniosek złożę przez biuro podawcze.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ciekawostka wyszukiwawcza

VaGla's picture

Ciekawostka: w formularzu wyszukiwawczym Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych nie można wybrać sobie wyszukiwania po takim kryterium "rodzaj skarżonego organu", jak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (chociaż jest Prezydent Miasta). Nie można też wybrać z listy Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (chociaż jest Prezes Sądu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Wojskowego Sądu Administracyjnego, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Ciekawe, z czego wynika to kryterium wyboru. Być może jeszcze nikt nie skarżył bezczynności TK, ale Prezydent RP w sprawie dostępu do ekspertyz w sprawie OFE był już skarżony (por. O tym, że również działania Pana Prezydenta RP mogą podlegać społecznej kontroli i Ekspertyzy w sprawie OFE: po rozpatrzeniu pierwszej kasacji przez NSA). Nie można też wybrać Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a mamy takie wyroki, jak II SA/Wa 2257/11 (tylko tutaj skategoryzowano ten wyrok jako "Prezes Sądu" po prostu)...

Swoją drogą - będzie trochę głupio, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny zacznie wydawać wyroki przeciwko Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, c'nie?

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Ten brak kryteriów

może wynikać z braku aktualizacji początkowo wprowadzonych danych. Nie można bowiem też przeszukać bazy po kryterium Komisji Nadzoru Finansowego, za to mamy od dawna nieaktualne Komisję Nadzoru Bankowego i Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Jest też wypowiedź Prezesa TK

VaGla's picture

Jest i nagranie video w serwisie YouTube: Prezes Rzeplinski o Obserwatorze Konstytucyjnym, które to video też jest zagnieżdżone na stronach Obserwatora Konstytucyjnego:

W tej wypowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się do wszystkich prawników (zwłaszcza tych najbardziej aktywnych i świadomych znaczenia prawa). I Prezes TK stwierdził, że chodzi o to, "by Trybunał Konstytucyjny był bliższy obywatelom, by bardziej rozumieli oni rolę Trybunału, jego pozycję". I "by w reakcji zwrotnej" obywatele "dostarczali" ważniejszych, ciekawszych spraw, "które będą czyściły polskie prawo i prowadziły do tego, że będzie ono przyjazne dla Polaków i jednocześnie pozwalało kreować sprawne państwo".

No, to będąc aktywnym prawnikiem sygnalizuję zatem problem podstaw prawnych działania internetowych serwisów administracji publicznej, w tym internetowych stron Trybunału Konstytucyjnego. Bez uporządkowania tej sfery państwo w swoich internetowych emanacjach będzie jedynie pączkowało, rozlewało się będzie w sfery, które wykraczają poza zasadę legalizmu z art. 7 Konstytucji RP.

Powyższe również dotyczy korzystania przez organy władzy publicznej z takich serwisów, jak Facebook czy YouTube...

A pytań i problemów jest tu przecież znacznie więcej. Ostatnio sygnalizowałem je w tekstach Odpowiedzialność dyscyplinarna za prywatny "blog" funkcjonariusza Policji, Rządowy portal elektronicznych konsultacji publicznych będzie stał na Drupalu...

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Poprzednia wersja Regulaminu serwisu Obserwator Konstytucyjny

VaGla's picture

Myślę, że warto przywołać - dla celów archiwalnych i do dalszych badań - poprzednią wersję Regulamin serwisu Obserwator Konstytucyjny, tj. wersję ogłoszoną w tym serwisie w dniu 29 grudnia 2011 roku (a obecnie zmienioną):

Regulamin
serwisu internetowego
Obserwatorkonstytucyjny.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez użytkowników i użytkowników zarejestrowanych z serwisu internetowego Obserwatorkonstytucyjny.pl.

2. Serwis "Obserwator Konstytucyjny" powstał z inicjatywy Biura Trybunału Konstytucyjnego, który jest jego właścicielem. Ma on służyć upowszechnianiu wartości i zasad kultury obywatelskiej opartej na konstytucjonalizmie, promować konstytucję i zasady państwa prawa, edukować w dziedzinie prawodawstwa i kultury prawa oraz - poprzez publikacje zainteresowanych tymi kwestiami internautów - ukazywać luki w tych obszarach.

3. Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Są przygotowane przez Redakcję Serwisu oraz prezentują materiały otrzymane od osób trzecich, skierowane do publikacji przez Redakcję Serwisu.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.

5. Serwis internetowy Obserwatorkonstytucyjny.pl. prezentuje informacje, publicystykę i opinie z dziedziny konstytucjonalizmu, a szczególnie praktyki prawa konstytucyjnego, procedur legislacyjnych, teorii i praktyki państwa i prawa, samorządności, stosunków społecznych, historii państwa i prawa etc. w różnych formach dziennikarskich jak wywiady, artykuły, blogi i komentarze. Treści zamieszczane w Serwisie pochodzą wyłącznie ze źródeł legalnych.

6. Z serwisu internetowego Obserwatorkonstytucyjny.pl. mogą korzystać użytkownicy, którzy są uprawnieni do bezpłatnego zapoznawania się z informacjami prezentowanymi przez Serwis oraz użytkownicy zarejestrowani, którzy ponadto mogą zamieszczać w Serwisie komentarze pod wybranymi informacjami lub materiałami.

7. Korzystanie z serwisu internetowego Obserwatorkonstytucyjny.pl. jest nieodpłatne.

8. Informacje zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie na jego osobisty użytek. Wykorzystanie w innych celach wymaga każdorazowej pisemnej zgody Redakcji.

9. Użytkownicy i Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

10. Serwis nie świadczy usług w rozumieniu obowiązujących przepisów i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2
Definicje

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
1) Serwis – serwis internetowy Obserwatorkonstytucyjny.pl,
2) Redakcja – zespół redagujący Serwis Internetowy Obserwatorkonstytucyjny.pl,
3) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu,
4) Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik mogący zamieszczać komentarze, który zaakceptował warunki regulaminu i dokonał rejestracji,
5) Formularz Rejestracyjny – formularz który wypełnia Użytkownik podczas procesu dodawania komentarza,
6) Hasło – ciąg znaków, generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika, który Użytkownik może dowolnie modyfikować,
7) Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika komentującego przez podanie adresu e-mail,
8) Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji,
9) Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie wymaga rejestracji ani żadnych innych czynności.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 4
Rejestracja Użytkownika Komentującego

1. Warunkiem umożliwiającym dodawanie komentarzy jest każdorazowe zaakceptowanie warunków Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola „akceptuję warunki regulaminu serwisu Obserwatorkonstytucyjny.pl” przed dodaniem komentarza.

2. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy dodania komentarza bez podania przyczyn

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Redakcja prowadzi zbiór danych osobowych użytkowników zarejestrowanych i przetwarza je wyłącznie w niezbędnych zakresie.

2. Powierzenie przez Użytkowników zarejestrowanych danych osobowych do przetwarzania przez Redakcję jest dobrowolne.

3. Użytkownik w każdym czasie może złożyć wniosek o wykreślenie go z listy Użytkowników zarejestrowanych. Redakcja dokonuje skreślenia po otrzymaniu wniosku Użytkownika zarejestrowanego.

4. Redakcja nie udostępnia danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w żadnej formie, w szczególności nie prowadzi sprzedaży listy użytkowników. Udostępnienie może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Informacje i materiały mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie, w szczególności za interpretacje bądź decyzje podjęte na podstawie tych informacji i materiałów.

3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakość łączności telekomunikacyjnej, w tym za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu. Redakcja nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do serwisu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść własnych komentarzy prezentowanych w Serwisie; Redakcja i Trybunał Konstytucyjny nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Redakcji lub Trybunału Konstytucyjnego w związku z tymi komentarzami.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Redakcja Serwisu może zaprzestać udostępniania Serwisu lub rejestrowania Użytkowników ch bez podania przyczyn.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.

3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie.

Swoją drogą zastanawiam się, czy Trybunał Konstytucyjny w jakiś sposób zarchiwizował powyższą wersję regulaminu, a jeśli tak, to zgodnie z jakimi zasadami.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>