"Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych" w pracach rządu

Ponieważ dzisiaj rząd zajmie się ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wypada napisać kilka słów na temat tego projektu (w tym: przybliżyć źródła). "Projekt ustawy jest jednym z efektów prac zespołu „Polska Cyfrowa”, powołanego przez premiera w celu upowszechnienia dostępu do Internetu w Polsce. Projekt dotyczy form i zasady wspierania inwestycji związanych z sieciami szerokopasmowymi, zasad działalności telekomunikacyjnej jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jak również przedsiębiorstw użyteczności publicznej, praw i obowiązki lokatorów, inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, w zakresie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu i szerokopasmowej transmisji danych, zasad lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych, a także infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. Projekt określa również zasad finansowania zadań związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, w tym również zadań związanych z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe, ze środków Krajowego Funduszu Cyfrowego. Otwiera się możliwość budowania bezpłatnego dostępu do internetu w niektórych rejonach (czy to oznacza niedopuszczalną pomoc państwa i naruszenie zasad europejskiego wspólnego rynku?), ale też furtka do blokowania pewnych treści.

Gospodarzem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury. Na stronie tego ministerstwa dostępne są materiały: notatka, Projekt z dnia 30 lipca 2009 r. (PDF), uzasadnienie tego projektu (PDF) oraz Tabela uwag organizacji społecznych do projektu ustawy (PDF). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała dziś tekst Przełom w dostępie do szerokopasmowego Internetu. W nim można znaleźć te obszary projektowanej regulacji (chociaż projekt jest i w BIP Ministerstwa Infrastruktury), które rząd chciałby najsilniej podkreślić:

Kanały technologiczne w pasie drogowym

Podczas budowy lub przebudowy drogi zarządca będzie miał obowiązek położenia kanału technologicznego. Zliberalizowane zostaną także przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz zmniejszone zostaną stawki za jego zajęcie. Dostęp do gruntów i budynków oraz do terenów stanowiących własność Skarbu Państwa (drogi publiczne, koleje, mosty, lasy państwowe, itp.) przewidzianych na inwestycje infrastruktury telekomunikacyjnej ma być łatwiejszy.

Urządzenia światłowodowe w budynkach

Każdy nowy budynek będzie musiał posiadać światłowodową instalację telekomunikacyjną. W praktyce umożliwi to rozprowadzanie cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców. Odbiorniki telewizyjne będą wyposażane w tunery cyfrowe.

Konkurencyjność i równy dostęp

Ustawa umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie działalności telekomunikacyjnej oraz budowanie sieci w ramach zadań własnych (fakultatywnych). Samorządy będą musiały dopuścić i umożliwić współkorzystanie z infrastruktury i sieci wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom na równych i przejrzystych zasadach. Projekt wprowadza także możliwość prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez instytucje użyteczności publicznej (np. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące jednostkami sektora finansów publicznych lub nadzorowane przez takie jednostki).

Ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W planach zagospodarowania przestrzennego nie będzie można ustanawiać zakazów, które uniemożliwiałyby lokowanie inwestycji z dziedziny łączności. Wyjątkiem od tej zasady będą względy bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska i zdrowia.

Regionalne sieci szerokopasmowe

Przedsięwzięcia związane z budową lub rozbudową regionalnych sieci szerokopasmowych będą łatwiejsze i szybsze, bowiem ustawa nada im status inwestycji celu publicznego. Decyzję o lokalizacji sieci, która ma mieć charakter natychmiastowej wykonalności w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, będzie podejmował wojewoda. Zaproponowane w ustawie przepisy skrócą ścieżkę inwestycyjną dla tych projektów i umożliwią pełne wykorzystanie funduszy unijnych.

Jedna z uwag, którą zgłosiła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w trakcie prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych pokazuje generalne zagrożenie:

Ze względu na stopień skomplikowania projektu oraz ingerencje w szereg innych ustaw, konieczne jest dokładne jego zweryfikowanie merytoryczne i prawne w zgodzie z praktyka legislacyjna. Popierając potrzebę usunięcia barier o charakterze biurokratycznym, należy podkreślić ryzyko modyfikowania zasad prowadzenia działalności telekomunikacyjnej oraz ustaw regulujących systemowo zasady planowania przestrzennego, zagospodarowania i zabudowy terenu za pomocą ustawy specjalnej, gdyż grozi to naruszeniem spójności systemu prawa i destabilizacja warunków prowadzenia działalności infrastrukturalnej. Stad też postulat o szczególnej konieczności starannej weryfikacji proponowanych zmian w przypadku koniecznej regulacji zasad realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych.

Zestawienie wszystkich uwag (różnych podmiotów) zebrano w tabeli zajmującej 90 stron A4 (sam projekt ustawy ma 42 strony, ale należy to przeczytać).

Ustawa wchodzi dość głęboko w aktualny system prawa. Ma zmienić ustawy: ustawę z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawę z dnia z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Na uwagę zasługuje projektowany art 7 tej ustawy (w wersji z końca lipca). Zacytujmy tą propozycję (wytłuszczenie moje):

Art. 7. 1. Przy spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 3 i 4, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą świadczyć usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania wynagrodzenia lub w zamian za wynagrodzenie niższe niż cena rynkowa, wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w drodze decyzji Prezesa UKE.

2. Prezes UKE określa zakres i warunki świadczenia użytkownikom końcowym usług dostępu do sieci Internet na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub ich związku, biorąc pod uwagę:

1) interesy użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych;

2) sytuacje na lokalnym rynku usług, które maja być świadczone;

3) zapobieganie zniekształceniu lub ograniczeniu konkurencji;

4) tworzenie warunków do efektywnego inwestowania w infrastrukturę przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oraz

5) wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2.

3. Prezes UKE odmawia wydania decyzji, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 3 ust. 2-4 lub art. 4 ust. 1.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) obszar, którego dotyczy działalność;

2) maksymalna przepływność dostępu do sieci Internet;

3) warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet dla użytkowników końcowych, w tym maksymalny czas, po upływie którego następuje zakończenie połączenia oraz obowiązek blokowania dostępu do treści zakazanych dla dzieci lub młodzieży, lub sprzecznych z publicznym charakterem zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy art. 16 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W ten sposób ustawa wiąże się z problematyką Net neutrality (neutralnością Sieci).

Projekt zawiera więcej interesujących przepisów, np. taki, zgodnie z którym "budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek posiadający lokale użytkowe musi być wyposażony w telekomunikacyjne łącza światłowodowe doprowadzone do każdego lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, umożliwiające:

1) świadczenie użytkownikom w każdym lokalu mieszkalnym oraz użytkowym co najmniej usług telefonicznych, usług transmisji danych o wysokiej przepływności oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców usług;

2) przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, bez konieczności naruszania substancji budynku.

Tego typu problem relacjonowałem ostatnio w tekście Mieszkanie z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Jeszcze o odbiornikach i telewizji cyfrowej. Planuje się, że "od dnia 1 grudnia 2009 roku odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu powyżej 66 centymetrów, przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników, w momencie sprzedaży detalicznej, powinny być wyposażone w tuner pozwalający na odbiór wszystkich bezpłatnych programów naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej, dostępnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej". Potem jeszcze mowa o "odbiornikach telewizyjnych przeznaczonych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników" i o "tunerach przeznaczonych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych" - tu wyposażenie powinno być dostępne od 1 grudnia 2012. Tymczasem warto mieć w pamięci problem standardu cyfrowego nadawania i praw własności intelektualnej, o czym pisałem w tekście Drobni importerzy z Chin, cyfryzacja telewizji i patenty na implementacje MPEG. To tak tylko, dla przypomnienia.

Na uwagę zasługuje wreszcie pomysł utworzenia "Krajowego Funduszu Cyfrowy", który "gromadzi środki pieniężne na finansowanie zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, w tym także realizuje zadania związane z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe". Taki trochę "fundusz martwej ręki" z prawa autorskiego, tylko inny.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Stosunek uregulowany

steelman's picture

Każdy nowy budynek będzie musiał posiadać światłowodową instalację telekomunikacyjną.

Czyli w każdym lokalu ma być gniazdko światłowodowe? Dość ambitny to zamiar i kosztowny. Ja mimo wszystko wolałbym móc kupić miweszkanie bez światłowodów niż nie móc kupić mieszkania ze światłowodami.

Czy dotyczy to też budynków "socjalnych"?

Ustawa umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie działalności telekomunikacyjnej [...]. Samorządy będą musiały dopuścić i umożliwić współkorzystanie z infrastruktury i sieci wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom na równych i przejrzystych zasadach.

Nie za bardzo rozumiem. Jak przedsiębiorcy mieliby korzystać z samorządowej infrastruktury skoro ma ona służyć mieszkańcom a połączenia mają być zrywane? Jeżeli zaś chodzi o przesyłanie danych to stoją te zdania w sprzeczności z wytłuszczonym punktem 3. o blokowaniu niektórych treści.

Niepokoi mnie, tak samo chyba jak autora tego, serwisu wymaganie zgody prezesa UKE na prowadzenie przez samorząd takiej "charytatywnej" działalności telekomunikacyjnej.

W planach zagospodarowania przestrzennego nie będzie można ustanawiać zakazów, które uniemożliwiałyby lokowanie inwestycji z dziedziny łączności.

A co jeżeli mieszkańcy nie chcą mieć widoku spapranego kolejną wierzą telekomunikacyjną i poprzez demokratycznie wybrane organy samorządowe odmawiają inwestorowi? Nie wolno im odmówić?

Odniosłem się do fragmentów tekstu, który sam w sobie nie ma żadnej mocy prawnej jednak zakłada, że skoro został opublikowany na stronie ministerstwa to pokrywa się z decyzjami przez nie podejmowanymi. Jeżeli tak to wydaje mi się a takie a nie stanowisko PIiT utwierdza mnie w tych obawach, że proponowane regulacje znacznie wykraczają poza rozsądne standardy... demokracji(?).

>steelman<

Odnosnie sieci od samorzadu

Jeśli dobrze rozumiem to co napisali, takie ostre ograniczenia obowiązują tylko wtedy, gdy samorząd chce dawać darmowy dostęp do sieci. W przypadku gdy samorząd świadczy "normalny" dostęp po cenach rynkowych to zostaje zwykłym operatorem i żadnych zgód nie potrzebuje (ta ustawa daje takie możliwości samorządom, nareszcie :) )

Innymi słowy - wszelkie dziwne zgody i ograniczenia dotyczą TYLKO darmowego internetu (tak samo ta część o zrywaniu połączenia, która swoją drogą wskazuje na to, że darmowy internet miałby być radiowy, bo jakoś nie wyobrażam sobie zrywania połączeń w przypadku sieci kablowych ;> )

państwowe?

steelman's picture

W przypadku gdy samorząd świadczy "normalny" dostęp po cenach rynkowych to zostaje zwykłym operatorem i żadnych zgód nie potrzebuje.

Tak czy inaczej wymaganie decyzji prezesa UKE jest zbytnim ograniczeniem bo nie spodziewałbym się, że samorząd zacznie świadczyć usługi na zasadach komercyjnych. Nie chciałbym nawet tego. Przede wszystkim dlatego, że działalność na zasadach rynkowych nie jest IMHO domeną państwa. Samorząd powinien zajmować się dostarczaniem usług publicznych: oświetlenie ulic, utrzymanie parków, powszechny i darmowy-lub-bardzo-tani dostęp do Internetu jeżeli uzna, że to dobra inwestycja.

jakoś nie wyobrażam sobie zrywania połączeń w przypadku sieci kablowych

Nie każde połączenie kablowe to bezstanowy Ethernet. Połączenia PPP można zrywać w warstwie 2 (PPP) nie dotykając warstwy pierwszej (kable). Zarówno tp jak i netia tak robią na swoich liniach DSL dla klientów prywatnych.

>steelman<

No i rząd oczywiście przyjął

VaGla's picture

Zgodnie z zapowiedzią rząd przyjął Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przegotowany przez ministra infrastruktury. Teraz trafi do Sejmu, tam zostanie szybko uchwalony i potem trafi do Prezydenta, który najpewniej podpisze, chyba że się pojawią jakieś nieprzewidywane okoliczności. Ale raczej się nie pojawią.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

drobne uzupełnienie

Małe sprostowanie:
Otwiera się możliwość budowania bezpłatnego dostępu do internetu w niektórych rejonach -
Nie jest to sformułowanie precyzyjne w wypadku budowy sieci światłowodowych regionalnych - projekty te realizowane są z funduszy europejskich. Wymagana jest więc w takich wypadkach notyfikacja w zakresie pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Zasady dostępu do światłowodu mają być równe - wiec dostęp do ostatniej mili jest dla wszystkich operatorów. Sieć ta będzie zarządzana przez operatora który nie może świadczyć usług ostatniej mili.
Wiec pojawi się sieć w takich miejsach gdzie nikomu się nie opłacało i pojawi się rynek dla firm które będą dostaczać sygnał na zasadzie ostatniej mili i nie bedzie za darmo
pewnie raczej będzie dużo tańczy niż obecnie takie jest założenie.

Po radzie ministrów

VaGla's picture

W BIP Ministerstwa Infrastruktury dostępny jest już Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3.11.2009 r.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

MinInfr - gospodarz ale 1 skrzypce gra MSWiA

przepraszam że dopiero teraz to publikuje - przegapilem w e-newsletter'ze

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w e-konsultacjach społecznych II Raportu z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu "Polska Cyfrowa". Najważniejszym narzędziem służącym koordynacji inicjatyw w zakresie społeczeństwa informacyjnego, a także istotnym elementem wdrażania planów zawartych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego (www.mswia.gov.pl/strategia) oraz Raportu Polska 2030 (www.polska2030.pl ) jest praca Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa.

Celem programu "Polska Cyfrowa" jest upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce do 2012 r., m.in. poprzez pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, znoszenie barier prawnych, administracyjnych i technicznych oraz stworzenie najdogodniejszych warunków dla efektywnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel.

W dniu 31 marca 2009 r. zespół przekazał Prezesowi Rady Ministrów raport z prac zawierający m.in. rekomendacje mające ułatwić budowę sieci szerokopasmowej oraz rozwój usług elektronicznych.

Wśród najważniejszych rekomendacji zawartych w raporcie znalazła się konieczność przeprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych oraz stworzenia mechanizmów koordynacji działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jednym z wniosków zawartych w raporcie jest stwierdzenie, iż zapewnienie dostępu do infrastruktury nie jest wystarczającym warunkiem, by usługi szerokopasmowe były powszechnie wykorzystywane. Dlatego też rozszerzono zakres programu "Polska Cyfrowa" o dodatkowe obszary: Koordynacje i wsparcie inicjatyw mających na celu generowanie usług i treści w sieciach szerokopasmowych, użytecznych dla użytkowników indywidualnych (np. usługi typu B2C, G2C) oraz biznesowych (np. usługi typu B2B, G2B); zagadnienia edukacji cyfrowej i e-Integrację.

W toku prac zespołu przygotowany został II Raport - obejmujący rozszerzony obszar prac - do konsultowania którego serdecznie zapraszamy. Na stronie internetowej www.polskacyfrowa.mswia.gov.pl w zakładce "e-konsultacje społeczne" http://www.polskacyfrowa.mswia.gov.pl/portal/PC/288/Konsultacje_spoleczne.html umieszczone zostały poszczególne priorytety i rekomendacje zespołu - z możliwością dodawania komentarzy. Uwagi, sugestie i propozycje można również przesłać na adres polskacyfrowa@mswia.gov.pl w terminie do dnia 20 grudnia br.

Z poważaniem,
Nadesłano z Sekretariatu Zespołu "Polska Cyfrowa"
polskacyfrowa@mswia.gov.pl
B.M.

Ten skład warto zapamiętać?:

Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa” ‐ organ doradczy Prezesa Rady Ministrów ‐ powołany został Zarządzeniem nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 roku.
Członkowie i stali doradcy:
• Witold Drożdż ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący Zespołu,
• Magdalena Gaj (wcześniej Andrzej Panasiuk) ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodnicząca Zespołu,
• Michał Boni ‐ minister ‐ członek Rady Ministrów,
• Maria Orłowska ‐ sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Dariusz Daniluk ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
• Olgierd Dziekoński ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
• Krzysztof Hetman ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
• Henryk Jezierski ‐ podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
• Wojciech Hałka ‐ dyrektor Instytutu Łączności ‐ Państwowego Instytutu Badawczego,
• Anna Streżyńska ‐ prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
• Aleksander Tarkowski ‐ członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
• Igor Ostrowski ‐ członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
• Józef Orzeł ‐ wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
• Włodzimierz Marciński ‐ dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz Zespołu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>