Parlament Europejski przyjął IPRED2

Parlament Europejski przyjął drugą Dyrektywę dotyczącą egzekwowania, tym razem kryminalnego, naruszeń prawa własności intelektualnej (on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights; IPRED2). Dyrektywę przyjęto (to było "pierwsze czytanie") stosunkiem głosów 374 do 278. Od samego początku prac legislacyjnych projekt wzbudzał wiele kontrowersji (por. Albo konsument, albo osadzony, czyli europejski projekt IPRED 2). W miarę postępów prac te kontrowersje nie zanikały a teraz trwają prace nad analizami i "liczeniem strat".

Polska nazwa dyrektywy brzmi "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej" i materiały jej poświęcone znaleźć można na stronach europejskiego serwisu Monitorowanie procesu decyzyjnego między instytucjami.

Co zaś tyczy kontrowersji, to do głównych należy spór o to, kogo ma dotyczyć sankcja karna, która ma być stosowana w krajach członkowskich po zaimplementowaniu dyrektywy - czy zorganizowanej, działającej na dużą skalę przestępczości zajmującej się podrabianiem (znanych) marek (w tym produktów takimi markami opatrzonymi, a także same w sobie stanowiącymi wzory przemysłowe), czy też będzie to narzędzie do walki z użytkownikami "własności intelektualnej", którzy korzystają np. z nowych form komunikacji (internet)... Kilka forsowanych poprawek wyraźnie wskazuje na obawy "przed narastającym zagrożeniem związanym z piractwem i podrabianiem. Ochrona ta polega" na "rynku audiowizualnym", jest też silna obawa przed globalizacją ("Objęcie zakresem niniejszej dyrektywy przypadków naruszeń zasad warunkowego dostępu poprzez wprowadzenie odniesienia do dyrektywy 98/94/WE przyczyniłoby się znacząco do zniechęcenia organizacji przestępczych, które obecnie wykorzystują rozbieżności w przepisach stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich umożliwiające im bezkarne naruszanie praw do utworów audiowizualnych" - chodzi m.in. oczywiście o DRM).

Druga kontrowersja dotyczy kompetencji Parlamentu Europejskiego do przyjmowania projektów legislacyjnych z obszaru prawa karnego (por. Europejskie spory kompetencyjne i IPRED2).

Kolejna kontrowersja (związana jednak z pierwszą z wymienionych, ale też ze wszystkimi innymi) polega na braku jednolitych pojęć "własność intelektualna", a jeśli wprowadza się penalizacje niektórych działań związanych z naruszeniem takiej "własności", to jest problem związany z pewnością prawa i ochroną praw człowieka (przepisy karne powinny być bardzo precyzyjne). Nawet w ostatnich poprawkach sygnalizowanych w sprawozdaniu (Sprawozdawca: Nicola Zingaretti (PDF)) zaproponowano dodanie "w rozumieniu niniejszej dyrektywy, innej niż patenty" w zdaniu znajdującym się w punkcie 5 preambuły: "Prawodawca wspólnotowy jest uprawniony do przyjęcia środków karnych niezbędnych do zagwarantowania pełnej skuteczności norm, które ustanawia w zakresie ochrony własności intelektualnej w rozumieniu niniejszej dyrektywy, innej niż patenty".

Tak więc spór o definicję "własności intelektualnej" należy chyba do jednego z poważniejszych przy okazji uchwalania tej dyrektywy, również to, czy dyrektywa ma obejmować czy też nie naruszenia praw patentowych (ostatecznie nie objęto patentów postanowieniami dyrektywy), czy ogranicza wolność prasy, i tak dalej (por. również IPRED 2 - podgrzanie dyskusji).

Kolejna kontrowersja dotyczy "prywatnych policji" (por. m.in. Sąd nad prywatyzacją organów ścigania), czyli aktywnego udziału "uprawnionych w zakresie własności intelektualnej, ich pełnomocników, ekspertów" w dochodzeniach prowadzonych przez "wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze". Wedle propozycji: "Udział osób uprawnionych w zakresie własności intelektualnej powinien odgrywać pomocniczą rolę i nie powinien naruszać bezstronności dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe."

Po głosowaniu poprawek pojawiły się pierwsze komentarze stanowiące próbę analizy sytuacji. Taką analizę przynosi serwis the Foundation for a Free Information Infrastucture (FFII), która od początku brała czynny udział w dyskusji (większość poprawek wspieranych przez tę Fundację upadło w głosowaniu): Consequences... Nagrywanie cyfrowej muzyki (w tym produkcja mp3 playerów i innych tego typu urządzeń, usprawnienia dla osób niewidomych, ryzyko prowadzenia prywatnej korespondencji, mieszanie się sfer prywatnoprawnej i karnej, to wszystko ma związek z głosowanymi niedawno poprawkami do nowej dyrektywy IPRED2; zdaniem komentatorów - młoda generacja użytkowników nowych technologii została właśnie wyjęta poza nawias legalnego działania...)

Przeczytaj również materiały w serwisie copycrime.eu. Teraz Bitwa przeniosła się na pola Rady.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

MEP blacklist

Czy jest gdzieś dostępna lista MEP-ów, którzy głosowali za tą dyrektywą? Chciałbym wciągnąć ich na moją czarną listę -- może się przydać przy najbliższych wyborach.

To polityka

VaGla's picture

Na mailowej liście ISOC Polska toczy się właśnie dyskusja na temat tego głosowania. Stenogram debaty parlamentarnej w językach oryginalnych dostępny jest na stronie Parlamentu (pkt.18 od str.31).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

coś ze stenogramu ...

Poszukałem w jakich sprawch zabierają głos Polscy eurodeputowani i ...

Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Jest dobrym obyczajem zapraszanie osobistości
współczesnego świata do składania wizyt w Parlamencie Europejskim. Pragnę zwrócić się do Pana, Panie
Przewodniczący, a sądzę, że mój głos nie będzie odosobniony, o to, aby zaprosił Pan do Parlamentu Europejskiego Ojca Świętego Benedykta XVI. Został on ostatnio zaproszony do ONZ.
Benedykt XVI jest zarówno głową kościoła katolickiego, jak i przywódcą państwa watykańskiego. Jego przesłanie wobec
Europy i świata ma nie tylko charakter religijny, dotyczy ono najważniejszych problemów współczesności. Zaproszenie to byłoby więc nie tylko świadectwem naszej gościnności, ale pozwoliłoby lepiej poznać głęboki humanizm i szlachetność człowieka w bieli, który, choć nie ma do dyspozycji żadnej dywizji, zatroskany jest o przyszłość Europy, Europy, która nie musi się wstydzić swych chrześcijańskich korzeni.

Wyniki "roll call votes" w sprawie IPRED2

VaGla's picture

Skoro było zasygnalizowane zapotrzebowanie na informacje "kto jak głosował", to spieszę z informację, że takie dane są dostępne na stronach Parlamentu Europejskiego: wyniki wszystkich "roll call votes" (PDF), a w sprawie IPRED str.35-72 tego dokumentu.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>