Wybrane tematy planowanych na 2012 rok kontroli NIK

NIK opublikowała Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok. Jest to Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 grudnia 2011 r. W dokumencie tym ustalono priorytety kontroli, w tym priorytet główny: "Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa". Zaplanowano również kontrole poza priorytetami. Niezależnie od tego, czemu konkretnie i w jakim celu chce przyglądać się NIK - wynotowałem kilka tematów kontroli przyjętych do realizacji w 2012 r. W nadchodzącym roku dowiemy się zatem, co NIK myśli o promulgacji prawa w postaci elektronicznej, o wdrażaniu Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych, o planowaniu i realizacji projektów teleinformatycznych w Policji, o ochronie klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych, o informatyzacji ochrony zdrowia. Badane będą również instytucje kultury. Będzie co czytać.

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 r. (PDF) przewiduje przeprowadzenie 202 kontroli, w tym: 95 kontroli wykonania budżetu państwa, 94 nowych tematów kontroli oraz 13 innych kontroli rozpoczętych w 2011 r., których termin zakończenia upłynie planowo w roku 2012.

Jak wspomniałem - wynotowałem kilka tematów planowanych kontroli, które wybrałem ze względu na problematykę poruszaną w niniejszym serwisie. Oto one:

(...)
Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (poz. 17)
Od 1 stycznia 2012 r. akty normatywne ogłaszane będą jedynie w postaci elektronicznej. Znikną drukowane dzienniki urzędowe, przybierając formę dokumentów elektronicznych. Taka zmiana w promulgacji prawa niesie za sobą ryzyko związane z zawodnością zastosowanych rozwiązań technologii informatycznej. Izba skontroluje proces publikowania prawa w postaci elektronicznej, zwracając szczególną uwagę na zachowanie wymogu pełnego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego upublicznianiu Dziennika Ustaw.
(...)
Wdrażanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych (poz. 71)
Analiza przedkontrolna NIK wskazuje, że niektóre odcinki dróg nadal nie zostały przygotowane do rejestrowania pojazdów zobowiązanych do uiszczania opłaty drogowej. Konsekwencją tego stanu jest uszczuplanie dochodów państwa. Izba oceni działania administracji publicznej związane z wdrożeniem Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych (ESPOD). Celem kontroli będzie także ocena szczelności systemu pod kątem zabezpieczenia interesów ekonomicznych Państwa oraz przygotowania służb państwowych do kontroli przewoźników poruszających się po drogach objętych systemem ESPOD.
(...)
Planowanie i realizacja projektów teleinformatycznych w Policji (poz. 98)
Nieprawidłowości ujawnione przez NIK w trakcie kontroli realizacji „Programu modernizacji Policji”, a dotyczące m.in. dystrybucji zakupionego sprzętu, wdrażania projektów informatycznych, ich eksploatacji, jak również sugestie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zadecydowały o potrzebie kontynuowaniu badań kontrolnych. Ich celem jest ocena planowania i realizacji wdrażanych projektów teleinformatycznych.
(...)
Realizacja zadań przez państwowe instytucje kultury prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (poz. 80)

Z kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. wynika, że na organizowanie i prowadzenie państwowych instytucji kultury przeznaczono znaczącą kwotę ok. 600 mln zł środków publicznych. W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadził 44 państwowe instytucje kultury oraz współfinansował, poprzez przyznanie dotacji przedmiotowych, 29 takich placówek samorządowych. Izba zamierza skontrolować zasadność tworzenia instytucji kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tryb przyznawania im środków budżetowych. Zbadane zostaną także państwowe jednostki kultury, pod kątem realizacji celów statutowych i prawidłowości wydatkowania przyznawanych środków publicznych.
(...)
Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (poz. 51)
Powszechny dostęp do sieci sprawia, że handel internetowy nabiera coraz większego znaczenia. Rośnie liczba sklepów oferujących swoje produkty za pośrednictwem tego medium, lawinowo przybywa też im klientów. Jednocześnie, wraz ze wzrostem wartości i ilości towarów nabywanych przez Internet, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zaopatrującym się poprzez ten system. Izba zbada faktyczną skuteczność gwarantowanej przez prawo ochrony interesów tej grupy konsumentów.
(...)
Informatyzacja ochrony zdrowia (poz. 130)
Z uwagi na ogromną liczbę zdarzeń medycznych mających wpływ zarówno na samo leczenie pacjentów, jak i rozliczanie usług medycznych przez płatnika publicznego, ważkim problemem w ochronie zdrowia jest sprawne funkcjonowanie systemów informacyjnych. W ubiegłych latach uruchamiano w służbie zdrowia szereg projektów informatycznych, nie były one jednak powiązane z koncepcją informatyzacji całego kraju. Obecnie realizowany jest Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia, finansowany ze środków unijnych. Projekty składające się na PIOZ są elementem Planu Informatyzacji Państwa. Kontrola oceni stan przygotowań do wdrożenia Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia, w tym proces tworzenia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i prawnych.

Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne (poz. 133)
Wzrasta liczba ośrodków wdrażania innowacji i przedsiębiorczości, natomiast relatywnie zmniejszają się nakłady na badania i rozwój, a ich udział w PKB nie przekracza 0,6% i jest ponadtrzykrotnie niższy niż w rozwiniętych krajach UE. Uczelnie i parki technologiczne i nie kwapią się ze sprzedażą lub nieodpłatnym przekazywaniem do gospodarki wyników swoich badań i prac rozwojowych. Dokonane ustalenia pozwolą ocenić sposób realizacji zadań z zakresu wspierania innowacji i wdrażania nowych technologii przez uczelnie i parki technologiczne oraz wykorzystanie środków publicznych na te przedsięwzięcia.
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Kontrole NIK. I najczęściej problem zNIKł.

Witam.

No i ładnie, i pięknie. Ale systemy informatyczne jak to systemy, są odporne tylko na to co konstruktorzy znają albo potrafią sobie wyobrazić. Porażki na tym polu, udowadniają jednak, że grupa "wyzłośliwiających się" na infrastrukturze IT rządowej, ma większą wyobraźnię. Możliwe, że jest tak właśnie z prostego powodu. Decydenci nie znoszą, jak ktoś im piętrzy problemy i wieszczy kataklizmy informatyczne. Zapewne ten stan rzeczy byłby mocno odmienny, gdyby wreszcie zaczęto egzekwować stosowne paragrafy do ludzi odpowiedzialnych za zaistnienie zdarzenia! Ale póki co, nie ma problemu? Serwer się zawiesił, no to go zrestartowano i po problemie!
A kontrola NIK? Jak zawsze nic nie wniesie! No może poza kilkudziesięcioma stronicami protokołu :) Jeszcze się nie zdarzyło, odkąd pamiętam, aby kontrola NIK uruchomiła procedury których efektem jest wszczęcie postępowania przez prokuraturę. Ewidentnie dotyczy to obszarów IT finansowanych lekką rączką z podatków zebranych od Polaków!
Nie mam nic przeciwko jak jakiś urząd za własne pieniądze (ale nie z budżetu), wdroży jakieś rozwiązanie IT. Każdemu wolno wydawać własne pieniądze. Ale w przypadku projektów IT finansowanych z budżetu, wskazanym by było, aby wreszcie NIK dokonał "audytu" takiego projektu! I to audytu pod kątem zarówno zgodności prawnej projektu, jak oszczędnego gospodarowania środkami pobranymi z budżetu państwa.
Ale to senne marzenia o państwie zwanym Utopia.
Już kilka lat odwiedzam ten vortal i pomimo dość konkretnych tu dyskusji, nie widzę zmian w polityce ani prawie dotyczącym IT. Widocznie politycy mają patenty na rację. Zatem szkoda czasu na prowadzenie dywagacji na dowolny temat. I tak żaden pomysł jaki się tu pojawi, nie zobaczy światła dziennego, gdy będzie niewygodny politykom.

Pozdrawiam.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>