artykuły

Niebezpiecznie na czacie?

Zapraszam do lektury artykuł autorstwa Krzysztofa Gienasa zatytułowanego "Niebezpiecznie na czacie?": "...W ubiegłym roku w Kanadzie został przedstawiony projekt regulacji uznającej za przestępstwo podszywanie się pod dziecko w trakcie komunikacji z nieletnimi za pośrednictwem Internetu w celu ich późniejszego wykorzystania seksualnego..."

Prywatność korzystania z internetu pracowników w Niemczech

Coraz więcej osób zatrudnionych ma możliwość korzystania z internetu. Administracja szczebla federalnego i lokalnego musi w związku z wykonywaniem swoich zadań uwzględnić wymagania dotyczące ochrony danych osobowych osób zatrudnionych i ich partnerów komunikacyjnych, w związku z tym ustalić, czy osoby zatrudnione mogą korzystać w miejscu pracy z internetu nie tylko w celach służbowych ale także osobistych. W dniach 07.03 - 08.03. 2002 roku odbyła się 63 Konferencji przedstawicieli szczebla federalnego oraz lokalnego (landy) właściwych do spraw ochrony danych. Konferencja dotyczyła dozwolonego korzystania z poczty elektronicznej oraz innych usług internetowych w miejscu pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Grupa robocza do spraw mediów stworzyła podczas konferencji szczegółowe wytyczne dotyczące tej problematyki.

Technologie XXI wieku w sądownictwie. Fantastyka prawnicza czy rzeczywistość pukająca do naszych drzwi?

Przyspieszenie i automatyzacja obiegu informacji, stworzenie nowych możliwości szybkiego i efektywnego przetwarzania danych nie są w dniu dzisiejszym jedynie tematami powieści fantastyczno naukowych. To rzeczywistość, której jesteśmy świadkami. Dziesięć lat temu większość z nas nawet nie wyobrażała sobie możliwości korzystania z telefonu który będziemy zawsze nosić ze sobą. Dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie gdzie informacje z dnia wczorajszego mają jedynie znaczenie muzealne, bez telefonu komórkowego, poczty internetowej i wielu innych niezbędnych urządzeń. Zastosowanie nowych technologii i konieczność przygotowania się na nowe możliwości to nasza nowa codzienność z którą asymilujemy się często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten nowy proces myślowy, prędzej czy później wkroczy również do naszych urzędów i co nieuniknione do tradycjonalnych sądów. Kroki w kierunku przygotowania sądownictwa do nowych możliwości są podejmowane na całym świecie. Jedną z instytucji która zajmuje się tym problemem jest niemieckie EDV Verein - Stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem nowych technologii i przygotowaniem sądownictwa niemieckiego do jak najbardziej efektywnego wykorzystania nowych możliwości związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.

Deutsche Post Signtrust

Użycie dokumentów elektronicznych staje się nie tylko marzeniem przyszłości ale wymogiem pewnego i szybkiego obrotu w dniu dzisiejszym. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dokumentacji przed dostępem osób trzecich, następczą zmianą treści podczas przekazu. Możliwości takie tworzy oferowana przez urząd poczty niemieckiej usługa Signtrust.

Wolność twórczości artystycznej i badań naukowych oraz wolność korzystania z dóbr kultury w kontekście internetu

Kazus Napstera skłonił do poszukiwania rozwiązań technicznych chroniących utwory przed niepożądanym rozpowszechnianiem w Internecie[1]. Duże nadzieje pokłada się w systemie elektronicznych znaków wodnych dołączanych do utworu w postaci dodatkowych bitów[2]. Z inicjatywy największych wytwórni płytowych powstało konsorcjum SDMI (The Secure Digital Music Initiative), któremu postawiono za zadanie stworzenie technologii zabezpieczającej utwory w formie zdigitalizowanej. W sierpniu 2000r. SDMI zaproponowało publicznie zainteresowanym złamanie stworzonych przez siebie zabezpieczeń. Próby podjął się między innymi zespół kryptologów pod kierownictwem prof. Edwarda Feltena. Kilkumiesięczne próby złamania zabezpieczeń zakończyły się pomyślnie a wyniki badań zostały przedstawione w publikacji "Reading Between the Lines: Lessons from the SDMI Challenge" dostępnej obecnie w Internecie. Jeszcze przed jej publiczną prezentacją prof. Felten otrzymał pismo grożące mu procesem sądowym w razie przedstawienia wyników badań.

Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady

Zapraszam do lektury opracowania autorstwa Krzysztofa Gienasa zatytułowanego "Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady"

Instrumenty płatnicze - opracowanie

W imieniu autorki - Małgorzaty Gościniak - zapraszam do lektury opracowania pt.: "Przyszłość regulacji zasad wydawania i używania kart płatniczych w Polsce". "...Do momentu uchwalenia w Polsce takiej ustawy brak będzie w prawie regulacji, która uwzględniałaby problematykę elektronicznych instrumentów płatniczych..."

Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji

Zachęcam do lektury nadesłanego przez Kamila Kosmalę artykułu pt. Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji: "Podstawowym celem dyrektywy o handlu elektronicznym jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pomiędzy Państwami Członkowskimi..."

2001 Odyseja prawno-internetowa

Podsumowanie wydarzeń związanych z prawem internetowym

Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego - omówienie dyrektywy

Pierwsza propozycja dyrektywy UE związanej z prawem autorskim w sieciach komputerowych została przedstawiona w grudniu 1997r. W przeciągu następnych lat wprowadzono kilkadziesiąt poprawek, ostatecznie w maju bieżącego roku zaakceptowano końcową wersję dyrektywy.