Rzecznik MSWiA w sprawie elektronicznej publikacja prawa i witryn administracji publicznej

No i znów muszę wspomnieć o p. Michale Charzyńskiem ("Fakty i mity"; mam kłopot, bo zaraz p. Michał pewnie zechce, bym mu płacił za współpracę), który podchwycił dwa tematy opublikowane w tym serwisie. Pierwszy z nich dotyczy ministerialnego edytora aktów prawnych i historii rozporządzenia regulującego elektronicznego wydawania prawa (por. Czytelnicy pytają: gdzie można znaleźć edytor do pisania aktów prawa miejscowego?), drugi z podchwyconych tematów dotyczy Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz ujednolicania serwisów administrajci publicznej (por. Propagowanie pornografii przez polską administrację publiczną to problem systemowy oraz Zróbcie API dla danych z polskiego Sejmu i serwisów Rządowych!). Dzięki uprzejmości wspomnianego wyżej dziennikarza (kiedy inne redakcje zaczną przysyłać mi ministerialne odpowiedzi do cytowania?) - prezentuję Państwu stanowiska MSWiA w sygnalizowanych sprawach.

Zanim zacznę cytować listy sygnowane przez p. Wiolettę Paprocką z Wydziału Komunikacji i Promocji MSWiA, przypomnę czytelnikom, że notatki dotyczące poruszanych tu tematów gromadzę w dziale informatyzacja oraz e-government niniejszego serwisu. Streszczając zaś listy trzeba powiedzieć, że przeprowadzono "doraźną" kontrolę procesu legislacyjnego, związanego z przyjmowaniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych. Czy coś z tej kontroli wynika? Hmm... Co do serwisów administracji publicznej bodaj najciekawszym zdaniem jest to, w którym czytamy: "Posiadanie przez urząd administracji publicznej serwisu internetowego w domenie „gov" powinno być, podobnie jak wielu krajach UE postrzegane przez urzędy, jako swego rodzaju wyróżnienie i prestiż, a nie w kategoriach obligatoryjnego obowiązku"... Ale oddaję już głos rzecznikowi ministerialnemu:

Odpowiedź w sprawie rozporządzenia i edytora aktów prawnych:

Szanowny Panie Redaktorze,
odpowiadając na Pana zapytanie, dotyczące rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przeprowadzono doraźną kontrolę, mającą na celu wyjaśnienie przyczyn kontrowersji jakie powstały wokół publikacji wyżej wymienionego rozporządzenia.

Przedmiotowe rozporządzenie, jak i załączona do niego schema, przekazana uprzednio przez Sejm, zawierały pewne błędy. W związku z powyższym jeszcze przed wejściem w życie znowelizowano przedmiotowy akt odraczając tym samym datę jego obowiązywania do dnia 1 stycznia 2009 r. Osiągnięty w ten sposób czas poświęcono na dalsze prace, które w efekcie pozwoliły na wydanie w dniu 23 grudnia 2008 r. nowelizacji wyżej wymienionego rozporządzenia. Przedmiotowy akt prawny w obecnej formie pozbawiony jest uprzednio rozpoznanych błędów.

Odnośnie praw autorskich dotyczących schemy należy podkreślić fakt, iż przedmiotowy schemat został przekazany Departamentowi Informatyzacji przez Sejm, w związku z czym MSWiA nie miało wyraźnych podstaw by mieć jakiekolwiek wątpliwości co do jego praw autorskich, a co za tym idzie działało w przekonaniu, iż kwestia ta jest odpowiednio zabezpieczona.

Odnosząc się do ostatniej kwestii uprzejmie informuję, że zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia: „Dzienniki urzędowe wydaje się w formacie PDF, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydającego i oznacza się czasem określanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.Nr 16,poz. 144)".

Zarówno w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Rządowego Centrum Legislacji powyższa forma jest wystarczająca do realizacji obecnego zadania, jakim jest elektroniczne publikowanie dzienników urzędowych w celach informacyjnych.

Łączę wyrazy szacunku
Podpis na oryginale
Wioletta Paprocka

Tu tylko przypomnę pierwszy z serii tekstów: Dziennik Ustaw nr 75 z 2008 roku, poz 451, strona 4216... . Rozumiem, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, co opublikowano w tym Dzienniku Ustaw, bo schema przyszła z Sejmu, a fakt, że Minister wydaje rozporzadzenie, to taka tam tylko drobna niedogodność...

Odpowiedź w sprawie serwisów administracji publicznej:

Szanowny Panie Redaktorze,
odpowiadając na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że Centrum Projektów Informatycznych MSWiA jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji realizującą w zakresie projektów informatycznych istotnych dla informatyzacji państwa - zadania powierzone w drodze decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, m. in,:

  • ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
  • PESEL2 - przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych;
  • pl.ID - elektroniczny dowód osobisty.

Z uwagi na zakres i wagę projektów realizowanych przez CPI, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozważało możliwości rozpoczęcia procedury ujednolicania adresów witryn internetowych w ramach zadań powierzanych tej jednostce organizacyjnej.

Na dzień dzisiejszy (6 stycznia 2009 r.) wszystkie z 17 ministerstw oraz przeważająca większość centralnych urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów posiada swoje serwisy internetowe w domenie drugiego poziomu „gov.pl". W przypadku urzędów wojewódzkich już niestety tylko ok. 50% spełnia ten warunek.

Należy podkreślić, że katalog podmiotów (jednostek organizacyjnych), które w ramach porozumienia MSWiA oraz rejestratora IPPT PAN mogą rejestrować swoje serwisy w domenie „gov.pl" jest dość szeroki i nic nie stoi na przeszkodzie, by jednostki te skorzystały z takiej możliwości. Opłata za utrzymywanie zarejestrowanej domeny „gov.pl" jest co prawda nieco wyższa niż w innych domenach, ale nie jest wygórowana i wynosi 90 zł za okres jednego roku.

Nie są znane w Europie przypadki prób obligatoryjnego ujednolicania adresów serwisów internetowych administracji publicznej (rządowej) i rejestrowania ich w domenie „gov", a jedynie ogólne zalecenia i reguły jak np. w Wielkiej Brytanii. Również w Polsce w tym zakresie są, określone wytyczne na stronach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN - rejestratora domen „gov". Posiadanie przez urząd administracji publicznej serwisu internetowego w domenie „gov" powinno być, podobnie jak wielu krajach UE postrzegane przez urzędy, jako swego rodzaju wyróżnienie i prestiż, a nie w kategoriach obligatoryjnego obowiązku.

Zgodnie z opracowanym przez MSWiA a następnie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 23.12.2008 r. dokumentem „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013" planuje się, jako jedno z kluczowych zadań - dostosowanie wszystkich publicznych serwisów on-line do wymagań W3C w zakresie projektowania i funkcjonalności stron WWW (w ramach programu eAccessibility). W ramach tych działań istnieje również możliwość promocji domeny „gov.pl" oraz zalecenia i zarekomendowania urzędom administracji publicznej (rządowej) ujednolicenia nazw domen.

Do tego czasu, urzędy administracji publicznej (rządowej) powinny same, we własnym zakresie i dobrze pojętym interesie rejestrować serwisy internetowe w domenie „gov", między innymi również z powodów wspomnianych w zapytaniu dziennikarskim lub przynajmniej zadbać o aktualność treści zawartych w serwisach internetowych, w tym również kontrolować prawidłowość i aktualność odnośników (linków).

Łączę wyrazy szacunku
Podpis na oryginale
Wioletta Paprocka

No, to już wszystko Państwo wiecie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

nie wiemy

Nadal nie wiemy gdzie szukać EDAP.
Co do ujednolicenia domen to swego czasu MSWiA naciskało aby podjąć domeny z rozszerzeniami eu. Próbowaliśmy ale nic z tego nie wyszło bo okazało się, że przepisy polskiego prawa nie były dostateczną podstawą do uzyskania domeny. Zdaje się że od tamtych czasów wiele się zmieniło, a ujednolicenia nie ma zarówno w pl jak i eu.
KJM

wiemy

Wspomniany edytor jest do pobrania z instrukcją ze strony
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/21/17881/
KJM

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>