Udostępnianie prawa obywatelom może być kosztowne czyli projekt nowelizacji ustawy

Laska marszałka na tle schodówW konsultacjach międzyresortowych jest projekt zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. A może jest już po konsultacjach? Warto sięgnąć do nowelizacji, gdyż dotyczyć będzie elektronicznego ogłaszania prawa, a - wobec ostatnich wypadków w tym zakresie - tematyka wydaje się niezwykle interesująca. Pomysł jest taki, by aktualny i nieskuteczny obowiązek elektronicznej publikacji odroczyć do końca 2009 roku, ale dodatkowo ministerstwo proponuje m.in. zasady odpłatnego publikowania prawa przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo informatycznych nośników danych.

W każdym razie projekt dostępny jest w BIP MSWiA od 9 czerwca: Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia .. 2008r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 19 czerwca 2008r.). Zachęcam do lektury, chociaż nie muszę nawet wspominać, że również ten projekt jest zeskanowaną bitmapą włożoną w kontenerek PDF-a (por. Projekt zmieniającego rozporządzenia opublikowano jako zeskanowaną bitmapę. Znowu.). Propozycja nowelizacji zasadniczo ma na celu odroczenie obowiązku elektronicznego ogłaszania prawa do 31 grudnia 2009 roku (chodzi o ten obowiązek, który pojawił się już od 1 maja br.; por. Niech się święci pierwszy maja - ogłaszanie aktów i wnoszenie podań..., Ogłaszanie prawa bez rozporządzenia do stycznia 2009, ministerstwo ignoruje pytania). A więc przesuwamy przykry, fikcyjnie istniejący obowiązek w czasie, ale też są tam inne propozycje...

Zgodnie z propozycją - art. 28b ust. 1 ma uzyskać nowe brzmienie:

1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:
1) nieodpłatnie do wglądu na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji;
2) odpłatnie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ma pojawić się kolejny ustęp:

1a. Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:

1) nieodpłatnie do wglądu na stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory;

2) odpłatnie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.",

No i zmiana delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia:

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnienie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo informatycznych nośników danych, a także sposób uiszczania tych opłat, z uwzględnieniem powszechności dostępu do tych wydawnictw oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów.

Dlaczego ma być również odpłatne? Bo definicja "środków komunikacji elektronicznej" w ustawie o informatyzacji zawiera również "pocztę elektroniczną", a (potencjalne) wysyłanie pocztą elektroniczną "całych roczników Dzienników Ustaw lub Monitora Polskiego" generuje dodatkowe koszty. Ehhh...

W swojej opinii przekazanej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji napisała na ten temat m.in.:

Przedstawione rozwiązanie, naszym zdaniem, wydaje się całkowicie nieadekwatne do stanu technologii, praktycznych sposobów pozyskiwania przez obywateli i podmioty gospodarcze dokumentów elektronicznych, zaś uzasadnienie takiego rozwiązania za zdecydowanie nieprzekonujące. W znakomitej większości przypadków ci sami obywatele, którzy będą przeglądać tekst dokumentów na stronach urzędów będą chcieli po prostu dokonać ściągnięcia pliku z tym dokumentem na swój komputer, bez żadnych dodatkowych działań ze strony administracji - dokładnie w ten sam sposób w jaki czynią to dzisiaj, choćby pobierając pliki ze stron jednostek administracji. Dla ilustracji, że proponowane rozwiązanie może obrócić się przeciwko jednostkom administracji i ich sprawnemu funkcjonowaniu można sobie wyobrazić skalę takiej płatnej korespondencji pomiędzy jednostką administracji a innymi interesariuszami w przypadku chęci pozyskania drogą elektroniczną takich dokumentów jak formularze podatkowe!. Jednocześnie, umieszczenie takiego formularza na stronach urzędu, formularza gotowego do ściągnięcia przez sieć daje dostęp obywatelom przez 24 godziny na dobę i nie tworzy żadnych dodatkowych kosztów po stronie administracji.

Opłaty należy pobierać wyłącznie w sytuacji gdy - na żądanie obywatela lub podmiotu gospodarczego - elektroniczne dzienniki lub akty będą udostępniane w formie, która będzie rodziła dodatkowe koszty po stronie administracji publicznej jak na przykład nagranie na informatycznym nośniku danych (płyta DVD lub CD) oraz wysłanie pocztą do odbiorcy. Opłata winna być adekwatna do kosztów.

Chcemy także zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy nastąpi awaria techniczna uniemożliwiająca obywatelom i podmiotom gospodarczym dostęp do aktów normatywnych drogą elektroniczną – zwłaszcza w przypadku gmin i powiatów, które nie dysponują infrastrukturą zabezpieczoną przed różnymi zagrożeniami – może to powodować dodatkowe problemy natury prawnej, gdyż pozbawiać to może obywateli dostępu do aktów i skutecznego działania. Jeśli zaś akty te były uprzednio w formie dokumentów elektronicznych przygotowane do ściągnięcia ze stron urzędu – nie ma żadnych wątpliwości, że obywatel miał możliwość zapoznać się i mieć stały dostęp do treści publikowanego aktu.

PS
Projekt przewiduje też możliwość stosowania outsourcingu, zlecania przez RCL "niektórych czynności związanych z udostępnianiem" do "wyspecjalizowanych podmiotów"...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Mnie ciekawi co to są

Mnie ciekawi co to są "strony internetowe organów wydających dzienniki i zbiory"?

No przecież chodzi o dzienniki (i czasopisma) z prawa prasowego

Prof. Lech Gardocki odmawiając rejestracji serwisu nie ma racji, a racje ma sąd w Słupsku, albowiem zgodnie z w/w ustawą urzędy wydają dzienniki, jak sądzę również w rozumieniu art 45 prawa prasowego. A więc, do rejestracji....

--
[S.A.P.E.R.] Synthetic Android Programmed for Exploration and Repair

poczta elektroniczna nie musi generować kosztów

wiele portali posiada automat "wyślij informację o artykule emailem" - taki automat, zainstalowany w serwisach administracji publicznej, pozwoliłby spełnić wymogi ustawy bez dodatkowych kosztów.

tenże automat raczej nie będzie się przejmował liczbą aktów prawnych do wysłania, nawet jednorazowo. pewnym problemem jest oczywiście objętość danych (taka sama w przypadku rozsyłki mailem i ściągania ze strony www) - tu dobrą praktyką byłoby oczywiście zrezygnowanie z bitmap na rzecz lzejszego tekstu.

a może Wiki?

Swego czasu zastanawiałem się nad możliwością wykorzystania systemu wiki do gromadzenia informacji prawnych. Moim zdaniem Wiki jest do tego idealny. System wykorzystywany jako swoisty, oficjalny dziennik ustaw byłby świetny np. do sprawdzania informacji kiedy były wprowadzane do niego nowelizacje (różnice pomiędzy poszczególnymi edycjami wiki) ...

Czyli będzie po staremu

Każdy urząd, ba niektóre kawałki urzędów będą wydawać pieniądze na mniej lub bardziej udane strony strony internetowe.

Pozyskanie z nich informacji będzie teoretycznie bezpłatne. W praktyce doprowadzenie ich o stanu używalności będzie kosztować fortunę. Zarówno korzystającego, jak i udostępniającego.

A wystarczyło, by wystawić, choćby na ftp'ach stanowione treści w prostym, spójnym formacie i zebrać w jednym miejscu listę źródeł. Koszty znikome.

Onety czy inne Wirtualne rzuciły by się na te zasoby, przetworzyły i udostępniły ludziom. Szybko, prosto, tanio...

Link w rozporządzeniu

Nie wiem czy to Ciebie zaciekawi, ale na stronie http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php podano link do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury tj.
http://www.ms.gov.pl/projekty/proj080422c.rtf

W urzędowym dokumencie w art. 12 ust. 4 pojawiły się linki do płatnego serwisu mobile.lex.pl:

4. W przypadku powołania sędziego lub prokuratora do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły, Minister Sprawiedliwości deleguje go do Krajowej Szkoły na czas trwania kadencji na zasadach określonych odpowiednio w ustawie <http://mobile.lex.pl/cgi-bin/m.cgi?id=478679737a83&&pspdate=2008.01.10&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16909701&ver=-1> z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) lub ustawie <http://mobile.lex.pl/cgi-bin/m.cgi?id=478679737a83&&pspdate=2008.01.10&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16944124&ver=-1> z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39).

Podobnie w art. 14 ust. 1:

Art. 14. 1. Minister Sprawiedliwości zawiesza w czynnościach służbowych Dyrektora Krajowej Szkoły, będącego sędzią lub prokuratorem, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne na zasadach określonych odpowiednio w ustawie <http://mobile.lex.pl/cgi-bin/m.cgi?id=478679737a83&&pspdate=2008.01.10&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16909701&ver=-1> z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych lub ustawie <http://mobile.lex.pl/cgi-bin/m.cgi?id=478679737a83&&pspdate=2008.01.10&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16944124&ver=-1> z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Taka ciekawostka :-)

Istotnie jest

VaGla's picture

Chociaż pewnie ludzie, którzy korzystają z wiodącego edytora tekstu nie zobaczą tego zagnieżdżenia. Jednak istotnie potwierdzam, że ono tam jest w takiej postaci, jak wskazano wyżej.

Jest również w art. 52 pkt 5) projektu:

5) wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby nie będące aplikantami Krajowej Szkoły - nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie <http://mobile.lex.pl/cgi-bin/m.cgi?id=478679737a83&&pspdate=2008.01.10&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16992095&ver=-1> z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>