Nie ma takiego numeru

Telekomunikacja Polska poinformowała Urząd Komunikacji Elektronicznej, że 30-dniowy termin wykonania zalecenia dotyczącego rozdzielenia neostrady tp od usługi telefonicznej jest nierealny. Dokonanie niezbędnych zmian systemowych w tym czasie jest technicznie niemożliwe. Ewentualne wdrożenie przez TP nowej, samodzielnej usługi neostrada tp możliwe będzie w 2007 r. Wcześniej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła zalecenia pokontrolne, w których wezwała Telekomunikację Polską S.A. do usunięcia "stwierdzonych nieprawidłowości polegających na naruszeniu art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego poprzez uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp, od świadczenia usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy w miejscu wskazanym przez Abonenta, w którym ma być świadczona ww. usługa"...

Zanim przejdę do wymiany argumentów pomiędzy regulatorem i naszym narodowym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, to odnotuje wcześniej, iż Życie Warszawy dotarło niedawno do niepublikowanego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zajmował się limitami transferu danych. Otóż UOKiK zauważył, iż niektórzy przedsiębiorcy telekomunikacyjni narzucają limit transferu danych, po którym prędkość transferu z sieci do komputera użytkownika zostaje znacznie obniżona. UOKiK uznał, że takie limity szkodzą konsumentom i hamują rozwój handlu w internecie:

Ograniczenie dotyka przede wszystkim abonentów intensywnie korzystających z multimediów, którym limit może nie wystarczyć. Na przykład regularne słuchanie radia internetowego może doprowadzić do wyczerpania limitu. Można dokupić dodatkowy transfer danych, jednak jest on zazwyczaj niewielki i wiąże się z dodatkowymi kosztami

Mowa jest o Telekomunikacji Polskiej czy UPC, jednak przedstawiona praktyka zdaniem prezesa UOKiK, Cezarego Banasińskiego, jest zgodna z prawem, jeśli została określone w umowie z konsumentem.

To było na przekąskę (bo wcześniej nie odnotowałem, a ciekawe). Temat główny to wymiana uprzejmości pomiędzy UKE i TP, dotyczących rozdzielenia Neostrady od innych usług telekomunikacyjnych.

Najpierw argumenty UKE, które znalazły się w specjalnie wydanym wyjaśnieniu:

Podstawa prawna zalecenia

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy.

TP świadczy usługę neostrada tp na podstawie „Umów o świadczenie usługi neostrada tp” oraz w zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usługi neostrada tp” i „Cenniku usługi neostrada tp”.

Z zapisów § 4 ust. 1 „Działu II. Zakres i warunki świadczenia Usługi” Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp wynika, że:

„1. W ramach możliwości technicznych Usługa jest dostępna w Lokalu, w którym TP świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
2. Usługa nie jest świadczona na linii telefonicznej, na której są aktywne usługi: neostrada plus, sdi tp, dostęp do Internetu DSL tp oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi.”

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje, że wbrew prawu, usługa telekomunikacyjna pn. „neostrada tp” dostępna jest tylko dla użytkowników końcowych, którym TP świadczy usługę telefoniczną lub w ramach uruchamiania usługi rozpocznie świadczenie usługi telefonicznej.

Moc obowiązująca zaleceń i dalszy tryb postępowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi statusu zaleceń pokontrolnych i ich „mocy obowiązującej” wyjaśnić należy, że zalecenia pokontrolne są innym niż decyzja i postanowienie aktem administracyjnym, do którego wydania obliguje Prezesa UKE art. 201 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. W zaleceniach pokontrolnych Prezes UKE wskazuje jakie nieprawidłowości zostały wykryte podczas przeprowadzonej kontroli i wzywa podmiot kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 30 dni.

Dopiero bezskuteczny upływ terminu wskazanego w zaleceniach pokontrolnych lub udzielenie przez podmiot wyjaśnień, które Prezes UKE uzna za niewystarczające, stanowi przesłankę do podjęcia przez Prezesa UKE dalszych działań zmierzających do usunięcia naruszeń prawa. W takim przypadku, na podstawie art. 201 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE wydaje decyzję, w której nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz może:

1) wskazać środki, jakie powinien zastosować podmiot kontrolowany, w celu usunięcia nieprawidłowości;

2) określić termin, w którym ma nastąpić usunięcie nieprawidłowości;

3) nałożyć karę, o której mowa w art. 209.

Tak więc, zalecenia pokontrolne należą do pierwszego etapu działań, które podejmuje Prezes UKE w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli naruszeń przepisów prawa. Jeżeli TP nie zastosuje się do wydanego zalecenia, Prezes UKE wykorzysta inne określone w ustawie środki, które w efekcie doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Możliwość żądania przez abonentów od TP rozwiązania umowy o abonament telefoniczny i świadczenia wyłącznie neostrady tp

Do czasu wyegzekwowania przez Prezesa UKE wykonania zalecenia czyli zmiany oferty TP (umowy i regulaminu usługi) ubieganie się o rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny i świadczenia wyłącznie neostrady tp nie będzie skuteczne, natomiast wypowiedzenie umowy o abonament telefoniczny może spowodować zaprzestanie przez TP świadczenia wszystkich usług.

Prezes UKE poinformuje odrębnie Abonentów o zastosowaniu się TP do wymagań zalecenia i skutkach tego dostosowania się, tak aby decyzje abonentów były dla nich bezpieczne.

Ewentualność podwyższenia ceny na czystą neostradę tp przez TP

Należy podkreślić, że zalecenia nie odnoszą się do kwestii możliwości pobierania abonamentu za sam dostęp do sieci, nie związany ze świadczeniem usługi telefonicznej. Niewykluczone jest, że TP będzie chciała wprowadzić opłatę za „utrzymanie łącza” dla potrzeb neostrady tp, lub podnieść cenę samej usługi neostrada tp. Czy taka podwyżka będzie zaakceptowana przez Prezesa UKE i w jakiej wysokości, jest sprawą przyszłych postępowań i zbadania, czy TP pokrywa koszty utrzymania linii w opłacie za neostradę tp. TP zobowiązana jest do przedkładania cenników usług Prezesowi UKE do akceptacji.

Obowiązek świadczenia usługi

TP powinna stworzyć możliwość rezygnacji z usługi telefonicznej z zachowaniem świadczenia innych usług, jednakże TP nie ma obowiązku przyłączenia nowego abonenta do sieci w celu świadczenia usługi neostrada tp. Obowiązek taki dotyczy tylko usługi powszechnej (podstawowe usługi głosowe, faxu i dostępu do sieci typu dial-up). Natomiast TP powinna stworzyć ofertę umożliwiającą tam, gdzie jest to technicznie możliwe (istnieje wolne łącze), korzystanie z usługi neostrada tp bez uzależniania zawarcia takiej umowy od zawarcia umowy o świadczenie usług telefonicznych i opłacania abonamentu z tym związanego.

Podsumowanie

Zalecenia pokontrolne nie rozstrzygają kompleksowo wszystkich możliwych problemów związanych z koniecznością rozdzielenia usług telefonii i dostępu do sieci Internet w technologii ADSL (neostrada tp), stwierdzają jedynie, że taki rozdział powinien nastąpić. Po stronie TP spoczywa odpowiedzialność za skonstruowanie nowej, zgodnej z Prawem telekomunikacyjnym oferty i zaoferowanie użytkownikom nowych warunków świadczenia usług. Jakie to będą warunki, jest decyzją TP i oceny tych warunków przez Prezesa UKE w ramach posiadanych uprawnień związanych z kontrolą cenników, wzorów umów i regulaminów.

Dziś Telekomunikacja Polska SA wydała komunikat prasowy, w którym czytamy:

Świadczenie neostrady tp jako samodzielnej usługi wymaga głębokich zmian we wszystkich systemach informatycznych TP. Wynika to między innymi z faktu, iż obecnie neostrada tp jest przypisana do numeru telefonicznego w sieci TP. Niezbędne jest opracowanie nowych wymagań technicznych i rozwiązań biznesowych. UKE otrzymała w tej sprawie pełne wyjaśnienia.

TP nie zgadza się z twierdzeniem Urzędu, że łamie prawo oferując usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w połączeniu z abonamentem telefonicznym. To Regulator łamie prawo stosując je tylko w odniesieniu do TP z pominięciem innych uczestników rynku. Neostrada świadczona jest dotychczas na takich samych zasadach co podobne usługi innych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i w Europie. Z tą różnicą, że im nikt nie zarzuca działań niezgodnych z prawem.

Telekomunikacja Polska planuje wprowadzenie neostrady jako samodzielnej usługi, ale będzie to jej własna decyzja biznesowa. Urząd nie może narzucić TP takiego działania.

TP jest zaniepokojona faktem, że UKE po raz kolejny nie traktuje jej na równi z innymi operatorami telekomunikacyjnymi (np. Netią czy Dialogiem), wobec których nie stawia żądań podobnych do tych, jakie kieruje do Telekomunikacji Polskiej. Nie uzasadnia tego asymetria obowiązków regulacyjnych ciążących na TP ze względu na pozycję rynkową.

Prezes UKE twierdzi także, iż nie ma powodu, by po rozdzieleniu usług TP podniosła ceny neostrady dla tych klientów, którzy nie będą chcieli płacić abonamentu telefonicznego. Argumentuje, że oznaczałoby to subsydiowanie jednych usług innymi.

Tymczasem Regulator musi zdawać sobie sprawę, że do świadczenia neostrady niezbędna jest linia telefoniczna, której utrzymanie musi być składnikiem ceny usługi. Obecnie koszt ten jest uwzględniony w cenie abonamentu telefonicznego. W przypadku zaoferowania neostrady jako samodzielnej usługi, jej cena będzie musiała wzrosnąć właśnie o koszt utrzymania linii. Regulator, znając doskonale strukturę kosztów usług TP wie, że cena neostrady nie zawiera w sobie kosztu utrzymania linii telefonicznej.

Praktyka europejska pokazuje, że u trzech operatorów, którzy oferują usługę ADSL bez abonamentu, jej cena jest wyższa niż usługi sprzedawanej z abonamentem (wynika to właśnie z konieczności odzyskania kosztów pętli lokalnej).

Dialog trwa nadal. Grażyna Piotrowska-Oliwa została dyrektorem wykonawczym ds. strategii, rozwoju i oferty hurtowej Telekomunikacji Polskiej (awans dotychczasowej szefowej Centralnego Departamentu Relacji Regulacyjnych Grupy TP, związany jest m.in. z chęcią "konsolidacji działań struktur odpowiadających za współpracę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej". Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska od 29. lipca jest na urlopie. Wszystko jest pod kontrolą...

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Może chodzi o coś innego..

... a mianowicie o zwłokę na zainstalowanie świeżo opatentowanej technologii umożliwiającej "po cichu" wyeliminowanie konkurencji dostarczającej telefonie internetową po takim łączu poprzez selektywną degradację jakości połączenia dla pakietów VOIP. Pisze o tym w tym tygodniu Der Spiegel. Bliższe informacje z dalszymi linkami są tutaj

Odpowiedź UKE: będzie kara

VaGla's picture

Niedługo trzeba było czekać na odpowiedź Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień po oświadczeniu TP - Prezes UKE zawiadomił TP o rozpoczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nierozdzielenie neostrady tp od abonamentu za usługi telefoniczne...

Na stronie UKE czytamy:

Telekomunikacja Polska S.A. ma obowiązek ustalania cen świadczonych usług telekomunikacyjnych na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Ponadto cena usługi neostrada tp powinna być ustalana na podstawie kosztów jej świadczenia.

W związku z tym Telekomunikacja Polska S.A. została wezwana do przekazania w terminie 14 dni wszelkich dowodów mogących przyczynić się do wszechstronnego wyjaśnienia sposobu określenia wysokości ceny za usługę neostrada tp. Spółka ma też 30 dni na przekazanie danych dotyczących wielkości przychodu osiągniętego w 2005 r. w celu ustalenia podstawy wymiaru kary.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>