UKE: wyniki konsultacji rynkowych

UKE przeprowadził konsultacje dotyczące decyzji nakładającej na TPSA obowiązki niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym komunikowania się z użytkownikami innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Również w Polsce coś się dzieje w temacie neutralności szerokiego dostępu...

W dniach 27 kwietnia – 29 maja 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne w sprawie projektu decyzji nakładającej na Telekomunikację Polską S.A, jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym Telekomunikacji Polskiej S.A komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (postępowanie było prowadzone na wniosek spółki o2.pl - przeczytaj: "Kto ma rurę, ten ma władzę").

Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło 5 opinii (wszystkie w PDF) złożonych przez:

Wszystkie nadesłane stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Konsultacje prowadzone od 27 kwietnia do 29 maja br. dotyczyły następujących projektów rozstrzygnięć regulacyjnych (powyżej przedstawione opinie dotyczą pierwszej pozycji z poniższej listy):

  • projektu decyzji nakładającej na Telekomunikację Polską S.A, jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym TP komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (postępowanie było prowadzone na wniosek spółki o2.pl).
  • projektu decyzji w sprawie ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia TP jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku oraz nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych - rynek 8.
  • projektu decyzji w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej TP nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia TP jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych - rynek 9.
  • trzech oddzielnych projektów decyzji w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w sieciach telefonii komórkowej PTK Centertel, Polkomtel i Polskiej Telefonii Cyfrowej - nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia tych podmiotów jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na każdego z trzech operatorów obowiązków regulacyjnych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne - rynek 16.
  • projektu decyzji w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej, Polkomtel i PTK Centertel jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenia obowiązków regulacyjnych (m.in. obowiązek roamingu krajowego) - rynek 15.

Z opinii GTS Energis Sp. z o.o. (4 strony):

...GTS Energis doświadcza zjawiska degradacji ruchu internetowego opisanego w projekcie decyzji w przypadku korzystania przez abonentów TP z zasobów internetowych zlokalizowanych w sieci GTS Energis, gdy ruch IP realizowany jest za pośrednictwem łączy IP operatorów międzynarodowych.

GTS Energis popiera nałożenie na TP, w drodze decyzji Prezesa UKE, obowiązku równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz obowiązku udostępniania informacji w zakresie objętym projektem konsultowanej decyzji…

Z opinii Agora TC Sp. z o.o. (2 strony):

...Sentencja opiniowanej decyzji została zapisana w postaci dość długiego zdania złożonego. W naszej ocenie trudno jest odczytać zależności pomiędzy poszczególnymi częściami tego zdania. Postulujemy poprawienie tej formy, tak aby nie istniały wątpliwości interpretacyjne, w zależnościach pomiędzy poszczególnymi częściami poniższego zdania...

Z opinii Telekomunikacji Polskiej S.A. (16 stron):

Podstawową kwestią, którą należy wskazać w odniesieniu do konsultowanego projektu decyzji jest brak uprawnień Prezesa UKE do rozstrzygania przedmiotowej sprawy...

Z opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2 strony):

...Reasumując pragnę podkreślić, iż w mojej opinii przytoczenie ww. uchwały jest niezasadne z dwóch powodów. Po pierwsze, zacytowana treść nie oddaje w sposób poprawny stanowiska Sądu Najwyższego. Po drugie, uchwała ta budzi poważne zastrzeżenia zarówno organu antymonopolowego, jak też Prezesa UKE. W tym kontekście, posługiwanie się jej treścią w decyzji organu, może powodować uwiarygadnianie przedstawionych w tymże orzeczeniu tez, które co do zasady są kwestionowane...

Z opinii Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (3 strony):

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji popiera nałożenie na TP, w drodze decyzji Prezesa UKE, obowiązku równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz obowiązku udostępniania informacji w zakresie objętym projektem konsultowanej decyzji...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>