Zmiany w specyfikacji także na papierze

Jeśli odwołujący się otrzymał specyfikację w formie pisemnej, zamawiający był zobowiązany przekazać zmiany w tej samej formie. Zapadł wyrok zespołu arbitrów w postępowaniu dotyczącym organizowanego przez Urząd Gminy w Sierakowicach przetargu na dostawę oleju opałowego (sygn. UZP/ZO/0-2100/06).

Rzeczpospolita: "W trakcie postępowania urząd doszedł do wniosku, że konieczna jest modyfikacja specyfikacji. Informację o tym umieścił na stronie internetowej. Okazało się jednak, że nie wszyscy ją odczytali. Jeden z wykonawców złożył bowiem ofertę, w której nie uwzględnił zmian. Po jej odrzuceniu złożył protest, a ostatecznie odwołał się do arbitrów. Przekonywał, że skoro pobrał specyfikację w formie papierowej, to informacje o jej modyfikacji powinien dostać na piśmie".

Rozstrzygnięcie arbitrów zapadło na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Problem wynika z art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym "w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną". Wspomniany wyżej Urząd Gminy w specyfikacji zaznaczył, że przepływ informacji między nim a wykonawcami będzie się odbywał za pośrednictwem strony internetowej.

Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>