inne dokumenty

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

Poniżej prezentuję treść Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o wykorzystywaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych. Jednocześnie w imieniu dr Przemysława Polańskiego zwracam się z prośbą o komentarze do przygotowywanego właśnie tłumaczenia tej konwencji na język polski.

Decyzje zezwalające na zbiorowe zarządzanie

Wykaz decyzji Ministra Kultury wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (na podstawie Załącznika do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. (poz. 322))

Wyrok TK - dostęp do informacji publicznej a prywatność

30/3/A/2006 WYROK z dnia 20 marca 2006 r. (Sygn. akt K 17/05*) dotyczący regulacji normującej dostęp do informacji publicznej, ograniczająca jednocześnie prawo do ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tych funkcji:

Struktura i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie struktury i sposobu sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych. Mamy też uwagi PIIT oraz PTI do tego projektu.

Projekt decyzji w sprawie instytucji wiodącej walczącej ze spamem w Polsce

Na stronie UOKiK opublikowano projekt decyzji KERM w sprawie wskazania właściwego organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie zwalczania spamu (Projekt z dnia 29 listopada 2005 r.)

Jest konwencja ONZ w sprawie handlu elektronicznego UNCITRAL

UNCITRALZgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w dniu 23 listopada 2005 roku nową konwencję dotyczącą handlu elektronicznego (Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting). Konwencja została przygotowana w ramach prac Grupy roboczej ds handlu elektronicznego Komisji ONZ ds Międzynarodowego Prawa Handlowego (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL)

Projekt dyrektywy o retencji danych

Komisja Europejska przyjęła właśnie projekt dyrektywy dotyczący przechowywania danych telekomunikacyjnych (retencja danych). Zgodnie z przyjętym projektem informacje dotyczące aktywności internetowej mają być przechowywane przez sześć miesięcy, a telefoniczne dane przez rok...

Raport dotyczący przestrzegania praw konsumentów w umowach o korzystanie z kart płatniczych

Raport dotyczący przestrzegania praw konsumentów w umowach o korzystanie z kart płatniczych został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK. Raport ma 39 stron.

Ustawa modelowa UNCITRAL o podpisie

Maria Ossowska przesłała przetłumaczony przez siebie tekst Ustawy Modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych (PDF). Tłumaczenie zostało przygotowane na podstawie tekstu ustawy, udostępnionego w publikacji "UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001".

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości

Tekst Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, otwartej do podpisu 23 listopada 2001 roku w Budapeszcie.