Decyzje zezwalające na zbiorowe zarządzanie

Wykaz decyzji Ministra Kultury wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (na podstawie Załącznika do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. (poz. 322))

Najpierw kilka słów wstępu. Mamy w Polsce 15 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Na podstawie art. 104 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: "organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy". Podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na podstawie art. 105 przywołanej ustawy: "Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania"... A teraz wspomniany wyżej wykaz:

1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania; PRO

ul. Nowogrodzka 31, pok. 212, 00-511 Warszawa, tel./fax 622 06 92, e-mail: pro@poczta.pol.pl

Numer decyzji: DP.041/Z/2/95
Data wydania decyzji: 1 luty 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie określoną techniką,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamięci komputera,
5) najem,
6) dzierżawa.

2. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych; SAWP

ul. Grzybowska 32, 00-863 Warszawa, tel./fax 624 71 27

Numer decyzji: DP.041/Z/3/95
Data wydania decyzji: 1 luty 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia:
na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) najem oraz użyczenie,
5) odtwarzanie,
6) nadawanie,
7) reemitowanie,
8) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zmiany:
1) Decyzja z dnia 11 marca 1998 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/153/01/ik z dnia 15 października 2001 r.
3) Decyzja DP.WPA.024/498/02/mp z dnia 13 marca 2003 r.

3. Związek Polskich Artystów Plastyków; ZPAP

ul. Nowy Świat 7 m. 6, 00-496 Warszawa, tel. 621 01 37, 621 01 06, tel./fax 621 13 65

Numer decyzji: DP.041/Z/5/95
Data wydania decyzji: 1 lutego 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia:
I. na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
3) użyczenie i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
4) wystawienie,
5) nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
6) reemitowanie,
7) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II. na pobieranie na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia w wysokości 5 % od ceny dokonywanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego.

Zmiany:
1) Decyzja DP.041/Z/5/95 z dnia 14 kwietnia 1995 r. (została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uchylając w części decyzję z dnia 1 lutego 1995 r.)
2) Decyzja DPA.041/Z/5/95/96 z dnia 8 lipca 1996 r.
3) Decyzja DP.WPA.024/482/02/mp z dnia 11 marca 2003 r.

4. Związek Artystów Scen Polskich; ZASP

Al Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa, tel. 629 32 71-73, fax 621 48 20

Numer decyzji: DP.041/Z/7/95
Data wydania decyzji: 1 lutego 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na:

I. zbiorowe zarządzanie:
1) prawami autorskimi reżyserów teatralnych i scenografów teatralnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
c) wprowadzanie do obrotu
d) użyczenie,
e) najem,
f) publiczne wykonanie,
g) wyświetlanie,
h) odtwarzanie,
i) nadawanie,
j) reemitowanie,
k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

2. prawami pokrewnymi artystów wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, tancerzy, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) użyczanie,
e) najem,
f) nadawanie,
g) reemitowanie,
h) odtwarzanie,
i) publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II. pobieranie wynagrodzeń z tytułu:
1) wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach,
2) najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,
3) nadawania utworu audiowizualnego w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów.

Zmiana:
1) Decyzja DPA.041/Z/22/97 z dnia 20 października 1998 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/219/03/mp z dnia 18 czerwca 2003 r.

5. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, tel. centrala: 827 60 61 (do 9), fax 828 13 47, 828 15 63, 828 92 04

Numer decyzji: DP.041/Z/5/95
Data wydania decyzji: 1 lutego 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia: na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów:
1) słownych,
2) muzycznych,
3) słowno-muzycznych
4) choreograficznych,
5) pantomimicznych,
6) słownych, muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych w utworze audiowizualnym, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne wykonanie,
f) publiczne odtwarzanie,
g) wyświetlanie,
h) wystawianie,
i) użyczenie i najem,
j) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
k) nadanie za pośrednictwem satelity,
l) reemisja,
m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zmiana:
1) Decyzja BP/WPA/041/Z/9/98 z dnia 23 października 1998 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/98/03/mp z dnia 28 lutego 2003 r.

6. Stowarzyszenie Twórców Ludowych

ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, tel./fax (0 81)532 49 74

Numer decyzji: DP.041/Z/9/95
Data wydania decyzji: 1 lutego 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:
1) prawami autorskimi do utworów twórców ludowych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie określoną techniką,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie,
e) wyświetlanie,
f) najem,
g) dzierżawa,
h) nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
i) nadawanie za pośrednictwem satelity,
j) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i telewizyjną;

2) prawami pokrewnymi artystów ludowych do artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie określoną techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) najem,
e) dzierżawa,
f) publiczne odtwarzanie oraz nadawanie, jeżeli nie są dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

7. Związek Producentów Audio-Video; ZPAV

ul. Kruczkowskiego 12/2, 00-380 Warszawa, tel. 625 66 99, 625 69 66, fax 625 16 61

Numer decyzji: DP.041/Z/10/95
Data wydania decyzji: 1 lutego 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do fonogramów i wideogramów, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką,
2) wprowadzenie do obrotu,
3) najem oraz użyczenie egzemplarzy,
4) odtwarzanie,
5) nadawanie,
6) reemitowanie,
7) publiczne udostępnienie fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zmiany:
1) Decyzja DP.WPA.041/Z/10/98 z dnia 13 sierpnia 1998 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/482/02/ik z dnia 5 marca 2003 r.

8. Stowarzyszenie Filmowców Polskich

ul. Puławska 61, III p., pok. 302, 02-595 Warszawa, tel. 845 51 32, 845 40 41 wew. 112, fax 845 55 45, e-mail: biuro@zapa.org.pl

Numer decyzji: DP.041/Z/13/95
Data wydania decyzji: 29 maja 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:
I. prawami autorskimi do utworów audiowizualnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamięci komputera,
5) publiczne odtwarzanie,
6) wyświetlanie,
7) najem,
8) użyczenie,
9) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie na pośrednictwem satelity,
10) reemitowanie,
11) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II. prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych do wideogramów na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką,
2) wprowadzenie do obrotu,
3) najem,
4) użyczenie,
5) odtwarzanie,
6) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity,
7) reemitowanie,
8) publiczne udostępnianie wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zmiany:
1) Decyzja DP/WPA/041/Z/5/98 z dnia 23 października 1998 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/36/03/ik z dnia 28 lutego 2003 r.

9. Związek Polskich Artystów Fotografików

Plac Zamkowy 8, 00-277 Warszawa, tel./fax 831 03 86, tel. 831 23 39

Numer decyzji: DP.041/Z/14/95
Data wydania decyzji: 29 maja 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych i utworów plastycznych w zakresie rzeźby na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
2) wprowadzenie do obrotu,
3) wystawienie,
4) najem,
5) dzierżawa,
6) wprowadzenie do pamięci komputera.

Zmiana:
Decyzja DP.WPA/041/Z/21/99 z dnia 30 stycznia 2001 r.

10. Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART

ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa, tel./fax 827 39 26

Numer decyzji: DP.041/Z/3/96
Data wydania decyzji: 17 czerwca 1996 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie określoną techniką,
3) wprowadzanie do obrotu,
4) publiczne odtwarzanie,
5) najem,
6) użyczenie,
7) nadawanie,
8) reemitowanie,
9) wyświetlanie,
10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Zmiany:
1) Decyzja DPA.041/Z/1/97 z dnia 27 sierpnia 1997 r.
2) Decyzja DP.WPA.024/145/01/ik z dnia 15 października 2001 r.
3) Decyzja DP.WPA.024/492/02/mp z dnia 27 czerwca 2003 r.

11. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Politechnika Świętokrzyska, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel.(0 41) 34 24 436, 34 24 426, fax (0 41) 34 24 435

Numer decyzji: DPA.041/Z/27/95
Data wydania decyzji: 16 sierpnia 1995 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na:
I. zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów naukowych i technicznych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) użyczenie,
5) najem,
6) wyświetlanie
7) publiczne odtwarzanie
8) nadawanie,
9) reemitowanie,
10) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
II. pobieranie od ośrodków informacji lub dokumentacji wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Zmiana:
Decyzja DP.WPA.024/521/03/mp z dnia 20 listopada 2003 r.

12. Stowarzyszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych

ul. Pańska 77/79 lok. 504, 00-834 Warszawa, tel./fax 432 85 48, e-mail: snart@hot.pl

Numer decyzji: DPA.041/Z/1/96
Data wydania decyzji: 21 marca 1996 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:
I. prawami autorskimi do utworów literackich, publicystycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych i audiowizualnych (w tym wizualnych i audialnych);
II. prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań, prawami pokrewnymi nadawców radiowych i telewizyjnych oraz producentów fonogramów i wideogramów, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie określoną techniką,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamięci komputera,
5) publiczne odtwarzanie i publiczne wykonanie,
6) wystawienie,
7) wyświetlenie,
8) najem,
9) dzierżawa,
10) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity,
11) równoczesne i integralne nadanie utworu i artystycznego wykonania nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

13. Stowarzyszenie Architektów Polskich; SARP

ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, tel. 827 87 12, tel/fax 827 87 13

Numer decyzji: DPA.041/Z/19/97
Data wydania decyzji: 16 luty 1998 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie techniką graficzną, drukarską, fotograficzną, kserograficzną i cyfrową,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamięci komputera,
5) najem,
6) dzierżawa.

14. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT

Al. Jerozolimskie 109/70, 02-011 Warszawa, Biuro: WFDiF, ul. Chełmska 21/19, 00-724 Warszawa, tel/fax: 851 10 48, 841 12 11 w. 256, e-mail: saft.saft@wp.pl

Numer decyzji: DP.WPA.024/144/ 02/ik
Data wydania decyzji: 7 czerwca 2002 r.

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na:
I. zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi artystów wykonawców - aktorów, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie określoną techniką,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) najem,
5) użyczenie,
6) publiczne odtwarzanie
7) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
8) nadawanie za pośrednictwem satelity,
9) reemitowanie,
10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
II. pobieranie wynagrodzeń z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach, nadawania utworu audiowizualnego w telewizji lub przez inne środki publicznego udostępniania utworów, a także najmu lub użyczenia oraz publicznego odtwarzania utworów.

Zmiana:
Decyzja DP.WPA.024/107/03/ik z dnia 6 czerwca 2003 r.

15. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”

Al 3-go Maja 7, 30-063 Kraków, tel./fax (012) 292 80 58, (012) 292 80 57, e-mail: monika@universitas.com.pl udnowako@cyf-kr.edu.pl

Numer decyzji: DP.WPA.024/509/02
Data wydania decyzji: 10 marca 2003 r

sentencja decyzji:

Udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich, naukowych, publicystycznych, encyklopedycznych w zakresie, w jakim prawa te służą wydawcom, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie określoną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) wprowadzanie do obrotu,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) najem,
6) użyczenie,
7) publiczne wykonanie,
8) publiczne odtwarzanie,
9) wystawianie,
10) wyświetlanie,
11) nadawanie,
12) reemitowanie,
13) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ktos moze mi wytlumaczyc o co chodzi?

wydaje mi sie, ze rozumiem co to za lista, ale nie rozumiem dlaczego to zostalo teraz przez vagle opublikowane.

By uporządkować informacje

VaGla's picture

A raczej, by rozpocząć porządkowanie informacji. W sąsiednim wątku Colder stwierdził: "Nie może być tak, że są w Polsce stowarzysznia (np ZaiKS, ZPAV oraz STOART i SAWP), które działają na tym samym polu eksplatacyjnym i nie jest to w żaden sposób sprawdzane...". Problem polega na tym, że wiele osób nie wie o istnieniu takiego obwieszczenia, a także tego, że istnieją decyzje o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz co w nich jest.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

I dobrze

Ja jestem wdzięczny za takie kompendium, dobrze wiedzieć ile tych organizacji jest i na jakich polach działają.

Cóż, lista robi wrażenie...

Przydałaby się więc

Przydałaby się więc jeszcze skonsolidowana tabela stawek i warunków przyjęcia dzieła do ochrony, tak dla kompletnej informacji.

Sposób opracowania tabel jest niezgodny z konstytucją

VaGla's picture

Ten postulat jest interesujący, gdyż przygotowanie takiego zestawienia byłoby czymś podobnym do tego, co robią serwisy oferujące "porównywarki ofert" w sklepach internetowych (a więc realizowało w praktyce postulat transparentności działania organizacji zbiorowego zarządzania). Problem w tym, że 24 stycznia 2006 r Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy związane z procedurą ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań (Trybunał orzekł, że art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji). Teraz jest tak, że mamy wyrok o niezgodności z konstytucją, ale jeszcze Sejm nic nie zrobił w sprawie poprawienia sytuacji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje, a wiele osób zastanawia się na jakiej zasadzie organizacje zbiorowego zarządzania pobierają dziś wynagrodzenia.

Art. 108 ust. 3: Komisja w składzie sześciu arbitrów oraz przewodniczącego jako superarbitra, wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z grona arbitrów, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, a także wskazuje organizację właściwą w rozumieniu art. 107.

Art. 109. Postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z tabel, o których mowa w art. 108 ust. 3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

ZAiKS i STOART

Z powyższych informacji wynika, że zarówno ZAiKS jak i STOART mogą udzielać licencji na publiczne odtwarzanie (w tym przypadku chodzi o słuchanie radia w lokalu gastronomicznym). Zastanawia mnie, czy zgodne z prawem jest to, co twierdzi STOART na swojej stronie internetowej, że należy jednocześnie uiszczać opłaty obu tym organizacjom:
http://www.stoart.org.pl/index/pytania_i_odpowiedzi/#question_b2.

Nawet więcej...

Znaczenie mają nie tylko pola eksploatacji, ale również to, z jakich praw się na tych polach korzysta. Publiczne odtwarzanie muzyki w lokalu gastronomicznym wiąże się z korzystaniem z następujących praw:
1) prawa autorskie;
2) prawa pokrewne artystów wykonawców;
3) prawa pokrewne producenta fonogramu.

Za korzystanie z praw każdej z ww kategorii należy płacić innej organizacji zbiorowego zarządzania. Prawami autorskimi zarządza ZAiKS, zaś prawami producenta fonogramu ZPAV.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku praw artystów wykonawców, ponieważ zarządzają nimi aż 2 organizacje: STOART oraz SAWP. Obie organizacje niezależnie od siebie zgłaszają się po opłaty.

Swego rodzaju "podział rynku" dokonany został na mocy porozumienia pomiędzy STOART i SAWP. Porozumienie to zakłada, że SAWP zarządza jedynie prawami artystów wykonawców, którzy mu te prawa wyraźnie powierzyli. STOART z kolei zarządza zarówno prawami "swoich" artystów, jak i tych, którzy nie podpisali umowy z żadną organizacją. Teoretycznie możliwe jest zatem dokonanie wyboru jednej ze wskazanych organizacji (równoznaczne z rezygnacją z repertuaru drugiej z nich). Niestety nie wiem jednak, czy SAWP udostępnia szczegółowe informacje o swoim repertuarze, bez nich zaś możliwość wyboru byłaby czysto iluzoryczna.

Podsumowując, odtwarzanie muzyki w lokalu łączy się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz od 3 do 4 organizacji zbiorowego zarządzania.

Jeszcze jedna OZZ

Jest jeszcze Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, które podaje na swojej stronie, że "jest organizacją założoną przez wydawców prasy i działającą na ich rzecz. Posiadamy zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy."

Czy to oznacza, ze STOART

Czy to oznacza, ze STOART dziala nielegalnie na tym samym polu co SAWP i majac do wyboru oba stowarzyszenia, nalezy podpisac umowe o odzyskiwanie wynagrodzen wylacznie z SAWP? Z gory dziekuje za informacje!

Skarga konstytucyjna i zmiany zbiorowego zarządzania ?

Wg. mnie czas na gruntowne zmiany prawa autorskiego, dlatego przygotowałem skargę konstytucyjną, którą możesz przeczytać w artykule :
Twórca - Architekt skarga konstytucyjna na zbiorowe zarządzanie

ps. W artykule znajdziesz dodatkowe tezy o zbiorowym zarządzaniu, a wynikające z dyrektywy europejskiej :
- zdefiniować zbiorowe Zarządzanie;
- wprowadzić powszech­ności i dostęp­ności do Zbiorowego Zarządzania;
- zlikwidować Komisję Prawa Autorskiego
- ustanawiać organizacje zbiorowego zarządza­nia głównie jako “non-profit”;
- usunąć monopolu i brak spec­jal­iza­cji orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania;
- wprowadzić wol­ność zakłada­nia orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania;

ps. Ten News jest tak stary, że strach pomyśleć dlaczego tyle lat mamy ciągle te same przepisy prawa autorskiego.

no to w ramach odpowiedzi

hub_lan's picture

no to w ramach odpowiedzi aktualne pomysły na zmiany w PA

http://biznes.pl/magazyny/edukacja/prawo-autorskie-wynagrodzenie-za-wypozyczenia-biblioteczne/h37qdx

ciekawe co będzie następne opłata dla projektanta od każdego pieszego za przejście zaprojektowanym przez niego chodnikiem?

Wynagrodzenie za wypożyczenie

Pomysł głupi, ale bardzo stary - w Wielkiej Brytanii funkcjonuje chyba od kilkudziesięcu lat.

Trzeba było go zwalczać na poziomie Unii Europejskiej, teraz niewiele da się zrobić.

zbiorowe zarządzanie to forma

Proszę nie mylić zbiorowego zarządzania i naruszeń prawa przez biblioteki, czyli niedozwolone udostępnianie i używanie utworu/działa/książki.

Proponuję przeczytać uporządkowaną dyrek­ty­wę 2014/26/UE
wybrane przepisy o zbiorowym zarządzaniu

Zbiorowe zarządzanie to forma prawej ochrony twórców. Dotyczy to sytuacji kiedy system prawny karny i cywilny jest bezradny w ochronie praw pojedynczego twórcy, dlatego zbiorowa ochrona.

W bibliotekach książki były wypożyczane w sposób niedozwolony, niezgodnie z umowami sprzedaży i niezgodnie z dozwolonym użytkiem prawa autorskiego.
Pisarz/autor książki sprzedaje książkę jednej osobie do ewentualnego czytania osobom najbliższy. Autor książki nie sprzedaje książki do biblioteki, aby czytały ją setki tysiące osób.

ps.
Obecnie nie pobiera się opłat za użytkowanie utworów architektonicznych budynków, czyli tym samym za użytkowanie chodnika taka opłata nie może mieć miejsca.
Nie można pobierać opłat za używanie utworów, które są używane zgodnie z przeznaczeniem.

niedozwolone udostępnianie

Ja niczego nie mylę.

Kwestionuję sensowność prawa, które uznaje wypożyczanie książek przez biblioteki za niezgodne z prawem wbrew kilkusetletniej tradycji, choć zdaję sobie sprawę ze złożoności problemu - sporo czytałem na ten temat.

Swoją drogą nie ma żadnej kontroli nad sposobem wykorzystania kwot uzyskanych od bibliotek za wypożyczanie.

"Obecnie nie pobiera się opłat za użytkowanie utworów architektonicznych" - to taka sama konwencja, jak pobieranie opłat za wypożyczanie, i w każdej chwili może być zmieniona. Wejście na chodnik lub do budynku może być dozwolone tylko po włączeniu w smarfonie odpowiedniej aplikacji, dzięki której można za pomocą GPS śledzić ruchy przechodnia i naliczać opłaty na rzecz odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>