Projekt decyzji w sprawie instytucji wiodącej walczącej ze spamem w Polsce

Na stronie UOKiK opublikowano projekt decyzji KERM w sprawie wskazania właściwego organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie zwalczania spamu (Projekt z dnia 29 listopada 2005 r.)

Problematyka zwalczania spamu leży w Polsce w gestii szeregu organów, w tym: GIODO, Ministerstwa Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu i Budownictwa), Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie w tym zakresie MSWiA), UOKiK oraz URTiP. Każda z tych instytucji posiada częściowe kompetencje w tym zakresie, dlatego efektywne wykonywanie współpracy z instytucjami trzecimi wymaga wyznaczenia jednej instytucji wiodącej, która wykonywałaby bezpośrednio zadania nałożone przez CNSA (contact network of spam enforcement authorities - nieformalna grupa składająca się z przedstawicieli Państw Członkowskich, działająca w oparciu o nieformalną i niewiążącą procedurę, powołana w celu zwalczania spamu na podstawie art. 13 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiej i Rady z dn. 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej lub każdego innego prawa odnoszącego się do wykorzystania nie zamówionej korespondencji elektronicznej). Warto powiedzieć jeszcze, że w miejsce URTiP dziś możemy mówić o UKE...

Projekt z dnia 29 listopada 2005 r.

Decyzja KERM
w sprawie wskazania właściwego organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie zwalczania spamu w Polsce oraz za współpracę z organami innych Państw Członkowskich UE w tym zakresie

Na podstawie niniejszej decyzji KERM zobowiązuje wymienione niżej organy do podjęcia następujących działań i podjęcia współpracy:

1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej:
a) UOKiK,
b) URTiP- w odniesieniu do dostawców usług telekomunikacyjnych.

2. Utworzenie punktu kontaktowego i specjalnej skrzynki pocztowej (spambox) w MTiB.

3. Procedury współpracy:
a) skargi wpływają do MTiB – koordynatora na szczeblu krajowym;
b) MTiB wstępnie bada sprawę i następnie, po zidentyfikowaniu, że sprawa:

- dotyczy naruszenia ochrony danych osobowych – przekazuje ją niezwłocznie do GIODO,

- dotyczy naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej – przekazuje ją niezwłocznie do URTiP,

- ma charakter masowy i narusza zbiorowe interesy konsumentów – przekazuje ją niezwłocznie do UOKiK,

- we wszystkich ww. przypadkach MTiB równocześnie przekazuje sprawę do CERT Polska, z prośbą o techniczne zbadanie sprawy [1] oraz zabezpieczenie odpowiednich danych dla celów dowodowych. Zabezpieczone dane będą stanowić podstawę do wszczęcia odpowiednich procedur administracyjnych i skierowania sprawy na Policję;

Przekazywanie informacji o skargach następuje za pośrednictwem odpowiedniego bezpiecznego interfejsu korespondencyjnego [2].

c) Organy wymienione w lit. b, po przeprowadzeniu analizy i podjęciu leżących w ich kompetencjach działań, przekazują do MTiB informację zwrotną o sposobie rozpatrzenia skargi. W przypadku CERT Polska, jednostka ta przekazuje do MTiB wszystkie dane związane z identyfikacją źródła lub źródeł spamu, które stanowić będą podstawę do skierowania sprawy jako zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na Policję [3];

4. W celu skutecznej realizacji wskazanych wyżej zadań, organy wymienione w pkt. 3 lit. b oraz MSWiA, zostają zobowiązane do przekazania do MTiB informacji, wskazujących odpowiednie komórki i ich reprezentantów, właściwych dla określonej niniejszą decyzją współpracy.

Organy współpracujące w ramach ww. procedur, kierują się wypracowaną przez CNSA PROCEDURĄ WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCĄ PZEKAZYWANIA INFORMACJI O SKARGACH I DONIESIENIACH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO EGZEKWOWANIA ARTYKUŁU 13 DYREKTYWY O PRYWATNOŚCI I KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 2002/58/WE LUB KAŻDEGO INNEGO KRAJOWEGO PRAWA ODNOSZĄCEGO SIĘ DO WYKORZYSTANIA NIEZAMÓWIONEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Konieczność zobowiązania ww. organów do stosowania procedury CNSA i przekazywania wszelkich danych do MTiB, uzasadnione jest realizacją przez MTiB zadania w zakresie współpracy i wymiany danych z innymi Państwami Członkowskimi.

Zał. 1: Procedura współpracy dotycząca przekazywania informacji i skargach i doniesieniach odnoszących się do egzekwowania art. 13 dyrektywy o prywatności i korespondencji elektronicznej 2002/58/WE lub każdego innego krajowego prawa odnoszącego się do wykorzystania niezamówionej korespondencji elektronicznej

-
[1] MTiB doprowadzi w tym celu do zawarcia niezbędnego porozumienia pomiędzy MTiB a CERT Polska, które szczegółowo będzie określać zasady współpracy.
[2] Zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt IV.
[3] Konieczne jest wskazanie przez MSWiA właściwej komórki Policji gotowej do współpracy w tym zakresie.

Projekt decyzji w sprawie wskazania właściwego organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie zwalczania spamu

Zobacz również: Unsolicited communications - Fighting Spam na stronach Komisji Europejskiej

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>