Ponieważ dyskutujemy o procesie stanowienia prawa - znów sięgnąłem do BIP Rządu...

Zastanawiam się, jak Rząd mógłby wycofać się z przyjętego 19 stycznia projektu ustawy, w którym zaproponował utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych... Teoretycznie odpowiedź na to pytanie powinna mi dostarczyć Uchwała Rady Ministrów, którą to uchwałą przyjęto Regulamin pracy Rady Ministrów. Mogę znaleźć taką uchwałę z dnia 19 marca 2002 r., mogę również znaleźć Uchwałę z dnia 31 marca 2009 r., którą zmieniono wcześniejszą Uchwałę... Pytanie - czy jest gdzieś wersja ujednolicona? Może w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? W pewnym momencie przestałem szukać, a to dlatego, że trafiłem na coś niezwykle interesującego. Okazuje się, że 20 stycznia 2010 roku pojawiła się tam nowa wersja strony pt. "Sposób ustanawiania aktów prawnych"...

Napisałem, że strona pojawiła się 20 stycznia 2010 roku, ale nie jest to ścisła prawda. Rejestr zmian podpowiada, że wersja "0" pojawiła się w BIP RM w dniu 5 marca 2008. Następnie - 7 października 2008 - pojawiła się edycja i na świat przyszła strona w wersji... "0.000" (sic!). W obu przypadkach znamy personalia osób, które utworzyły i zmodyfikowały stronę.

We wspomnianym wyżej dniu, tj. 20 stycznia 2010 r. ktoś zmodyfikował stronę Sposób ustanawiania aktów prawnych, ale kto to był? Nie wiadomo - o tym rejestr zmian tej strony nie wspomina... Wiemy natomiast, że w wyniku tej modyfikacji pojawiła się strona w wersji "0.001" (czyli - jest to już trzecia wersja storny). Ale - w kontekście jutrzejszego spotkania z Panem Premierem, wydaje się niezwykle interesujące to, jak ta strona w istocie wygląda:

Screenshot strony pt. Sposób ustanawiania aktów prawnych w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - napis strona w przygotowaniu

Screenshot strony pt. Sposób ustanawiania aktów prawnych, opublikowanej w BIP Rady Ministrów. Wersja 0.001 z 20 stycznia 2010 r. Nie wiadomo, kto ją zmodyfikował, ale do czegoś się najwyraźniej przygotowuje. W Wikipedii da się zobaczyć wcześniejsze wersje danej strony. Dlaczego w BIP Rządu się nie da?

Mógłbym w tej sytuacji sięgnąć do stosownego rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Mógłbym zastanawiać się, czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w istocie działa zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Mógłbym wiele rzeczy zrobić (w tym zakrzyknąć: "powinniśmy ścigać naruszenia prawa w Sieci!"), ale jeden obrazek zastąpi chyba te tysiąc słów.

W przyszłym tygodniu będę prowadził szkolenia poza Warszawą i będę miał ograniczony dostęp do sieci. Obiecuję, że nie będę tak często szukał czegoś w BIP-ach.

Przeczytaj również:

A może czas najwyższy zrobić taką drogę, do sądowej kontroli BIP-ów?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dziś jest już wersja 0.009

Olgierd's picture

i wygląda znów zupełnie inaczej.

Coś mi mówi, że autor strony oznacza kolejną cyferką każdą zmianę w treści strony (nawet te na poziomie "poprawiam literówkę").

--
pozdrawiam serdecznie, Olgierd

Internet Archive...

Lipszyc's picture

...pamięta, jak to wyglądało:

Rada Ministrów (Rząd) ma prawo kierować do Sejmu projekty ustaw, zaakceptowanych na posiedzeniach rządu lub przyjętych w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Ministrów (tzw. tryb obiegowy). Rada Ministrów może także wydawać rozporządzenia oraz podpisywać umowy międzynarodowe. Wszystkie akty prawne muszą być zaakceptowane przez Radę Ministrów. Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. z późn. zm. regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekty aktów normatywnych opracowują członkowie Rady Ministrów oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioskodawca jest obowiązany uzgodnić projekt dokumentu rządowego z członkami Rady Ministrów oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pod względem prawnym i formalnym - z Rządowym Centrum Legislacji.

Zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze podjęcia inicjatywy opracowania dokumentu rządowego wnioskodawca zawiadamia prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawiadomienie to powinno zawierać określenie dokumentu, zwięzłe informacje o przyczynach i potrzebie podjęcia inicjatywy, wskazanie jej istoty, a także skutków społecznych i ekonomicznych. W zawiadomieniu należy także zamieścić podstawę prawną, wstępną ocenę skutków regulacji oraz wstępną ocenę zgodności z prawem Unii Europejskiej. Konsultacje Przed skierowaniem projektu do uzgodnień organ wnioskujący przesyła projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem: Rządowemu Centrum Legislacji do zaopiniowania pod względem zakresu OSR (ocena skutków regulacji) i zakresu konsultacji społecznych, oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które dokonuje oceny skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji oraz sporządza OSR, przede wszystkim w przypadku projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym (do 31 marca 2006 r. sprawami OSR zajmowało się Rządowe Centrum Studiów Strategicznych; w związku z likwidacją RCSS - z dniem 1 kwietnia 2006 r. - kompetencje w tym zakresie przeszły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). W Rządowym Centrum Legislacji, Komisja Prawnicza bada i ocenia projekt pod względem prawnym i redakcyjnym, w tym ocenia zgodność przepisów projektu z obowiązującym prawem, zasadami techniki prawodawczej oraz weryfikuje poprawność językową przepisów projektu. Uzgodnienia W uzasadnionych przypadkach, w celu właściwego przygotowania projektu dokumentu rządowego, organ wnioskujący organizuje międzyministerialne konferencje uzgodnieniowe. W konferencji są obowiązani uczestniczyć przedstawiciele organu wnioskującego oraz organów administracji rządowej, które zgłosiły uwagi do projektu. Opierając się na wnioskach i ustaleniach przyjętych w czasie konferencji, organ wnioskujący dokonuje autopoprawek albo opracowuje nowy tekst projektu dokumentu rządowego, ewentualnie sporządza protokół rozbieżności. Stały komitet Rady Ministrów Projekty dokumentów rządowych podlegają, przed ich wniesieniem pod obrady Rady Ministrów, rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów, a projekty związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym projekty ustaw dostosowawczych, są rozpatrywane przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Dokumenty powodujące skutki istotne z punktu widzenia prawa krajowego, budżetu państwa lub gospodarki są rozpatrywane przez obydwa organy doradcze Rady Ministrów. Wniesienie projektu Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu rządowego pod obrady Rady Ministrów za pośrednictwem sekretarza Rady Ministrów. Sekretarz Rady Ministrów przekazuje wniesione projekty dokumentów rządowych członkom Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Rady Ministrów, nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, na którym mają one zostać rozpatrzone. W wyjątkowych przypadkach termin ten, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może zostać skrócony. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego przedmiot, istotę i cel proponowanego rozstrzygnięcia, informację o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego oraz, zależnie od rodzaju dokumentu, przewidywane skutki społeczne i ekonomiczne oraz inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie decyzji przez Radę Ministrów. Do wniosku dołączany jest pełny tekst projektu dokumentu rządowego, opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na charakter sprawy i rodzaj dokumentu. Posiedzenie Rady Ministrów Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się w stałych terminach. W czasie posiedzenia Rada Ministrów rozpatruje dokumenty rządowe i inne sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad, przygotowywany przez sekretarza Rady Ministrów, jest zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu Rządu, po zasięgnięciu opinii członków Rady Ministrów.

Członkowie Rady Ministrów powinni zgłosić uwagi do projektu dokumentu rządowego nie później niż do godz. 1200 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia Rady Ministrów, pod rygorem ich pominięcia. Po upływie tego terminu uwagi mogą zostać przez członków Rady Ministrów zgłoszone wyłącznie na posiedzeniu Rady Ministrów i podlegają rozpatrzeniu tylko za zgodą prezesa Rady Ministrów. Projekty dokumentów rządowych, podobnie jak i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu, referuje Prezes Rady Ministrów lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego, dokument przyjmuje, wprowadza w nim zmiany albo go odrzuca. Może też skierować go do ponownego rozstrzygnięcia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie.

Akty normatywne przyjęte przez Rząd przedstawia się Prezesowi Rady Ministrów do podpisu; rozporządzenia Rady Ministrów oraz niektóre uchwały ogłasza się w "Dzienniku Ustaw" lub w "Monitorze Polskim". Tryb ogłaszania aktów prawnych reguluje ustawa z 20 lipca 2000 r. z późn. zm. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

1% na Fundację Nowoczesna Polska, KRS: 0000070056;

prównanie wersji

Jest narzędzie do porównywania wersji itp:

http://bip.kprm.gov.pl/artykul/wersje/?artykul=2723

ale... nie widać tam tej treści, którą zacytował Jarek Lipszyc :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>