Współregulacja i samoregulacja w grach - ochrona dzieci w UE

Chociaż czas na zgłaszanie uwag minął, to należy odnotować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 2 czerwca ogłosiło: "W związku z przygotowywaniem Stanowiska Rządu wobec Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności osób małoletnich, w kwestii korzystania z gier wideo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do tego dokumentu w terminie do dnia 6 czerwca br...". A Komisja wezwała państwa członkowskie m.in. do włączenia do ich systemów krajowych systemu informacji i klasyfikacji wdrożonego w ramach inicjatyw PEGI i PEGI On-line.

Komunikat komisji (PDF) dostępny jest na stronie ministerstwa. W komunikacie przedstawiono przegląd różnych działań, jakie podejmowane są w krajach członkowskich, a których celem jest ochrona małoletnich przed "szkodliwymi treściami". Rozważane jest wprowadzenie "ogólnoeuropejskiego wieloplatformowego systemu oceny" (chociaż tu cyt.: "Polska i Czechy są nastawione sceptycznie, jednak do pewnego stopnia będą wspierały proces ujednolicania i współpracy"). W komunikacie również o edukacji medialnej, o "samoregulacji" (to o branży) i "współregulacji" ("co-regulation").

Generalnie trzeba pamiętać, że samoregulacja i współregulacja coraz częściej pojawia się w różnych dokumentach unijnych. Są to "alternatywne rozwiązania" w stosunku do "prawodawstwa" - tak alternatywę tą przedstawiono również w preambule Dyrektywy 2007/65/WE (w zasobach internetowych Komisji dostępne są różne opracowania na temat współregulacji i samoregulacji: Audiovisual and Media Policies). Dla uproszczenia można powiedzieć, że „współregulacja” oznacza formę regulacji opartą na współpracy między władzami publicznymi i organami samoregulacyjnymi (taką definicję można znaleźć np. w Stanowisku w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (PDF), na liście poprawek, które proponował Parlament Komisji, chociaż ostatecznie definicja ta nie znalazła się w przywołanej dyrektywie medialnej).

Odnośnie komunikatu - znalazł się tam m.in. następujący akapit:

Państwa członkowskie stosujące PEGI, które posiadają lub przygotowały specjalne ustawodawstwo dotyczące klasyfikacji ze względu na wiek to Finlandia, Grecja, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja i Wielka Brytania. Holandia i Polska przewidują również sankcje karne.

Ale jednocześnie zauważono, że:

Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Węgry, Luksemburg, Polska i Rumunia nie posiadają specjalnego ustawodawstwa regulującego sprzedaż gier wideo.

We wnioskach komunikatu czytamy:

Obecnie większość państw członkowskich stosuje system PEGI – samoregulacyjny system oceny nieinternetowych (off-line) gier wideo uruchomiony w 2003 r. Znacząca większość tych państw członkowskich posiada stosowne prawodawstwo w tym zakresie, a wiele z nich wprowadziło ostatnio poprawki do prawodawstwa, będącego aktualnie przedmiotem prac. Niektóre państwa członkowskie oparły owe przepisy na systemie PEGI.

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca gier internetowych (on-line). Ze względu na łatwy dostęp i globalny charakter, Internet pociąga za sobą nowe wyzwania. Większość państw członkowskich nie posiada prawodawstwa dotyczącego internetowych gier wideo. Niemniej jednak niektóre państwa członkowskie uważają, że prawodawstwo dotyczące nieinternetowych gier wideo stosuje się przez analogię, a inne państwa członkowskie stosują system PEGI On-line uruchomiony w czerwcu 2007 r.

Podsumowując, system PEGI wydaje się dawać dobre wyniki, a PEGI On-line jest także obiecującą inicjatywą, dzięki czemu system PEGI jest dobrym przykładem samoregulacji zgodnej z harmonogramem lepszych regulacji prawnych. W związku z tym państwa członkowskie, przemysł i inne zainteresowane podmioty, w tym rodzice, powinni podejmować dalsze wysiłki mające na celu podniesienie zaufania do gier wideo i poprawę ochrony małoletnich.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając wartość gier wideo w kontekście promowania różnorodności kulturowej, Komisja:

- wzywa państwa członkowskie do uznania, że gry wideo stały się pierwszorzędnym środkiem przekazu oraz do dopilnowania, aby wysokie standardy swobody wypowiedzi i skuteczne proporcjonalne środki ochrony małoletnich były stosowane i wzajemnie się wzmacniały;

- wskutek tego wzywa państwa członkowskie do włączenia do ich systemów krajowych systemu informacji i klasyfikacji wdrożonego w ramach inicjatyw PEGI i PEGI On-line;

- wzywa sektor gier wideo i konsol do dalszego poprawiania systemów PEGI i PEGI On-line, a w szczególności do regularnego aktualizowania kryteriów dotyczących oceny i oznaczania wieku, w celu aktywniejszego promowania systemu PEGI oraz do wydłużenia listy sygnatariuszy;

- uznaje, że internetowe gry wideo niosą za sobą nowe wyzwania, takie jak rzeczywiste systemy kontroli wieku i możliwe zagrożenia dla młodych konsumentów związane z czatami powiązanymi z tymi grami oraz wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami;

- wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do oceny możliwych negatywnych i pozytywnych skutków gier wideo, zwłaszcza wpływu na zdrowie;

- wzywa wszystkie zainteresowane podmioty zaangażowane w sprzedaż gier wideo w punktach sprzedaży detalicznej do przyjęcia w terminie dwóch lat ogólnoeuropejskiego kodeksu postępowania podczas sprzedaży gier małoletnim oraz zobowiązań służących podnoszeniu wiedzy na temat systemu PEGI wśród rodziców i dzieci, jak również w celu zapewnienia odpowiednich zasobów do wprowadzenia w życie przepisów tego kodeksu;

- zachęca państwa członkowskie i wszystkie zainteresowane podmioty do podejmowania inicjatyw służących poprawie umiejętności korzystania z mediów związanych z grami wideo, zgodnie z Komunikatem Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r.;

- wyraża zadowolenie z dalszych wysiłków, służących do osiągnięcia samoregulacyjnego i współregulacyjnego, ogólnoeuropejskiego systemu oceny wieku dotyczącego wszystkich mediów i popiera te wysiłki. Komisja zamierza w szczególności organizować spotkania organów zajmujących się klasyfikacją w celu wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

- wraz z organizacjami konsumenckimi zamierza wykorzystać istniejące sieci i platformy do podniesienia wiedzy na temat systemu PEGI i zaleceń zawartych w niniejszym Komunikacie.

W działach dzieci oraz gry niniejszego serwisu przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

pegi online bedzie ciekawe...

Bardzo ciekawe będą próby klasyfikacji gier online, szczególnie MMORPG, ponieważ tak naprawdę o tym, dla kogo one się nadają decydują nie twórcy gier, ale inni gracze, tym bardziej, że twórcy skupiają się wciąż głównie na projektowaniu nowych "ficzerów" a nie na projektowaniu zachowań społecznych w tych grach. Poziom agresji i cyberbullingu jest czasem zatrważający, do tego może się diametralnie różnić na różnych światach (serwerach) i dość szybko zmieniać. Z tego wynika, że ocena wydana dla danego typu gry czy nawet typu serwerów, będzie przeważnie nieadekwatna. Jaki więc sens takiego oceniania?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>