Złote blachy i płyty: MSWiA twierdzi, że wszystko jest w porządku...

Otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznawania Złotej Płyty oraz Złotych Blach (por. m.in. "Złota Płyta IFPI" dla sudeckiej straży granicznej i ministerstwo się tym chwali). Kilka dni temu zapytałem o oficjalne stanowisko MSWiA dotyczące stosowania w Ministerstwie i w podległych mu służbach procedur antykorupcyjnych, związanych z art. 1 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dziś otrzymałem odpowiedź od Rzecznika Prasowego MSWiA, p. Wioletty Paprockiej, która stwierdziła, że "okoliczności faktyczne zaistniałe w sprawie nie wyczerpują dyspozycji art. 1 ust. 3 ustawy". Pani rzecznik pisze również o "złotych płytach" jak o "powszechnie uznanym na świecie wyróżnieniu". Ja jedynie przypominam, że w komunikacie MSWiA czytałem o tym, iż "uhonorowanie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej „Złotą płytą IFPI” to pierwsze tego typu wyróżnienie w Unii Europejskiej przyznane służbom, w których właściwości leży zwalczanie przestępczości transgranicznej". Skoro to pierwsze takie wyróżnienie w Unii, a już uznane na świecie, to zastanawiam się gdzie jeszcze wręczono i uznano powszechnie takie wyróżnienie? Z szyku zdania wynika, że wyróżnienie jest powszechne uznane na świecie, gdyż wręczone "przez międzynarodową organizację społeczną".

Z odpowiedzi wynika, że jednak doszło do wręczenie korzyści osobistej, chociaż z tekstu wynika również, że wyróżnienie miało "wyłącznie symboliczny charakter". Komentując napiszę, że art. 1 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wymienia korzyść osobistą, nie różnicując takich korzyści na te, o symbolicznym charakterze i inne. Cytowany przepis wymienia za to korzyści "inne"...

Odpowiedź MSWiA na zadane wcześniej pytania:

W odpowiedzi na pytania Pana Redaktora dotyczące przyznania nagrody „Złota Płyta IFPI” oraz nagrody „Złota Blacha 2006”, uprzejmie informuje co następuje.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Muzycznego z siedzibą w Londynie przyznało Sudeckiemu Oddziałowi Straży Granicznej „Złotą Płytę IFPI”, a dwóm funkcjonariuszom tego Oddziału certyfikaty – podziękowania, jako wyraz uznania w zakresie zwalczania przestępczości fonograficznej.

Należy podkreślić, że zarówno wskazani, jak i pozostali funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej nie zostali nagrodzeni w inny, dodatkowy sposób przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Muzycznego ani przez kierownictwo.

Ponadto okoliczności faktyczne zaistniałe w sprawie nie wyczerpują dyspozycji art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 107, poz. 708, z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu: korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Z kolei, zgodnie z utrwalonym w piśmiennictwie poglądem do art. 288 k.k. korzyść majątkowa oznacza wszelkiego rodzaju świadczenia, których wartość da się wyrazić w pieniądzu.

Natomiast przez korzyść osobistą rozumie się świadczenia o charakterze niemajątkowym, które mają znaczenie dla uzyskującego tę korzyść czy też polepszają jego sytuację. W razie wątpliwości co do charakteru korzyści, które mogą powstać, gdy korzyść osobista wiąże się z korzyścią materialną, decydujące znaczenie ma ocena, jaką potrzebę udzielona lub obiecana korzyść zaspokaja w większym stopniu.

Warto podkreślić, że wręczenie Sudeckiemu Oddziałowi Straży Granicznej przez międzynarodową organizację społeczną „Złotej Płyty IFPI”, a zatem powszechnie uznanego na świecie wyróżnienia, nie można utożsamiać z korzyścią majątkową, a wynikająca z nagrody korzyść osobistą należy oceniać wyłącznie w sferze uznania dla dokonań zawodowych i odczuć osobisto-społecznych. Tego rodzaju nagroda ma wyłącznie symboliczny charakter.

Odnosząc się natomiast do pytania związanego z przyznaniem przez Koalicję Antypiracką nagrody „Złota Blacha 2006” jednostkom Policji uprzejmie wyjaśniam, że uhonorowane wspomnianą nagrodą zostały trzy jednostki wyróżniające się w walce z piractwem tj.: Komenda Wojewódzka we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Komenda Rejonowa Warszawa III, a także Szkoła Policji w Słupsku za działalność dydaktyczną. Ponadto Komendant Główny Policji, wyróżnił indywidualnie funkcjonariuszy, którzy szczególnie przyczynili się do wyników osiągniętych przez wspomniane jednostki.

W tym miejscu należy stwierdzić, że przyznanie wymienionych powyżej nagród nie może być potraktowane jako działanie korupcyjne. Zgodnie z art. 101a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 tekst jednolity) policjantowi, niezależnie od wyróżnień, mogą być przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieniężnej lub rzeczowej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach. Ustawodawca przewidział ponadto, dalej idący przepis art. 13a, który przewiduje, że policjantom, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia określonych przestępstw mogą zostać przyznane nagrody finansowe z funduszu motywacyjnego.

Łączę wyrazy szacunku
Rzecznik Prasowy MSWiA
Wioletta Paprocka

Gdyby przyjąć powyższą interpretację sytuacji za całkiem prawidłową, to faktycznie w MSWiA nikt nie mógłby mieć nic przeciwko "symbolicznemu wyróżnieniu" Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, który wydając decyzję nr UKS/PT II/K-0047/8750/06/VAT z dnia 2 października 2007 r. oraz decyzję nr UKS/PT II/K-0047/8750/06/CIT, sprowokował nawet interpelacje poselską w interesie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które - jak się okazało niedawno - zalegają (chociaż postępowanie jeszcze się nie zakończyło) z podatkiem VAT (por. Interpelacja w sprawie "potraktowania ZAiKS jak podmiot gospodarczy" i obciążenia podatkiem VAT). Można by to uznać - w świetle odpowiedzi z MSWiA - za swoistą wymianę uprzejmości, zupełnie nie związaną z toczącą się dyskusją nt. kształtu prawa i praktyki jego stosowania (por. Nagroda dla Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej)...

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A jak to jest cywilizowanym świecie?

Podobnie jak pomoc publiczna prowadzi do zaburzenia struktury rynku, to mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Konkretna organizacja, zrzeszająca firmy, których modelem biznesowym jest eksploatacja monopolu przyznanego przez ustawodawcę, dokonuje publicznego wręczenia korzyści osobistej funkcjonariuszom publicznym.

Można oczekiwać, że w ten sposób "docenieni" funkcjonariusze będą znacznie bardziej skorzy do działania w interesie tej organizacji.

Analogiczna sytuacja występuje w kontekście procesu legislacyjnego. Pewne lobby (pro-IP) ma tak ugruntowaną pozycję medialną, że efektywnie wywiera wpływ, całkowicie pomijając wszelkie zasady przejrzystości i neutralności.

Moje pytanie brzmi: czy ktoś jest zorientowany czy taka sytuacja ma miejsce w krajach Europy Zachodniej?

Ciekawe

Tomasz Rychlicki's picture

Zgodnie z art. 101a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 tekst jednolity)

Raczej zgodnie z art. 110a. W tym przypadku ja mam pytanie. Czy procedura przyznawania "Złotych Blach" określona została zgodnie z art. 110b. ustawy? Mianowicie:

Art. 110b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 110 i 110a, a także sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, uwzględniając:
1) ustalanie okoliczności uzasadniających pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej, sposób obliczania jej wysokości, rodzaje okresów niewykonywania obowiązków służbowych, które nie są wliczane do okresu służby uprawniającego do tej nagrody;
2) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród i zapomóg;
3) jednostki Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, oraz sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów.

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179), tekst jednolity z dnia 12 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 277).

Dozwolony cytat?

ksiewi's picture

Część odpowiedzi przypomina mi następujący fragment komentarza do KK:

"Przez korzyść osobistą rozumie się świadczenia o charakterze niemajątkowym, które mają znaczenie dla uzyskującego ją, polepszają jego sytuację, a nawet oznaczają określoną przyjemność. Przykładami takich korzyści mogą być: pomoc w uzyskaniu zatrudnienia albo awansu służbowego, przyznanie odznaczenia, organizowanie atrakcyjnych wyjazdów na preferencyjnych warunkach, a nawet kontaktów seksualnych itp. (por. wyr. SN z 10 VII 1974 r., I KRN 9/74, OSNPG 1974, nr 11, poz. 130). W razie wątpliwości co do charakteru korzyści, które mogą powstać, gdy korzyść osobista wiąże się z korzyścią materialną, decydujące znaczenie ma ocena, jaką potrzebę udzielona lub obiecana korzyść zaspokaja w większym stopniu."

(A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV, wytłuszczenie moje)

Gdzie to zglosic?

Która prokuratura, waszym zdaniem, byłaby odpowiednia do zgłoszenia wyżej opisanego przestępstwa?

W poprzednim wątku

Maltan's picture

napisałem, że to nie jest taka oczywista oczywistość i ktoś powinien się zastanowić nad odbieraniem tych odznaczeń - nie myślę o szeregowych funkcjonariuszach.

Fajnie, że jest odpowiedź - bo i jest do czego się ustosunkować.

Wojciech

Kto ma sie zatem

Kto ma sie zatem ustosunkowac?

Samo z siebie sie nie ustosunkuje, to jest pewne.

Chyba jest chętny...

Wydaje mi się, że dwa posty wyżej zgłosił się chętny do "ustosunkowania się"... Prosi tylko o podanie namiarów na właściwą prokuraturę...

Prokuratura

Tomasz Rychlicki's picture

Może być Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

Policjant na etacie wytwórni

Nie tylko u nas dzieją się taki cyrki:

Policjant, który prowadził dochodzenie przeciwko The Pirate Bay (TPB), został zatrudniony przez wytwórnie Warner Bros. jeszcze zanim śledztwo zostało zakończone. Istnieją więc poważne zastrzeżenia co do obiektywności śledztwa i głównego świadka w procesie wszczętym przez branżę rozrywkową.

Więcej w Interii

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>