Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, kto jest autorem logo BIP?

Kto jest autorem logo Biuletynu Informacji Publicznej?Poszukuję autora aktualnie wykorzystywanego logo Biuletynu Informacji Publicznej, czyli BIP. Niestety żadna z osób, które pytałem o to, kto jest autorem tego utworu, nie potrafiła mi pomóc. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że w MSWiA nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące tego logo - brak umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo ewentualnie jakiegoś rachunku wystawionego przez plastyka, nie ma też dokumentu zatwierdzającego logo. Gdyby autor logo czytał te słowa (albo może jakiś jego znajomy, który widział, jak autor dokonywał aktu twórczego), to proszę o kontakt. Nie chodzi mi o to, by pomóc mu w uzyskaniu tantiem za dość "powszechne" wykorzystanie jego utworu, chciałbym po prostu przeprowadzić z nim wywiad.

O swoich spostrzeżeniach dotyczących logo BIP pisałem jeszcze w 2005 roku, w tekście BIP, czyli Bardzo Interesująca Propozycja: "Obecnie logo biuletynu nie jest w żaden sposób zastrzeżone – próżno szukać takiego zastrzeżenia w ustawie a tym bardziej w rozporządzeniu...". Tekst ten pisałem jeszcze pod rządami poprzedniego rozporządzenia (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - por. Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych z 2003 roku). W tym rozporządzeniu mowa była o tym, iż podmiotową stronę Biuletynu miało się wydzielać z serwisu informacyjnego podmiotu zobowiązanego, poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu przycisku ekranowego Biuletynu z logo Biuletynu, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony Biuletynu. Od tego czasu rozporządzenie się zmieniło, ale nie sytuacja prawna logo. W tekście zaś Banknotowa dyskusja prawnoautorska na temat "logo" Biuletynu Informacji Publicznej pisałem: "Nie jest ono załącznikiem do rozporządzenia, tak na prawdę nie wiadomo kto je przygotował (ale ktoś to zrobił), jest obowiązek jego stosowania na stronach własnych i w biuletynach, a niewątpliwie stanowi przejaw działalności twórczej".

Gdyby wzór logo był w jakiś sposób przyjęty w akcie normatywnym, albo innym dokumencie urzędowym, to wówczas mielibyśmy możliwość odwołania się do art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stwierdza, że:

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

Na podstawie art. 8. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej utworzono "urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej", a utworzono go "w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej". Na podstawie ust. 9 tego przepisu minister właściwy do spraw informatyzacji miał określić, w drodze rozporządzenia, m.in. "szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej". Miał też określić "strukturę strony głównej" oraz "standardy struktury stron". To wszystko należało określić "mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych".

Odniesienie się do logo BIP "od biedy" mieści się jakoś w zakresie pojęcia "szczegółowe wymagania dotyczące układu...", zwłaszcza, że system stron miał być "ujednolicony". Ale czy rzeczywiście z delegacji ustawowej da się wyciągnąć wniosek, że każdy BIP ma mieć takie samo logo? Czy załącznik do rozporządzenia, w którym przedstawiono by wzór logo BIP mieściłby się jeszcze w zakresie delegacji ustawowej, a może byłby już wykroczeniem poza materię, którą ustawodawca przekazał do szczegółowego uregulowania ministrowi?

W rozdziale drugim rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, zatytułowanym "Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej", czytamy, że "Strona główna BIP zawiera w szczególności: 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony...". W rozdziale trzecim ("Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej") czytamy, że "W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP". Strona podmiotowa BIP - analogicznie jak w przypadku strony głównej - zawiera (zgodnie z rozporządzeniem) "logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony".

Słowo "logo" pada w rozporządzeniu trzy razy. Nie ma jednak załącznika do rozporządzenia, w którym przedstawiono by wzór takiego logo. Nie ma też żadnego innego dokumentu urzędowego, który wskazywałby jak logo BIP ma wyglądać. Nie można zatem mówić, że wykorzystywane dziś de facto w "systemie Biuletynu Informacji Publicznej" logo należy do którejś z kategorii: "urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole". Po prostu logo BIP nie zostało określone.

Skoro tak, to może należy wyciągnąć wniosek, że "logo BIP" może być różne, w zależności od tego, jaką fantazję ma podmiot zobowiązany do prowadzenia stron podmiotowych BIP? System stron byłby ujednolicony strukturalnie, a graficznie niekoniecznie...

Logo nie zostało określone, ale jednak wszystkie istniejące Biuletyny Informacji Publicznej posługują się grafiką, którą przyjęło się nazywać "logo BIP". Ktoś tę grafikę stworzył. Ktoś jest jej autorem. Jeśli nie istnieje pisemna umowa, w której autor przenosiłby na kogoś (na kogo? na Skarb Państwa?) autorskie prawa majątkowe do takiego utworu, to nadal właśnie jemu te prawa przysługują (na podstawie art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: "Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności").

Jeśli przysługują autorowi logo BIP autorskie prawa majątkowe, to na podstawie art. 17 ustawy: "Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu". W przypadku utworu, którym jest dzisiejsze "logo BIP" ustawa "nie stanowi inaczej".

nagłówek raportu MSWiA

Nagłówek raportu MSWiA pt. "Wywiązywanie się urzędów centralnych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich z obowiązków prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej", który to dokument komentowałem w tekście Przygnębiający raport MSWiA na temat BIP. Logo BIP jest tu biało szare.

nagłówek strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA

Nagłówek strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA - logo BIP jest tu biało czerwono niebieskie.

nagłówek Strony Głównej BIP

Nagłówek Strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej - logo jest tu biało czerwone

Zgodnie z przywoływaną już wyżej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych - chociaż "opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego", to jednak "rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły...". Powyżej przedstawiłem "opracowania" logo BIP, które należy oceniać przez pryzmat art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na korzystanie z takiego opracowania w każdym przypadku należy mieć zatem zezwolenie twórcy. Jednak nie wiemy kim jest twórca logo BIP.

Mamy więc sytuację, w której fundament urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, opiera się na ewentualnym naruszeniu autorskich praw majątkowych twórcy logo BIP (nie znam dziś liczby istniejących stron podmiotowych BIP, nie wiem zatem jaka jest skala tego naruszenia, jednak można przypuszczać, że potężna). Sytuacja jest interesująca, gdyż - zgodnie z prawem autorskim - autor może domagać się roszczeń w przypadku nawet niezawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych, nie mówiąc o potencjalnej odpowiedzialności karnej naruszycieli - co znamy z kampanii informacyjnej wszelkich koalicji antypirackich, etc.

Trzeba by zatem w pierwszej kolejności sprawdzić - ile normalnie kosztuje przygotowanie logotypu podobnego do tego, jaki dziś wykorzystywany jest na stronach podmiotowych BIP, następnie przemnożyć to przez liczbę stron internetowych, na których wykorzystano to logo (ja na przykład w tym tekście wykorzystałem ten utwór, jednak ja w przypadku ewentualnego sporu będę się powoływał na licencje ustawowe, w tym prawo cytatu, zaś można przypuszczać, że opatrzenie prowadzonej przez kogoś witryny logo autorstwa kogoś innego wykraczać będzie poza taką licencję), trzeba by policzyć jeszcze ile wydano różnych druków wykorzystujących ten utwór (ochrona przysługuje na każdym polu eksploatacji), wszystko to przemnożyć przez 2 (słownie: dwa) lub przez 3 (słownie: trzy) - na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3) lit. b) uprawniony może żądać naprawienia wyrządzonej szkody "poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu", i mamy mniej więcej sumę, o którą autor logo mógłby powalczyć.

Gdyby wygrał - pieniądze te pochodziłyby z kieszeni nas wszystkich.

nagłówek strony Ministerstwa Sprawiedliwości

nagłówek strony BIP Sądu Najwyższego

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dla porządku warto do tego

Dla porządku warto do tego artykułu dopiąć jeszcze cztery linki:

  1. "Czy można pobierać znak graficzny – Logo BIP?" - www.bip.gov.pl/document.asp?id=1#p22
  2. Pliki do pobrania (lista) - www.bip.gov.pl/document.asp?id=16
  3. Logo w formacie GIF - www.bip.gov.pl/_pliki/logo_bip.gif (Last-Modified: Tue, 23 Sep 2003 19:04:00 GMT - w sensie ta wersja umieszczona na serwerze)
  4. Logo w formacie CDR - www.bip.gov.pl/_pliki/logo_bip.cdr (Last-Modified: Tue, 23 Sep 2003 19:04:10 GMT - w sensie ta wersja umieszczona na serwerze)

Nie odnalazłem żadnych metainformacji wewnątrz tych plików wskazujących na źródło, użyte oprogramowanie czy cokolwiek.

Co nie zamyka poszukiwań.

wynagrodzenie

(...)Ile normalnie kosztuje przygotowanie logotypu(...),następnie przemnożyć to przez liczbę stron internetowych, na których wykorzystano to logo

Wydaje mi się że nie powinno się brać ceny za przygotowanie logotypu. To zazwyczaj jest "szycie na miarę" pod konkretny serwis/firmę/etc... , a więc zupełnie inna usługa niż ta która tutaj wchodzi w grę.

Aczkolwiek nie znam przypadków żeby ktoś komuś zrobił logo które nie jest "na wyłączność", ale przez analogię do np. templatów stron www, lub ikon - wykupienie templatu/ikon "na wyłacznośc" jest zazwyczaj dużo droższe niż wykupienie tychże jako jeden z wielu użytkowników.

Może autor logo był pracownikiem MSWiA ?

Może autor logo był pracownikiem MSWiA ?
To by zdecydowanie upraszczało sytuację, a status logo (przynajmniej od strony praw autorskich) nie był by taki kontrowersyjny.

Nie wiem, czy by upraszczało

VaGla's picture

Bo trzeba by ocenić, czy przygotowanie takiego utworu nastąpiło "w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy" i jaki był "cel umowy" oraz ocenić "granice" w jakich doszłoby do ewentualnego przyjęcia autorskich praw majątkowych. Innymi słowy - trzeba by sprawdzić, czy w umowie o pracę (powołaniu?) wymieniono obowiązek świadczenia tego typu pracy jak przygotowywanie utworów (np. graficznych) - trzeba by przeanalizować umowę.

Art. 12 ust. 1 ustawy stwierdza:

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron

Proszę też pamiętać, logo powstało, gdy MSWiA opiekowało się BIP, potem zaś Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a potem znów MSWiA (por. BIP: szykują się zmiany)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Logo

bukwa's picture

Z całą pewnością logo powstało przed powstaniem strony głównej BIP (SGBIP), którą od początku zarządzało MSWiA. Strona została powołana do życia rozporządzeniem z 2002 roku.

W związku z tym logo funkcjonowało na stronie na długo przed czasowym przejęciem obowiązków prowadzenia SGBIP przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

------

Wpis wysłany przed zmianą zamieszczonej powyżej notki Vagli.

Tak, tak

VaGla's picture

Zapisałem komentarz w połowie edycji i potem starałem się szybko dopisać, żeby nie wprowadzić w błąd, zanim ktokolwiek zobaczy - nie udało się - jak widzę :) Widzę, że śledzisz dyskusję. Badacie może sprawę u siebie?
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Sprawa nie jest tak jednoznaczna ...

Pamietam bowiem dobrze (wszak wszyscy musielismy odpalic BiP) ze w MSWiA nastapilo w 2002 r przelaczenie komorki prowadzacej temat: z Departamentu Rozwoju Rejestrow i Informatyki do ... Biura Administracyjno-Gospodarczego. Byl w zwiazku z tym spory balagan i nie jestem pewien czy logo nie powstalo w czasach DRRiI.

Mysle ze sporo na ten temat moze wiedziec infant terrible polskiej informatyki czyli b. dyrektor Dariusz Bogucki. O ile pamietam zostal sciagniety do DRRiI wlasnie do zajecia sie BiPem.

Tak, badamy. Na razie staram

bukwa's picture

Tak, badamy. Na razie staram się dotrzeć do źródeł (dokumenty, osoby), a potem przyjdzie czas na analizę możliwych scenariuszy. Nie mogę się niestety zajmować tylko tą sprawą, chociaż oczywiście dostrzegam jej Vaglę, przepraszam - wagę ;-).

Gleboko wspolczuje

bo sam przerobilem czyszczenie balaganu po poprzedniku. Sugerowalbym drazenie watku o ktorym pisalem (a nawet wszczac postepowanie dyscyplinarne w tej sprawie) a rownolegle po prostu ogloszenie konkursu na nowe logo - np logo Nowego BIPu

a jeśli to dokumenty urzędowe są plagiatem?

xpert17's picture

Przyczepiam ten komentarz może niezupełnie à propos konkretnie tego artykułu o logo BIP, ale mimo wszystko chciałem zwrócić uwagę na ciekawy problem (a może wcale nie jest ciekawy). Otóż przepisy stanowią, że dokumenty urzędowe, akty prawne itp. nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Ale co robić, jeśli to właśnie taki dokument jest plagiatem. Ot, wyobraźmy sobie, że na przykład preambuła do jakiejś ustawy została powiedzmy skopiowana z jakiegoś bloga w Internecie. Czy w momencie opublikowania ustawy autor bloga traci prawa do swojego tekstu (bezprawnie mu ukradzionego)? Czy może jednak pozwać - ale kogo? Sejm? Rzeczpospolitą Polską? - i zażądać zaprzestania naruszanie jego praw (ale jak miałoby to być wykonane? drogą nowelizacji ustawy? a jeśli Sejm nie przegłosowałby takiej nowelizacji? czy wyrok sądu cywilnego może powodować zmiany w ustawach?).
Rzecz wcale nie jest czysto teoretyczna. Oto przykład - uchwała nr XIII/89/2003 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2003 r. zawiera załącznik, którym jest program ochrony środowiska dla powiatu pszczyńskiego. Załącznik ten zawiera zresztą np. logo wykonawcy (czy w takim razie to logo nie podlega już ochronie?), ale na stronach 211 i 212 zawiera fragmenty bezprawnie skopiowane z materiałów, do których wykonawca nie miał praw (dokładnie chodzi o materiały należące do pewnego stowarzyszenia, prawdopodobnie skopiowane z Internetu). No i co teraz - czy właściciel praw autorskich ma pozwać Radę Powiatu? Starostę? czy może wykonawcę? czy może nikogo, gdyż w momencie gdy uchwała Rady Powiatu ukazała się w Dzienniku Urzędowym wszystkie prawa autorskie do zawartych tam treści zostały "wyzerowane"?

autor loga BIP

Witam,
odnośnie autorstwa logo BIP. Powstało ono przy pracy nad uwczesną stroną MSWiA i była potrzeba stworzenia loga do BIP-u. Z informacji jakie posiadam logo zostło stworzone przez uwczesnego pracownika zewnętrznej firmy wykonywujacej te prace. Jezlei jesteście Państwo zainteresowani kontakatem z autorem loga BIP, prosze o kontakt.

pozdrawiam

uner@poczta.fm

Odkopałem trupa... a teraz

Odkopałem trupa... a teraz jest nowe logo BIP'a (t.zw. chmurka) - czy ktoś wie jak wygląda obecnie jej stan prawny??

Logo może byćdowolne?

Witam,
znalazłem taką stronę
http://www.lopionki.pl/bip.php?page_id=8

tam mają opracowany własne logo BIP i sami prowadzą BIP, tak samo jak firma w której pracuje.

Czy tak można?

Materiały państwowe

Na stronie www.krbrd.gov.pl rządowej instytucji znajduje się szereg materiałów dotyczących ruchu drogowego, są to zarówno ustawy, rozporządzenia ale i opracowania różnych tematów np.
http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/zasady_uspokajania_ruchu.pdf
w stopce strony została zawarta informacja "Wszelkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła."
Czy nie jest ona sprzeczna z ustawą zdejmującą z tych materiałów ochronę autorską?

autorem nowej obecnej

autorem nowej obecnej identyfikacji BIP jest studio otwarte z Krakowa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>