Nowela podpisu i aktów

W czasie 22. posiedzenia Sejmu w dniu 21 lipca 2006 r., kiedy Sejm rozpatrywał 17. punkt porządku dziennego odbyło się głosowanie nad ustawą zmieniającą ustawę o podpisie elektronicznym oraz ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. A odbyło się to w następujący sposób:

Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim i rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw oraz o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym.

Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Edwarda Siarkę oraz przeprowadził dyskusję.

W dyskusji nie zgłoszono poprawek.

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 804.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Głosowało 410 posłów. Za oddano 251 głosów, przeciw – 2 głosy, 157 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym.

tabela głosowania nad przyjęciem ustawy nowelizaującej podpis elektroniczny

GŁOSOWANIE Nr 75 - POSIEDZENIE 22. Dnia 21-07-2006 Godz. 13:40. Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projektach ustaw o:- zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw,- zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Przeciwko ustawie głosowali Jasiński Wojciech oraz Jurek Marek z PiS. Ciekawe.

Treść proponowanej w druku 804 ustawy:

USTAWA
z dnia ………………………2006 r.

o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) po art. 42a dodaje się art. 42b w brzmieniu:
„Art. 42b. Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a nie stosuje się.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. )) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie do dnia 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.”.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A nie mówiłem!

rozek19's picture

W ustawie o ogłaszaniu dodaje się, w dziwny sposób, po art. 42a nowy 42b: "(...) Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów (...) nie stosuje się" - chodzi o przepisy dotyczące form elektronicznych. Przepisy te już są skuteczne od 1.07, ale najwyraźniej zostaną zawieszone (od chwili wejścia w życie w/w ustawy do 1.05.2008).

Tak coś czułem, że ta zwłoka MSWiA oraz bezczynność Prezesa RM (który wszakże także 'ma' rozporządzenie do elektronicznego ogłaszania) miały swoje powody. Dzisiaj już wiem jakie.

Przypomnę, o co chodzi

VaGla's picture

Przypomnę, o co chodzi z tymi aktami normatywnymi, przywołując wcześniejsze notatki dotyczące (niedawnej wszak) nowelizacji:

30 grudnia 2005 Prezydent podpisał ustawę (ogłoszoną w Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253):

USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po każdej dokonanej nowelizacji ustawy, Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie nowelizowanej ustawy.”;

2) art. 42a otrzymuje brzmienie:
„Art. 42a. Wydawanie dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępnianie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych następuje od dnia 1 lipca 2006 r.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Po powyższym właśnie artykule art. 42a dodano niniejszym (czyli w piątek, ale jeszcze ustawa nie jest ogłoszona) art. 42b: „Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a nie stosuje się”...

Zatem powstaje pytanie o okres od 1 lipca br. do ogłoszenia piątkowej nowelizacji, kiedy ten art. 42a trzeba było stosować (a przecież jeszcze Prezydent jej nie podpisał)... Od 1 lipca wydano jak na razie 15 Dzienników Ustaw (a przecież dzienniki ustaw nie wyczerpują art. 42a):

Dziennik Ustaw wydane w okresie od 1 lipca 2006 roku:

 1. 2006.07.20 nr 132 (poz. 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933,)
 2. 2006.07.19 nr 131 (poz. 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,)
 3. 2006.07.19 nr 130 (poz. 903, 904, 905,)
 4. 2006.07.19 nr 129 (poz. 902,)
 5. 2006.07.18 nr 128 (poz. 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901,)
 6. 2006.07.17 nr 127 (poz. 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892,)
 7. 2006.07.14 nr 126 (poz. 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881,)
 8. 2006.07.13 nr 125 (poz. 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,)
 9. 2006.07.12 nr 124 (poz. 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865,)
 10. 2006.07.11 nr 123 (poz. 856, 857, 858,)
 11. 2006.07.10 nr 122 (poz. 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,)
 12. 2006.07.07 nr 121 (poz. 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,)
 13. 2006.07.06 nr 120 (poz. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,)
 14. 2006.07.05 nr 119 (poz. 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,)
 15. 2006.07.04 nr 118 (poz. 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812,)

W uzasadnieniu do projektu rządowego, który był podstawą nowelizacji z grudnia zeszłego roku, czytamy:

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) obowiązek wydawania od dnia 1 stycznia 2006 r. dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych.

Jednocześnie przewidziano obowiązek wydania aktów wykonawczych do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych:

1) przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, określających:

a) wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych,

b) wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne nośniki danych używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

c) wymagania techniczne dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i akty prawne, doręczane do ogłoszenia.

2) przez Prezesa Rady Ministrów – rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za udostępnienie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych na informatycznych nośnikach danych, a także sposobu uiszczania tych opłat.

Zgodnie z treścią art. 64 pkt 4 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, upoważnienia ustawowe do wydania ww. rozporządzeń wejdą w życie z dniem 21 kwietnia 2006 r.

Ponieważ powyższe akty normatywne będą określać warunki wykonania obowiązku wydawania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie elektronicznej, a także ich udostępniania, istnieje konieczność przesunięcia terminu, od którego omawiany obowiązek będzie realizowany do czasu, w którym możliwe będzie wydanie rozporządzeń ministra właściwego do spraw informatyzacji i Prezesa Rady Ministrów.

Proponowany termin (1 lipca 2006 r.) pozwoli również na ustalenie vacatio legis ww. aktów normatywnych, dającego możliwość przygotowania się organów wydających dzienniki urzędowe i zbiory przepisów do realizacji wskazywanych obowiązków.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>