Szybka nowelizacja podpisu: sprawozdanie komisji

Jak wiadomo - Sejm w trybie błyskawicznym pracuje nad projektami ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Warto (inforamcyjnie, ale bez emocji) przyjrzeć się dyskusji, która odbyła nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (projekty zostały złożone w zeszłym tygodniu, jutro będzie trzecie czytanie, po prostu błyskawica).

PiS: 10% urzędów przygotowało się przez ostatnie lata do stosowania podpisu elektronicznego i są to ważne dosiadczenia (czas nie jest zmarnowany), Samoobrona i LPR są za przyjęciem, PO się wstrzyma ("Wydaje nam się, że cztery lata, które ustawa o podpisie elektronicznym przewidziała na wprowadzenie odpowiednich zmian, zarówno technicznych, jak i legislacyjnych, stanowiły wystarczający czas i nie jest zrozumiałe przesuwanie terminu o kolejne lata"), SLD się wstrzyma ("wnioskodawca nie wskazał w uzasadnieniu projektu ustawy przyczyn znacznego opóźnienia"), PSL będzie za ("Czy rząd jest pewny, że zaproponowany termin 1 maja 2008 r. jest realny? Pytam dlatego, byśmy za niecałe 2 lata nie musieli w pośpiechu nowelizować tych samych ustaw")...

Tego dnia odbywało się exposé premiera Kaczyńskiego i pewnie dlatego tak szybko dostęny jest stenogram z posiedzeń Sejmu RP V kadencji 19 lipca 2006 r. (środa) - PDF, w którym m.in. znalazł się punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim i rządowym projektach ustaw o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw, zmianie ustawy o podpisie elektronicznym (druki nr 794, 800 i 804). Poniżej umieściłem zapis tego (ostatniego tego dnia) punktu dziennego:

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Edwarda Siarkę.
Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Sprawozdawca Edward Siarka:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z przebiegu prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw, zawartym w druku nr 794, oraz nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym,
zawartym w druku nr 800. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2006 r. w trakcie pierwszego czytania rozpatrzyła obydwa projekty ustaw. Projekty te nie różnią się między sobą pod względem merytorycznym, w związku z tym w toku dalszych prac komisja opierała się na projekcie rządowym, do którego zostały wniesione poprawki o charakterze merytorycznym, jak i legislacyjnym.

Tytuł ustawy otrzymał brzmienie: ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym.

Przy uwzględnieniu zasady legislacji art. 1 projektu ustawy otrzymał nowe brzmienie odnoszące się do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r., w której dodaje się art. 42b w takim brzmieniu, jak zawarte w sprawozdaniu komisji.

Art. 2 w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym zawiera zmianę zapisu art. 58 ust. 2, polegającą na zmianie terminu, w którym organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Zmiana ta ma umożliwić administracji, czy też dać jej na to czas, pełne przygotowanie instrumentu, aby podpis elektroniczny był przede wszystkim tani, bezpieczny i szeroko stosowany w postępowaniach administracyjnych. Termin do 1 maja 2008 r. ma być również czasem na dokonanie innych niezbędnych zmian i uzupełnień w ustawie, wynikających z dotychczasowych doświadczeń jej stosowania.

W art. 3 projektu ustawy przyjęto, że jej zapisy wchodzą w życie 15 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem jednak art. 1, który wchodziłby życie z dniem ogłoszenia. To właśnie termin wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym jest najważniejszym rozstrzygnięciem merytorycznym w przedłożonym projekcie.

W imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę sprawozdania zawartego w druku nr 804 i uchwalenie projektu ustawy. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Dziękuję, panie pośle.
Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.
Otwieram dyskusję. Pan poseł Edward Siarka, Prawo i Sprawiedliwość.
Pan poseł Mieczysław Walkiewicz, proszę bardzo. Miałem inaczej napisane, ale bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Mieczysław Walkiewicz:
Nic nie szkodzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym (druki nr 794 i 800).

Na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 18 lipca br., po wysłuchaniu strony rządowej oraz po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem ustawy, komisja, biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno projekt poselski, jak i projekt rządowy są całkowicie zbieżne i merytorycznie jednoznaczne, zdecydowała o przedłożeniu projektu rządowego do dalszych prac legislacyjnych. Najistotniejszą zmianą w omawianym projekcie o podpisie elektronicznym jest opóźnienie terminu realizacji nałożonego na organ władzy publicznej obowiązku umożliwienia odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. W obecnym stanie prawnym termin ten jest wyznaczony na cztery lata od wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 16 sierpnia 2006 r. W projekcie proponuje się przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy na dzień 1 maja 2008 r.

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za udzieleniem poparcia proponowanemu projektowi ustawy. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos ma pan poseł Paweł Olszewski, Platforma
Obywatelska.

Poseł Paweł Olszewski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a my, jako parlamentarzyści, powinniśmy nieustannie modernizować i ulepszać stan krajowego ustawodawstwa. Myślą przewodnią przy wprowadzaniu regulacji w przedmiocie podpisu elektronicznego było przyspieszenie i ułatwienie dokonywania podstawowych czynności przez obywateli.

Jedną z głównych bolączek, z którymi zderzamy się na co dzień, jest nadmiernie rozbudowany biurokratyczny system wszechobecnych procedur. Urzędy toną w papierach, aktach, a w archiwach brakuje miejsc. Zwykli obywatele obligowani są każdego dnia do gromadzenia sterty dokumentów, spędzają ogromną część swojego życia w kolejkach ustawiających się pod kolejnymi pokojami przeróżnych urzędów. Niezwłoczne wprowadzenie w życie dobrych rozwiązań, a za takie należy uznać ustawę o podpisie elektronicznym, jest warunkiem koniecznym, abyśmy sukcesywnie osiągali światowe standardy. Wydaje nam się, że cztery lata, które ustawa o podpisie elektronicznym przewidziała na wprowadzenie odpowiednich zmian, zarówno technicznych, jak i legislacyjnych, stanowiły wystarczający czas i nie jest zrozumiałe przesuwanie terminu o kolejne lata.

Wysoka Izbo! W związku z powyższym klub Platformy Obywatelskiej wstrzyma się od głosu w sprawie omawianej ustawy. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Bardzo dziękuję, panie pośle. Pan poseł Waldemar Starosta, Samoobrona, bardzo
proszę.

Poseł Waldemar Starosta:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentować stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym nakłada obowiązek zapewnienia posiadaczom podpisu elektronicznego możliwości wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej od dnia 16 sierpnia 2006 r. Niestety przytłaczająca większość wszystkich organów władzy publicznej nie przygotowała się do wdrożenia ustawowego obowiązku. Ocenia się bowiem, że zaledwie 10% jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie dużych miast, część województw samorządowych oraz nielicznych powiatów, jest gotowa wprowadzić omawianą procedurę. Jak to zwykle w praktyce bywa głównym winowajcą był brak środków finansowych na wprowadzenie oczekiwanych i usprawniających funkcjonowanie urzędów oraz obsługę petentów rozwiązań informatycznych. Równolegle z problemami finansowymi wystąpiły również problemy techniczno-organizacyjne związane z dostarczanym oprogramowaniem opartym na niekompatybilnych wzajemnie technologiach nie tylko utrudniających implementację, ale również znacznie podnoszącym koszty wdrożenia. Narzędzia oferowane przez dostawców nie spełniały oczekiwań zamawiających organów.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą realizowany aktualnie w Departamencie Informatyzacji MSWiA projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz inne projekty realizowane ze środków SPO, których zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2008 r. Rozwiązania te przeznaczone są do wykorzystania przez urzędy i umożliwią zwiększenie zakresu stosowania podpisu elektronicznego np. o usługę skrzynki pocztowej czy elektronicznej deklaracji, PESEL i urzędu wojewódzkiego.

Nie mniej ważnym problemem czasowym jest również przeprowadzenie kompleksowej analizy wzajemnych uwarunkowań 146 aktów prawnych, które mogą umożliwić praktyczne wykorzystanie funkcjonalności podpisu elektronicznego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Reasumując, należy stwierdzić, iż realizacja obowiązku przewidzianego na 16 sierpnia br. wymaga, oprócz wcześniej wymienionych przedsięwzięć, również przygotowania stosownych formularzy elektronicznych, zakupu stanowisk do składania elektronicznego podpisu oraz utworzenia elektronicznej skrzynki podawczej. Wszystko to pozwoli nie tylko odbierać informacje w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym, ale również poświadczyć odbiór, przetwarzać, składować i archiwizować te dokumenty. Aby solidnie przygotować wszystkie te przedsięwzięcia, potrzebne są dodatkowe środki finansowe oraz czas niezbędny na ich skuteczne wdrożenie. W związku z tym akceptujemy propozycję nowelizacji ustawy w dwóch etapach, z których pierwszy wprowadzi zmianę terminu na 1 maja 2008 r., a drugi będzie obejmował szeroką nowelizację merytoryczną tej ustawy oraz przekazanie kompetencji w zakresie podpisu elektronicznego ministrowi właściwemu ds. informatyzacji.

Mając na uwadze naczelny cel prezentowanej nowelizacji oraz fakt, iż pozwoli ona przyspieszyć obsługę przedsiębiorców przez administrację oraz zmniejszy koszty jej funkcjonowania, Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej popiera uchwalenie niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:

Dziękuję, panie pośle.
Pani poseł Stanisława Prządka, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Poseł Stanisława Prządka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw (druki nr 794 i 800). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r., dostosowując nasze prawo do prawa Unii Europejskiej. Ustawa ma umożliwić obywatelom załatwianie spraw w urzędach administracji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tworzy podstawy prawa umożliwiające zrównanie bezpiecznego podpisu elektronicznego z własnoręcznym i dokumentu elektronicznego z dokumentem papierowym. Wprowadza nasz kraj do coraz większej rodziny państw, które dają swoim mieszkańcom szansę na zastosowanie nowoczesnych technologii w nowych obszarach, w tym gospodarki. Stwarza to warunki na zwiększenie aktywności naszych firm na rynkach zagranicznych, stanowi także podstawy do budowy społeczeństwo informacyjnego i obywatelskiego. Ustawa wprowadziła czteroletnie okresy przejściowe umożliwiające bankom i organom władzy publicznej dostosowanie istniejących systemów teleinformatycznych do wymogów ustawy oraz okresów potrzebnych organom administracji publicznej do przyjmowania od obywateli podań i wniosków w formie elektronicznej. Omawiany projekt ustawy zakłada wydłużenie tego okresu o kolejne dwa lata, co wydaje się nadmierne. Społeczeństwo oczekuje na ułatwienia w załatwianiu prostych spraw obywateli, a także osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z uszkodzeniami narządów ruchu, przy wykonywaniu wielu czynności zawodowych i życiowych na odległość miałyby szansę, łatwiej byłoby im zawierać umowy, rozliczać się i wykonywać niezbędne czynności związane z życiem codziennym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wnioskodawca nie wskazał w uzasadnieniu projektu ustawy przyczyn znacznego opóźnienia w wykonaniu i realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków, a termin dwóch lat wydaje się nadmiernie wydłużone. Nie wskazał także, na jakim są etapie i w jakim stopniu są zaawansowane prace nad systemem informatycznym do zarządzania informacyjnego.

Mając jednak na uwadze potrzebę uregulowania tej kwestii, zwłaszcza że niektóre przepisy tej ustawy już weszły w życie, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie przeciwny jej uchwaleniu, wstrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Dziękuję bardzo pani poseł.
Poseł Jan Jarota, Liga Polskich Rodzin.

Poseł Jan Jarota:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin pragnę przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw. Celowość podjęcia ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, druk nr 800, i ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw, druk nr 794, wynika z konieczności zmiany terminów realizacji przedsięwzięć, które są zapisane w przepisach art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz art. 42 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Możliwość odbioru usług certyfikacyjnych, wnoszenia podań, wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w określonej formie i według określonego wzoru, wydawania dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników tych dzienników w formie elektronicznej, udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych dotyczy dziś około 10% jednostek samorządu terytorialnego. Równocześnie realizowane są programy teleinformatyczne z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, takie jak Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i innych”. Chodzi tutaj o skorelowanie tych przepisów ustawy z terminami zakończenia wymienionych przeze mnie przed chwilą programów.
Omawiany projekt ustawy został poddany społecznym konsultacjom. W większości ich wynik był pozytywny. Nie powoduje on wzrostu wydatków publicznych, nie koliduje z prawem Unii Europejskiej, nie podlega notyfikacji Wspólnot Europejskich oraz Światowej Organizacji Handlu. Podczas prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych tożsame treściowo dwa projekty, to jest ten z druku nr 794 – projekt poselski, i z druku nr 800 – projekt rządowy, zostały dnia 18 lipca br. przyjęte jako jeden projekt pod tytułem: ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych oraz o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Zatem tytuł ustawy został zmieniony, kolejność przepisów też uległa zmianie, ale bez zmiany ich treści. Tak że istota rzeczy pozostała.

Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin opowiada się za przyjęciem tej ustawy w formie zaproponowanej w druku nr 804 i będzie głosował za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Pani poseł Krystyna Ozga. Przepraszam, jeszcze pani poseł. Informuję panów posłów zapisanych jednak do pytań, że skorzystam z art. 182. To tak tylko informacyjnie. Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Krystyna Ozga:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Biorąc pod uwagę późną porę, o jakiej przyszło nam rozpatrywać przedmiotowe projekty i fakt, że pan poseł Edward Siarka jako poseł sprawozdawca komisji bardzo szczegółowo omówił przedłożone sprawozdanie, ograniczę się jedynie do stwierdzenia, iż klub Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze zawarty w sprawozdaniu projekt. Poprze dlatego, bo po pierwsze, organy władzy publicznej na dziś nie są w stanie umożliwić odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków w postaci elektronicznej; i po drugie, nie ma na dziś możliwości zrealizowania zapisów art. 42a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Przy okazji jednak należy zadać jedno dość istotne pytanie: Czy rząd jest pewny, że zaproponowany termin 1 maja 2008 r. jest realny? Pytam dlatego, byśmy za niecałe 2 lata nie musieli w pośpiechu nowelizować tych samych ustaw, bo znów okaże się, że się pomyliliśmy, znowuż z czymś nie zdążyliśmy, znów przyjęliśmy błędne założenia, a pracy jest dość dużo i jest to bardzo istotne.

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem sprawozdania przedłożonego przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Dziękuję bardzo, pani poseł. Zakończyliśmy wystąpienia klubowe. Mam jeszcze zapisanego jednego posła do zadania pytania, ale żeby być sprawiedliwym wobec chcących pytać w poprzednich punktach, muszę poinformować pana posła, że skorzystam z art. 182, który mówi, że marszałek może dopuścić do zadania pytań. W takim razie przedstawiciel rządu. Pan minister dzisiaj tutaj równo ze mną dyżuruje, bardzo mi miło. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki pan Tomasz Wilczak. Bardzo proszę, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak:
Dziękuję. Panie marszałku, pozostaje mi tylko również podziękować za współpracę...

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Bardzo mi miło.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak:
...przy tych projektach ustaw. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z tym,
że poseł sprawozdawca bardzo szczegółowo przedstawił uzasadnienie do przygotowania procedowanej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz po omówieniu szczegółów tej nowelizacji przez posła sprawozdawcę i posłów w wystąpieniach klubowych, pozostaje mi tylko potwierdzić akceptację rządu do wprowadzonej podczas obrad komisji poprawki i prosić Wysoką Izbę o uchwalenie tej ustawy. Jednocześnie odpowiadając na pytanie zadane przez panią poseł, uważamy, że te 2 lata jednak powinny wystarczyć. Zresztą obecny tutaj pan minister, który właściwie przejmuje od Ministerstwa Gospodarki prowadzenie całości spraw związanych z tą ustawą, też potwierdza to moje stwierdzenie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Sprawozdawca? Bardzo proszę.

Poseł Edward Siarka:
Panie marszałku, ja przede wszystkim chciałem przeprosić za, po pierwsze, zamieszanie odnośnie do reprezentanta naszego klubu.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Nie szkodzi.

Poseł Edward Siarka:
To nieporozumienie. A odnieść chcę się dosłownie w jednym zdaniu do słów pani poseł Prządki, która jak gdyby odmiennie od państwa oceniła nasze sprawozdanie. Chcę zwrócić uwagę, że przede wszystkim ostatnie 4 lata tak na dobrą sprawę nie są straconymi latami, dlatego że jeżeli idzie o podpis elektroniczny, to mimo wszystko 10% urzędów, jak tutaj wszyscy zauważyliśmy, czy mówiliśmy, do podpisu się przygotowało. I są to doświadczenia, które zostaną wykorzystane w toku dalszych prac i wprowadzania niezbędnych zmian w ustawie, przez co, myślę, cały system, który kompleksowo zostanie utworzony przy udziale również środków unijnych, będzie dobrze działał. Dziękuję.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierał sprawozdawca komisji pan poseł Edward Siarka. Zamykam dyskusję.
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań w piątek. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 19 lipca bieżącego roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>