Zarządzenie nr 1204 KGP, serwisy internetowe policji i monitoring wizyjny

logo www.policja.plWydział Prasowy Komendy Głównej Policji przesłał mi informacje związaną z zadanymi wcześniej pytaniami, które dotyczyły monitoringu miejskiego. Jak część z Państwa pamięta: pytania przesłałem w związku z opublikowaniem w mediach zdjęć i filmu, na których to materiałach czterech nagich mężczyzn przechadza się po Warszawie w środku nocy (por. W jaki sposób zdjęcia z monitoringu trafiły do mediów?). Policja wówczas poprosiła mężczyzn, by się ubrali, ale mężczyźni nie mieli innych, formalnych nieprzyjemności. Media jednak opublikowały zarówno zdjęcia jak i film, na którym widać m.in. twarze mężczyzn.
Aktualizacja: w komentarzu znajduje się treść Zarządzenia nr 1204 w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (w którym znalazły się też przepisy nawiązujące do serwisów internetowych Policji).

Drążąc tematy związane z CCTV postanowiłem zapytać wówczas (27 maja 2008) Rzecznika prasowego KGP o ten film, ale również o procedury. W sumie było tam kilka pytań, m.in.: "kto w tym konkretnym przypadku podjął decyzję o opublikowaniu zdjęć w internecie?", poprosiłem o informacje na temat procedur, w ramach których podejmowane są decyzje dotyczące publikacji materiałów pochodzących z zamkniętego systemu CCTV w internecie (na policyjnych stronach), a także procedur udostępniania nagrań z tego systemu monitoringu innym (niż internetowa strona policji) mediom. Poprosiłem o wskazanie ustawowej podstawy dla działań polegających na udostępnianie przez operatorów CCTV zdjęć (nagrań) nagich osób (chociażby te osoby popełniały wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu, albo ich zachowanie godziło w szeroko pojętą moralność, o której mowa w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności). Wreszcie poprosiłem o informacje na temat procedury, w jakiej dochodzi do uznania odpowiedzialności służbowej funkcjonariusza Policji za naruszenie dóbr osobistych.

Dziś otrzymałem list następującej treści:

Witam
W odpowiedzi na Pańskie pytanie uprzejmie informuję.

W ramach działalności prasowo-informacyjnej rzecznicy prasowi, pracownicy zespołów prasowych przekazują dziennikarzom informacje (możliwe do przekazania), przekazują materiały zdjęciowe i filmowe. Zostało to uregulowane w Zarządzeniu 1204 KGP w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Policji. Udzielając takich informacji, przekazując materiały nie podajemy danych umożliwiających identyfikację osób uczestniczących w zdarzeniu. Przekazując mediom zdjęcia lub materiał filmowy niejednokrotnie sami zakrywamy twarz osobom widniejącym na zdjęciach i filmach. Jeżeli nie ma takiej możliwości każdorazowo informujemy dziennikarzy, że w przypadku publikacji powinni także zadbać o to, by uniemożliwić identyfikację tych osób.

Nie udostępniamy natomiast dziennikarzom materiałów z prowadzonego postępowania przygotowawczego, chyba że jest na to zgoda prowadzącego sprawę prokuratora. Dziennikarzom przekazywane są także materiały z monitoringu wizyjnego, z którego korzystają funkcjonariusze. Jest to zapis ich pracy, co pokazujemy w ramach działalności prasowo-informacyjnej.

Pozdrawiamy
Wydział Prasowy KGP

Powyższa informacja nie odpowiada na zadane pytania, poza istotną kwestią: dowiedziałem się mianowicie, że zostało zmienione zarządzenie w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

W tym serwisie nawiązywałem wcześniej do Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2000 roku w sprawie metod i form działalności prasowo informacyjnej Policji (np. w komentarzu "Zadzwoniłem", ale też w Czy "własne" serwisy internetowe administracji publicznej działają legalnie?). Trzeba zatem zauważyć, że ww. Zarządzenie już nie jest aktualne, gdyż 12 listopada 2007 r. Komendant Główny Policji wydał Zarządzenie nr 1204 w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji, które uchyliło wcześniejsze zarządzenie. Nowe Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji Nr 21/2007 r., poz. 155. Zarządzenia tego jednak nie mogę znaleźć w internecie.

Na marginesie warto zauważyć, że na stronach internetowych Policji wciąż Zespoły prasowe powołują się na Zarządzenie Nr 13/2000 KGP (jak na przykład na stronie Zespołu prasowego małopolskiej Policji). Warto zatem od czasu do czasu zadać Policji jakieś pytanie, by dowiedzieć się, że reguły uległy jednak zmianie od ostatniego razu.

Gdyby ktoś zatem znał treść Zarządzenie nr 1204 KGP, proszę się nie krępować i ją udostępnić z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.

Tak. Trzeba poznać Zarządzenie, ale nie znajdę tam informacji na temat tego kto konkretnie podjął decyzję w sprawie opublikowania "golasów", Zarządzenie to nie może też być podstawą uchylenia prawa do prywatności, nie odpowie też na pytania dotyczące np. prawa autorskiego do utworów audiowizualnych (chociaż o to jeszcze KGP nie pytałem). Warto też pamiętać, że operatorami monitoringu wizyjnego w stolicy niekoniecznie są funkcjonariusze Policji (por. A właściwie, to na jakich zasadach działa monitoring miejski w Warszawie?). W każdym razie przesłałem do KGP list wskazujący na to, że de facto nie uzyskałem odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystko po kolei. Najpierw przeczytajmy Zarządzenie.

Jak informowałem w jednym z komentarzy - również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraził zainteresowanie (informacja pochodzi od Rzecznika prasowego GIODO) uzyskaniem informacji od Komendanta Głównego Policji w sprawie tego monitoringu. Zastanawiam się, czy GIODO dostanie podobną odpowiedź do tej, którą ja otrzymałem?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

zarządzenie 1204

To zarządzenie, jeśli istotnie jest tym, czym wydaje mi się, że jest znajduje się pod adresem:

http://www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2007/dziennik_21_2007.pdf

W razie jakichkolwiek problemów, mam kopię tego pdf'a i z chęcią go udostępnię (mailowo).

Tak, znalazłem

VaGla's picture

:) nie wrzuciłem wcześniej, bo chciałem przedstawić w formie czytelnej (co stało się w komentarzu poniżej). Byłeś szybszy o 3 minuty :)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Dokopałem się

VaGla's picture

Okazuje się, że Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 21/2007 r. (PDF) dostępny jest w internecie. Tam też, pod pozycją 155, opublikowano Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1204 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (str. 791).

Przywołane wyżej zarządzenie:

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa formy i metody prowadzenia działalności prasowo-informacyjnej, w Policji, w szczególności sposób działania rzeczników prasowych i oficerów prasowych oraz udzielania przez nich informacji środkom masowego przekazu.

§ 2
1. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzą, w zakresie swojej właściwości, Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.

2. Działalność prasowo-informacyjna wykonywana jest za pośrednictwem rzeczników prasowych: Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, oficerów prasowych w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, działających w imieniu komendantów, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Policji upoważnionych do udzielania informacji.

§ 3
Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji wykonuje działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Policji oraz odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i inne jednostki Policji;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter ogólnopolski, we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant Główny Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy Policji ze środkami masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie kraju, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych oraz profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

9) bieżącą analizę pracy rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;

10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, których realizację planują jednostki Policji na terenie kraju;

11) opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza ustawowe obowiązki Policji; udzielenie takiej pomocy może nastąpić tylko po uzyskaniu przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji.

§ 4
Rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji wykonują działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne odpowiednich komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji, komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległych im jednostek oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji i jednostek im podległych;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są komendanci wojewódzcy Policji, Komendant
Stołeczny Policji, komórki organizacyjne komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki;

7) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na obszarze terytorialnego działania właściwych komendantów, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

9) informowanie o działaniach terenowych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji; udzielanie takich informacji wymaga każdorazowo zgody rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji;

10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki Policji na terenie województwa.

§ 5
Oficerowie prasowi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji wykonują działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

2) informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz przez podległe jej jednostki, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie - w porozumieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji – komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na właściwych policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu (miasta); zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji właściwego terytorialnie rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;

4) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

5) po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki;

6) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu (miasta), dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.

§ 6
Informacji na temat działań Policji mogą udzielać, w granicach swoich kompetencji, również policjanci i pracownicy Policji przygotowani i upoważnieni do tego jednorazowo lub czasowo przez właściwego rzecznika prasowego w uzgodnionym z nim zakresie.

§ 7
1. Bezpośrednio na miejscu wykonywania czynności funkcjonariusz Policji udziela dziennikarzom informacji na ich wyraźne żądanie i po okazaniu przez nich legitymacji prasowej.

2. Jeśli na miejscu znajduje się kilku funkcjonariuszy Policji, informacji udziela funkcjonariusz Policji, kierujący działaniami lub wyznaczona przez niego osoba.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny stanowić jedynie ogólny opis zadania, które wykonuje funkcjonariusz i nie mogą zawierać danych, które posłużyłyby do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia lub do identyfikacji osób uczestniczących w zdarzeniu.

§ 8
W przypadku szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu działaniami Policji, na miejscu zdarzenia powinna znajdować się jedna z osób, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 9
1. Dowodzący działaniami policyjnymi może, po ustaleniu z osobą, o której mowa w § 2 ust. 2, wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do miejsca wykonywania czynności w pełnym lub ograniczonym zakresie.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana wobec dziennikarza, zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności na terenie ogólnie dostępnym.

3. W przypadku użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji dowodzący działaniami policyjnymi może umożliwić dziennikarzom dostęp do miejsca wykonywania czynności po ostrzeżeniu, że funkcjonariusze Policji tych oddziałów lub pododdziałów nie mogą zapewnić dziennikarzom bezpieczeństwa fizycznego.

§ 10
Traci moc zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

§ 12
Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

właściwe policyjne strony internetowe

VaGla's picture

W Zarządzeniu mowa o "informowaniu środków masowego przekazu" "poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie" "komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na właściwych policyjnych stronach internetowych". Takie przepisy Zarządzenia nie uchylają jednak powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana zarządzenia może mieć związek z sygnalizowanymi wcześniej pytaniami dotyczącymi zasad funkcjonowania stron internetowych Policji i odpowiedzi, która uzyskałem w czerwcu 2007 roku (por. Odpowiedź od Rzecznik Komendanta Głównego Policji w sprawie serwisów Policji).

W porządku prawnym pojawiły się więc "właściwe policyjne strony internetowe", warto zatem wrócić do pytania, czy te strony zostały zarejestrowane w sądzie rejestrowym jako dziennik lub czasopismo? Pytanie jest aktualne, gdyż - o ile wiem - nie ma szczególnych zasad prowadzenia takich stron internetowych przez policję, więc będą miały zastosowanie zasady ogólne (dla wszystkich), zaś "właściwe strony internetowe" Policji to nie to samo co Biuletyn Informacji Publicznej, którego dotyczą odrębne zasady.

Jak się wydaje - wraz z pojawieniem się nowego Zarządzenia serwisy internetowe można oceniać przez pryzmat przepisów prawa prasowego, w szczególności dotyczących odpowiedzialności, rzetelności, etc. publikowanych materiałów prasowych. Nie wiem jednak kto jest "redaktorem naczelnym", jeśli "właściwe policyjne strony internetowe" mają być "dziennikiem lub czasopismem" (nadal uważam, że z obowiązującego powszechnie prawa nie wynika obowiązek rejestracji serwisów internetowych, ale skoro sądy wydają wyroki przeciwne przyglądam się jak prawo prasowe interpretowane jest przez formacje odpowiedzialną za przestrzeganie prawa; por. GBY.pl - wniosek o kasacje skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inne notatki w dziale prasa niniejszego serwisu).

Policję obowiązują też ogólne zasady dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Zarządzenie w tym względzie nie może zmienić przepisów Kodeksu cywilnego. Dlatego pytanie o zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji za materiały zagrażające lub naruszające dobra osobiste jest nadal aktualne.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Logo serwisu www.policja.pl i materiały urzędowe

VaGla's picture

Zastanawiam się nad jeszcze jedną sprawą - można chyba już teraz uznać, że materiały publikowane na "właściwych stronach internetowych policji" są materiałami urzędowymi w rozumieniu przepisów prawa autorskiego (gdyż są przygotowywane przez zespoły prasowe Policji w ramach ich właściwości służbowej, na podstawie przepisów prawa; nie oceniając na razie podstaw prawnych funkcjonowania serwisów internetowych policji jako takich).

Jako ilustrację notatki umieściłem logo znajdujące się na stronie www.policja.pl i zacząłem się zastanawiać, czy to logo (gwiazda stylizowana na odznakę policyjną z napisem www.policja.pl na taśmie) jest również materiałem urzędowym, a więc nie będącym przedmiotem prawa autorskiego? Ciekawe zatem kto przyjął i w jakim trybie to zrobił, wzór tego logo serwisu internetowego Policji?

W tym kontekście aktualne jest wciąż pytanie o zdjęcia z monitoringu wizyjnego (wideogramy), ponieważ - jak wynika z wcześniejszych ustaleń - w centrach monitoringu operować mogą również cywile, sam Zakład Obsługi Systemu Monitoringu w Warszawie podlega raczej Prezydentowi miasta. Ciekawy zatem jest status prawny tych filmów (znów: pomijając na razie to, czy konkretne opublikowanie filmu narusza dobra osobiste konkretnych osób lub im zagraża - chodzi m.in. o wizerunek, prawo do prywatności, ochronę intymności, dobrego imienia, etc., czy też w konkretnej sytuacji nie narusza/zagraża)...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

komu podlega zakladobslugi systemu monitoringu

Witam

Odrobiłem pracę domową i na stronie bip.warszawa.pl znalazłem dowód potwierdzający informację iż Zakład Obsługi Systemu Monitoringu jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy. Na logikę to chyba miasto jest właścicielem filmów.

GIODO wysłał pytania do KGP 11 czerwca

VaGla's picture

A ja dostałem potwierdzenie, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych "w dniu 11 czerwca 2008 r. wysłał pismo do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wyjaśnienie podstaw upublicznienia wizerunku roznegliżowanych mężczyzn".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

policja nie miasto masz rację Vagla

Masz rację. Miasto stołeczne W-wa nie przyznaje się do praw do materiałów filmowych z systemu monitorungu. Według administratora systemu takie prawa ma KSP. I to tylko ona decyduje o upublicznieniu. Dodatkowo pan Jacek Gniadek p.o. dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu powiedział mi, iż nikt poza policjantami nie ma dostępu do nośników z utrwalonymi zapisami.

Moja wina i błąd. Operator nie równa się właściciel.
I stąd zapytanie GIODO kierowane do KSP a nie do miasta.

warto ufać, ale lepiej kontrolować

Jak już zadbamy o bezpieczeństwo na ulicach to może moglibyśmy coś zrobić, żeby obywatele czuli się bezpiecznie wobec państwa? Ja uważam na przykład, że podczas przesłuchań ofiar gwałtu policja powinna mieć pod stołem specjalne kamerki, żeby było wiadomo co robią policjanci... ;)

A może wszystkie radiowozy oraz pomieszczenia komisariatów, prokuratur i sal sadowych powinny być monitorowane, a zapis nagrywany... Co zrobić, żebyśmy mieli 100% pewności, że to co jest protokołowane i stanowi później podstawę dalszych czynności, dochodzeń lub orzeczeń jest zgodne z tym co zostało rzeczywiście powiedziane?

Proponuję przyjrzeć się

Proponuję przyjrzeć się chociażby drukowi zawiadomienia o przestępstwie. Strona ma prawo domagać się odczytania jej treści protokołu bądź też przeczytania go osobiście. Następnie może zgłosić swoje uwagi na których zaprotokołowanie jest miejsce w osobnej rubryce. Dotyczy to zresztą wszystkich stron które biorą udział w danej czynności procesowej. Wyprzedzam stwierdzenia dotyczące tego, że nie każdy może wiedzieć o tym że ma prawo przeczytania czegoś co podpisuje - chociaż właściwie to chyba w samym tym stwierdzeniu zawiera się już odpowiedź ...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>