Warez z Koszalina

Koszalińska policja zlikwidowała serwer z warezem. Wśród zatrzymanych są: 25-letni założyciel serwera - informatyk, 45-letnia kobieta, która administrowała serwerem, oraz troje operatorów: 33-letnia nauczycielka, 23-letni student oraz 19-letni uczeń.

Gazeta.pl za PAP: "Pięć osób zajmujących się nielegalnym rozpowszechnianiem poprzez Internet programów i gier komputerowych, filmów oraz muzyki zatrzymali koszalińscy policjanci z sekcji do walki z przestępczością gospodarczą".

Zatrzymanym przedstawiono zarzut nielegalnego rozpowszechniania programów komputerowych, gier, nagrań muzycznych oraz filmów na szkodę ich producentów. Jest to naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tym razem "internetowi pajęczarze"

VaGla's picture

Policja bawi się nadal w dziennikarzy wymyślając coraz bardziej chwytliwe tytuły newsów. Tym razem przywołanie serwisu internetowego koszalińskij policji. Zastanawiam się w kontekście sprawy kieleckiej, czy przy tego typu informacjach nie powinna pojawiać się obowiązkowo informacja o tym, że takie doniesienie (sprawozdanie z postępowania przygotowawczego) została opublikowana na podstawie stosownej zgody, o której mowa w art. 241 kodeksu karnego, oraz kto ponosi odpowiedzialność za jej zredagowanie i rozpowszechnienie:

screenshot serwisu koszalińskiej policji

Pod tytułem "Internetowi pajęczarze" (kto wymyśla w policji takie tytuły newsów?) można przeczytać:

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali grupę osób administrujących serwerem do wymiany plików w sieci internet o nazwie HUB.

HUB zainstalowany został na jednym z koszalińskich serwerów przez 25-letniego informatyka z Koszalina Michał W. Administratorami HUB-a był jego założyciel oraz 45-letnia Monika W. Serwer HUB służył do wymiany danych pomiędzy użytkownikami oraz do komunikowania się użytkowników między sobą. Warunkiem korzystania z HUB-a było udostępnienie minimum 5 GB danych (filmy, gry, programy komputerowe, muzyka i zdjęcia). W 90% wymieniane pomiędzy użytkownikami dane były bezprawnie skopiowane, tj. nielegalne. W okresie od maja 2005 r. do 4 stycznia 2006r. przez HUB przewinęło się ponad 2400 użytkowników. Użytkownicy tego HUB-a to nie tylko mieszkańcy Koszalina, także innych miast Polski oraz Skandynawowie, Australijczycy, Amerykanie oraz obywatele krajów Europy.
W okresie od maja 2005 roku do stycznia 2006 r. administratorzy i operatorzy serwera przyczynli się do rozpowszechnienia przez innych użytkowników serwera łącznie 88.000 GB (dla porówniania jest to wielkość danych zawartych na 125.000 płyt CD), wśród których znajdowały się pliki z bezprawnie skopiowanymi nagraniami muzycznymi w formacie mp3, pełnometrażowe filmy fabularne w formacie DIVIX oraz gry komputerowe i komercyjne programy komputerowe. Wstępnie oszacowana wartość bezprawnie skopiowanych danych wynosi blisko 200.000zł. Sprawa jest rozwojowa wobec czego wartość strat znacznie się powiększy.

Zatrzymanych zostało pięciu ustalonych organizatorów serwera, założyciel HAB-a Michał W. lat 25 , admistratorka Monika W. lat 45 oraz trzech operatorów Beata S. - nauczycielka lat 33, Łukasz W. - student lat 23, Adrian F. - uczeń lat 19.

W samym Koszalinie wczoraj dokonano 120 przeszukań, w ramach pomocy prawnej zlecono 55 przeszukań u osób na terenie całego kraju. W trakcie przeszukań zabezpieczono ponad trzydzieści jednostek centralnych komputerów i blisko 100 komputerowych dysków twardych.

We wczorajszych działaniach brali udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Darłowie.

Zatrzymanym przedstawiony został zarzut rozpowszechniania poprzez sieć Internet zwielokrotnionych programów komputerowych, gier, nagrań muzycznych oraz filmów na szkodę ich producentów, tj. z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprawcom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

Dla przypomnienia warto zacytować art. 241 kodeksu karnego:

§ 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

Znów wracają pytania o politykę redakcyjną związaną zpublikowaniem informacji w serwisach policji. Kto w tym przypadku wydał zezwolenie rozpowszechniania, o którym mowa w powyżej zacytowanym przepisie?

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Zadzwoniłem

VaGla's picture

Przed chwilą rozmawiałem z p. mł. asp. Beatą Gliszczyńską z Zespołu Prasowego koszalińskiej policji. To była w moim odczuciu bardzo miła i sympatyczna rozmowa. Czego się dowiedziałem? Otóż policja publikuje swoje notatki na podstawie Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2000 roku w sprawie metod i form działalności prasowo informacyjnej Policji. Dowiedziałem się również, że w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie funkcjonuje Zespół Prasowy składający się z dwóch funkcjonariuszy. Te dwie osoby przygotowują w większości publikowane notatki prasowe. Zapytałem, czy któraś z tych osób jest wskazana jako osoba odpowiedzialna za ich treść. Dowiedziałem się, że nie ma takiego "wskazania".

W powyższym przykładzie nie wskazano danych osobowych "aktorów" relacjonowanego zdarzenia. Wobec tego - twierdzi Policja - nie zachodzi naruszenie dóbr osobistych. Dodatkowo - postępowanie przygotowawcze nadzorowane jest przez prokuratora, zatem stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym naruszeniem prawa. Wobec tego, że w notatce prasowej nie istnieją żadne konkretne informacje dotyczące osób biorących udział w zdarzeniu oraz nazw firm, etc... - Nie mamy tu - zdaniem Policji - do czynienia z rozpowszechnianiem publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego. Z tej też racji - nie istnieje też w tym przypadku zezwolenie, o którym mowa w art. 241 kodeksu karnego.

W miłej - jak wspomniałem - rozmowie zgodziliśmy się, że tego typu notatki prasowe tworzone i publikowane przez Policję mają walor dokumentu urzędowego, stąd w moim odczuciu na podstawie art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Stąd nie ma problemu z wykorzystywaniem takich notatek przez inne media. Zgodziliśmy się również, że istnieje istotna różnica w ponoszonej odpowiedzialności pomiędzy redaktorem naczelnym który na łamach swojego pisma opublikuje taką notatkę oraz policją. Redaktor naczelny będzie ponosił odpowiedzialność za treść takiej notatki - w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność jeśli opublikuje notatkę naruszającą czyjeś dobra osobiste, albo wręcz stanowiącą pomówienie w rozumieniu art. 212 kodeksu karnego. W przypadku policji nie istnieje redakcja w rozumieniu prawa prasowego. Zadaje sobie zatem pytanie w jaki sposób ukształtowana jest odpowiedzialność za publikacje własne policji? Notatkę powyższą dotyczącą działań koszalińskiej policji zająłem się jedynie dlatego, że intryguje mnie sposób publikowania takich notatek przez policję właśnie (wszystko w kontekście wskazanej wyżej sprawy kieleckiej). Nie oceniam w tym miejscu treści tej notatki, w szczególności "nie czepiam się" teraz tego czy tam są jakieś informacje stanowiące zagrożenie lub naruszenie dóbr osobistych czy stanowiących pomówienie. Nie mogę też wyręczać sądu. Generalnie - działalność prasowa policji to interesujący temat, dlatego zabieram się za analizę wskazanego wyżej Zarządzania Komendanta Głównego Policji - na chwilę obecną zwróciłem już uwagę na zapis, zgodnie z którym "Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić jedynie ogólny opis zdarzenia i nie powinny zawierać danych, które mogłyby posłużyć do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia lub do identyfikacji osób uczestniczących w zdarzeniu" - czy tak było w sprawie 24 letniego mieszkańca Kielc? Oczywiście Komenda Policji z Koszalina nie może brać odpowiedzialności za działania kolegów z Kielc, ale opublikowanie materiału w sprawie koszalińskiej posłużyło mi do uzyskania informacji o metodach działania organów ścigania w takich przypadkach:

ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 września 2000 r.

w sprawie metod i form działalności prasowo - informacyjnej w Policji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz.214, z 1995 r. Nr 4 poz.17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104 poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 100, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Policja prowadzi działalność prasowo-informacyjną, która jest jedną z form realizacji jej ustawowych zadań.

2. Celem działalności prasowo-informacyjnej w Policji jest:

1) realizowanie konstytucyjnego prawa swobodnego dostępu do informacji,

2) zapewnianie warunków do społecznej kontroli nad działalnością Policji,

3) kształtowanie wizerunku Policji,

4) wykonywanie innych ustawowych zadań Policji, przy pomocy środków masowego przekazu.

§ 2. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzi i za nią odpowiada Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy) Policji.

§ 3. 1. Działalność prasowo-informacyjną realizowana jest za pośrednictwem rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji, rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji, oficerów prasowych w komendach powiatowych (miejskich) Policji oraz innych policjantów i pracowników policji przygotowanych i upoważnionych do udzielania informacji.

2. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich Policji oraz oficerowie prasowi w komendach powiatowych (miejskich) Policji podlegają bezpośrednio właściwym komendantom.

§ 4. 1. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji koordynuje działalność prasowo-informacyjną prowadzoną w Policji, a w szczególności:

1) informuje środki masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji,

2) informuje środki masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji,

3) udziela informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji,

4) koordynuje i udziela pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji,

5) pomaga merytorycznie rzecznikom komendanta wojewódzkiego i oficerom prasowym w komendach powiatowych (miejskich) w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim,

6) udziela odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Głównego Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

7) uczestniczy w organizacji szkolenia w zakresie kontaktów policjantów ze środkami masowego przekazu,

8) uczestniczy w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie całego kraju, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem,

9) opiniuje przedsięwzięcia informacyjne, publicystyczne i promocyjne o zasięgu ogólnopolskim, których realizację planują jednostki Policji na terenie kraju,

10) opiniuje scenariusze przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza ustawowe obowiązki Policji.

3. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji działa przy pomocy podległego mu zespołu prasowego.

§ 5. 1. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji koordynuje działalność prasowo-informacyjną prowadzoną na terenie województw, a w szczególności:

1) informuje środki masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji,

2) informuje środki masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej Policji,

3) udziela informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji,

4) koordynuje i udziela pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej Policji,

5) pomaga merytorycznie oficerom prasowym w komendach powiatowych (miejskich) w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu,

6) udziela odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem komendanta wojewódzkiego Policji i komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji,

7) uczestniczy w organizacji szkolenia z zakresu kontaktów policjantów ze środkami masowego przekazu,

8) uczestniczy w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie województwa, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem,

9) informuje o działaniach terenowych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, udzielanie takich informacji wymaga każdorazowo zgody rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji,

10) opiniuje przedsięwzięcia informacyjne, publicystyczne i promocyjne o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki Policji na terenie województwa.

2. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji działa przy pomocy podległego mu zespołu prasowego.

§ 6. 1. Oficer prasowy w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji koordynuje działalność prasowo-informacyjną na terenie powiatów (miast), a w szczególności:

1) informuje krajowe środki masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,

2) informuje krajowe środki masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej) Policji,

3) udziela informacji krajowym środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu (miasta),

4) po uzgodnieniu z rzecznikiem komendy wojewódzkiej Policji udziela odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji i komórek organizacyjnych komendy powiatowej (miejskiej) Policji,

5) koordynuje i udziela pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej) Policji,

6) organizuje szkolenia z zakresu kontaktów policjantów ze środkami masowego przekazu,

7) uczestniczy w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu (miasta), dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.

§ 7. W komendach Policji, o których mowa w § 4-6, oraz w komisariatach Policji, informacji, w zakresie swoich kompetencji, mogą udzielać również policjanci, i pracownicy Policji przygotowani i upoważnieni do tego jednorazowo, okresowo lub na stałe przez właściwych komendantów.

§ 8. 1. Policjant działający bezpośrednio na miejscu wykonywania czynności udziela dziennikarzom informacji na temat zdarzenia - na ich wyraźne żądanie i po okazaniu legitymacji prasowej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić jedynie ogólny opis zdarzenia i nie powinny zawierać danych, które mogłyby posłużyć do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia lub do identyfikacji osób uczestniczących w zdarzeniu.

3. Policjant udzielając informacji wypowiada się wyłącznie w granicach własnych kompetencji.

§ 9. 1. Jeśli na miejscu wykonywania czynności znajduje się kilku policjantów, informacji udziela policjant kierujący działaniami lub wyznaczona przez niego osoba.

2. W przypadku zainteresowania środków masowego przekazu na miejscu zdarzenia powinien znajdować się rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji, oficer prasowy komendy powiatowej (miejskiej) lub inny policjant przygotowany i upoważniony do kontaktowania się z prasą.

3. Przy zabezpieczeniu zgromadzeń oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka w stałym kontakcie ze środkami masowego przekazu powinien pozostawać rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji, oficer prasowy komendy powiatowej (miejskiej ) lub inny policjant przygotowany i upoważniony do tego przez właściwego komendanta.

§ 10. 1. Dowodzący działaniami policyjnymi może wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do miejsca wykonywania czynności w pełnym lub ograniczonym zakresie.

2. Zgoda, o której mowa w ust.1, nie jest wymagana wobec dziennikarza zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności z terenu ogólnie dostępnego.

3. W przypadku użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji, dowodzący działaniami policyjnymi może umożliwić dziennikarzom dostęp do miejsca wykonywania czynności po ostrzeżeniu, że policjanci tych oddziałów lub pododdziałów nie mogą zapewnić dziennikarzom bezpieczeństwa fizycznego.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>