Tajne kancelarie u operatorów portali

Poseł Grzegorz Dolniak złożył interpelację skierowaną do prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego utworzenia tajnych kancelarii przez operatorów portali internetowych oraz umożliwienia stałego inwigilowania prywatnej korespondencji elektronicznej. Odpowiedział Andrzej Barcikowski - sekretarz stanu, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wpłynęła dnia 23-09-2003 ogłoszona dnia 02-10-2003 na posiedzeniu 58.

Interpelacja nr 4643 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego utworzenia tajnych kancelarii przez operatorów portali internetowych oraz umożliwienia stałego inwigilowania prywatnej korespondencji elektronicznej

"Szanowny Panie Premierze! Według niedawnych publikacji prasowych (˝Życie Warszawy˝ i portal internetowy ˝Gazeta.pl˝ z 22 sierpnia br.) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby zapewnić sobie stały i permanentny dostęp do zawartości kont poczty elektronicznej szerokich rzecz zwykłych użytkowników internetu, nakazała na koszt operatorów m.in. wybudowanie tajnych kancelarii w siedzibach portali internetowych.

Panie Premierze, zwracam się do Pana, jako do członka rządu, któremu podlega Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z następującymi pytaniami:

1. Czy faktycznie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub inny organ administracji rządowej nakazał lub planuje nakazać operatorom portali internetowych realizację niniejszych przedsięwzięć, a jeśli tak, to w oparciu o jaką podstawę prawną?

2. Czy rząd bierze pod uwagę, że nałożenie powyższych obowiązków na portale internetowe stanowić będzie poważne obciążenie finansowe, co pogorszyć może i tak trudną sytuację finansową niektórych z nich?

3. Czy rząd dostrzega zagrożenie, że skutkiem owych obciążeń finansowych będzie wprowadzenie odpłatności za darmowe dotychczas korzystanie z kont poczty elektronicznej, co uderzy bezpośrednio w szerokie rzesze zwykłych użytkowników internetu i w efekcie zahamuje rozwój tej dziedziny w Polsce?

4. Czy zdaniem Pana Premiera możliwość permanentnego inwigilowania użytkowników poczty elektronicznej jest do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz z duchem art. 49 Konstytucji RP, gwarantującego ochronę tajemnicy komunikowania się?

Z poważaniem
Poseł Grzegorz Dolniak
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2003 r.
"

Odpowiedź sekretarza stanu, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 4643 w sprawie nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego utworzenia tajnych kancelarii przez operatorów portali internetowych oraz umożliwienia stałego inwigilowania prywatnej korespondencji elektronicznej

" Wielce Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając zgodnie z dyspozycją Prezesa Rady Ministrów na pismo SPS-0202-4643/03 z 3.09. br. w sprawie interpelacji Pana Posła Grzegorza Dolniaka, informuję, że wymóg utworzenia kancelarii tajnych przez przedsiębiorców, w tym także operatorów portali internetowych, wynika wprost z przepisów - uchwalonej jeszcze przez Sejm poprzedniej kadencji - ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 1 ust. 2 pkt 5, jej przepisy mają zastosowanie do przedsiębiorców wykonujących na postawie przepisów prawa zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych. Oznacza to, że przedsiębiorca, wykonujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa związane z dostępem do informacji niejawnych, ma obowiązek zorganizowania kancelarii tajnej, tak jak wymaga tego przepis art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Należy jednocześnie podkreślić, że obowiązek posiadania kancelarii tajnej dotyczy każdego bez wyjątku podmiotu, realizującego zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, które związane są z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową.

Obowiązek wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym portali internetowych, zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wynika także z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe wymagania i sposób wykonywania tych obowiązków określone zostały z kolei w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 166).

Operatorzy portali internetowych obowiązani są wykonywać zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nie z nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lecz na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż ABW koncentruje swoją działalność jedynie na wykonywaniu obowiązujących przepisów, przy czym każdorazowe stosowanie techniki operacyjnej odbywa się ściśle według ustawowo określonych procedur. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, że ABW nie jest właściwym adresatem zapytania Pana posła Dolniaka. To właśnie posłowie mają decydujący wpływ na kształt obowiązującego w naszym kraju prawa. Tak więc stawianie zarzutu prowadzenia przez ABW działań, do których obliguje ją uchwalona przez Sejm RP ustawa, wydaje się być nieporozumieniem.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Andrzej Barcikowski

Warszawa, dnia 19 września 2003 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>