Interpelacja w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce

Poseł Maria Zbyrowska skierowała do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce, odpowiedział Karol Napierski - prokurator krajowy, zastępca prokuratora generalnego
wpłynęła dnia 13-02-2004, ogłoszona dnia 19-02-2004 na posiedzeniu 68.

Interpelacja nr 6197 do ministra sprawiedliwości w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce

" Szanowny Panie Ministrze! W Polsce coraz więcej osób ma dostęp do Internetu. Za jego pomocą wiele z nich dokonuje podstawowych opłat, zakupów, często nie wychodząc z domu. Na stronach internetowych bez trudu można znaleźć strony proponujące sprzedaż filmów i kaset muzycznych. Na jednej z takich stron jest propozycja ponad dwustu filmów, a także około 600 kaset muzycznych z różnego typu rodzajami muzyki. Ceny, które są proponowane, są cenami umiarkowanymi i kształtują się w granicach od 10 - 22 złotych. Serwis jest bardzo profesjonalny, ponieważ zamówień można dokonywać w kilku językach, a także płacić na różnego typu sposoby. Prowadzący serwis zespół nie ma w swojej ofercie filmów, których nie można byłoby dostać w sklepie czy wypożyczalni. Na tym właśnie polega ich cwaniactwo. W ten sposób nie można im zarzucić sprzedawania kopii filmów, których nie ma jeszcze w naszym kraju, zarówno na rynku filmowym jak i muzycznym, a wtedy właśnie można by im zarzucić piractwo. Według nich sprzedają klientom tylko kopie do tzw. użytku osobistego, a to jest zgodne z naszym prawem. Faktem jest też, że w razie jakiejkolwiek wpadki kara grozić może jedynie klientom serwisów internetowych, nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie ma natomiast możliwości ukarania internetowych piratów i w ten sposób mogą oni czuć się bezpiecznie.

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie kroki w ww. sprawie zamierza podjąć rząd?

2. Czy wobec internetowych piratów będą w końcu wyciągnięte odpowiednie konsekwencje?

3. Jak długo jeszcze w naszym kraju osoby łamiące prawo będą mogły czuć się bezkarnie?

Z poważaniem
Poseł Maria Zbyrowska
Dębica, dnia 9 stycznia 2004 r. "

Odpowiedź prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6197 w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce

" Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 21 stycznia 2004 r. Nr SPS-0202-6197/02 interpelację Posłów Marii Zbyrowskiej i Stanisława Łyżwińskiego z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Problematyka ochrony własności intelektualnej, ze względu na skalę naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych, od dłuższego już czasu pozostaje w szczególnym zainteresowaniu organów ścigania.

Dostrzegając wagę tego problemu, w dniu 26 sierpnia 2003 r. Rada Ministrów przyjęła program ˝Strategia działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej w Polsce˝, który ma na celu intensyfikację działań antypirackich i poprawę ich skuteczności.

Realizując wynikające z tego programu zadania, w Prokuraturze Krajowej opracowana została metodyka prowadzenia postępowań karnych w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej.

W prokuraturach apelacyjnych prowadzone są okresowe badania wszystkich spraw tej kategorii zakończonych decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o jego umorzeniu. Wyniki tych badań analizowane są dodatkowo w Prokuraturze Krajowej. Służyć to ma ukształtowaniu jednolitej i właściwej praktyki w ściganiu tego rodzaju przestępczości.

Także Policja prowadzi planowe i systematyczne działania przeciwko sprawcom naruszającym prawa własności intelektualnej, w tym wprowadzającym do obrotu nielegalnie powielone nośniki audiowizualne za pośrednictwem Internetu.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko w 2003 r. wskutek akcji policyjnych przerwano działalność 280 nielegalnych komputerowych kopiarni nośników z muzyką i filmami, a przeciwko sprawcom tego procederu wszczęto 4000 postępowań przygotowawczych z art. 116, 117 i 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W tej liczbie około 20% spraw wszczęto na podstawie ustaleń dokonanych w Internecie, przeciwko sprawcom, którzy na stronach www nielegalnie rozpowszechniali utwory, naruszając ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ściąganie tego rodzaju przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu jest jednak niezwykle trudne. Internet jest bowiem medium, które w istniejącym stanie prawnym jest niemożliwe do ocenzurowania, gdyż obowiązujące prawo nie przewiduje odpowiedzialności usługodawców internetowych za treści zamieszczane na stronach www.

Możliwości techniczne, jakie stwarza Internet, pozwalają sprawcy na umieszczenie stron z materiałami pirackimi na serwerach znajdujących się poza granicami Polski, w krajach, w których ochrona praw autorskich nie funkcjonuje w takiej formie, jak w Europie.

W przypadku polskich stron z propozycjami sprzedaży pirackich nagrań są one - w miarę możliwości technicznych - sukcesywnie ustalane i blokowane, a ich właściciele są pociągani do odpowiedzialności karnej.

Odnosi się to również do przywołanego w interpelacji przypadku oferowania ˝usług˝ powielania filmów, gdyż powielanie takie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy robi to dla swoich potrzeb właściciel filmu (stworzenie tak zwanej kopii bezpieczeństwa, na wypadek uszkodzenia nośnika oryginalnego). Zakupienie takiej kopii od innego właściciela oryginału jest naruszeniem art. 118 ustawy o prawie autorskim (paserstwo).

Aktualnie tego rodzaju postępowanie prowadzone jest w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu. Wszczęte ono zostało w dniu 12 stycznia 2004 r. w związku z ujawnieniem, w trakcie przeglądu stron internetowych przez Sekcję do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, funkcjonowania strony internetowej oferującej do sprzedaży wydawnictwa filmowe kopiowane z oryginalnych wydawnictw polskich i zagranicznych.

Do chwili obecnej ustalono, że działalność ta prowadzona była co najmniej przez dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty bezprawnego rozpowszechniania przez sieć internetową zwielokrotnionych wydawnictw filmowych i uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu.

Postępowanie to jest jednak jeszcze w początkowej fazie i może doprowadzić do ujawnienia dalszych osób uczestniczących w tym procederze.

Scharakteryzowane powyżej działania oraz przykładowo opisane postępowanie przygotowawcze przeczą w mojej ocenie postawionej przez Państwa Posłów tezie o bezkarności sprawców naruszeń praw autorskich i braku zainteresowania nimi organów ścigania, w tym także ˝piratów internetowych˝.

Z poważaniem

Prokurator krajowy

Karol Napierski

Warszawa, dnia 12 lutego 2004 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>