Polska w Schengen

Nie da się ukryć, bo wszystkie media o tym informują od kilku dni, że weszliśmy do strefy Schengen. Były święta, więc z lekkim poślizgiem (ale jednak) i ja odnotuję ten fakt. Z okazji wejścia do strefy Schengen minister Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Dadnych Osobowych, skontrolował System Informacyjny Schengen. Zwołał też konferencję prasową, której zadaniem było omówienie roli Generalnego Inspektora w SIS, ale też "obalenie mitów, m.in. nieprawdziwych informacji o tym, że w SIS będą przetwarzane dane wszystkich obywateli".

Bogaty materiał zdjęciowy z konferencji opublikowano w notatce Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poświęcona systemowi informacyjnemu Schengen. Jest tam też plik PDF, w którym znaleźć można podstawowe informacje na tematy poruszane w czasie konferencji, a więc o Wspólnym Organie Nadzorczym Schengen, o roli GIODO...

Czytamy tam m.in. o roli GIODO:

Jako organ powołany do spraw ochrony danych osobowych sprawuje on kontrolę nad tym, czy wykorzystywanie danych w krajowej kopii SIS nie narusza praw osób, których dane te dotyczą. Uprawnienia te są dwojakiego rodzaju:

Po pierwsze kontrola wstępna – Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego, jest obowiązany do wystąpienia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny wymogów określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy. Takie kontrole musza być przeprowadzone również w przypadku wprowadzania zmian w systemie. Uruchomienie Krajowego Systemu Informatycznego może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Po drugie kontrola z urzędu – ma na celu sprawdzenie, czy wykorzystanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą. Sprawowana jest ona zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Działania kontrolne w tym zakresie GIODO podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek. Kontrole z urzędu wykonywane są z inicjatywy własnej Generalnego Inspektora w związku z realizacją zadań nałożonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Natomiast kontrole na wniosek przeprowadzane są z inicjatywy innych podmiotów oraz osób fizycznych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej przysługuje prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skargi w zakresie dotyczącym wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do danych przetwarzanych w tych Systemach. Postępowanie prowadzi się według przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Można też poczytać (i posłuchać audycji "Sygnały Dnia" z 21 grudnia): Jesteśmy w Schengen, ale i w SIS (mp3). Poniżej fragment (inny cytat odnotowałem wcześniej: O tym, że prawo nie ochroni naszej prywatności):

Jacek Karnowski (J.K.): Poza Schengen co jest dziś największym problemem w dziedzinie ochrony danych osobowych?

Michał Serzycki (M.S.): Brak świadomości. Ustawa, żaden akt prawny nas już w tej chwili nie ochroni, jeżeli sami świadomie nie będziemy podejmowali codziennych decyzji. Postęp techniczny jest tak daleko idący, tak szybko się rozwija technologia, że tylko świadomie podejmując codziennie decyzję, czy włączyć telefon komórkowy, czy wejść do internetu, czy, nie wiem, zamieszkać na osiedlu, które jest monitorowane, takie decyzje muszą być podejmowane świadomie przez nas, ponieważ to wszystko wiąże się z zabieraniem nam naszej tożsamości.

(...)

J.K.: Zbliżamy się do takiego orwellowskiego Wielkiego Brata? Nie pytam my jako Polska, tylko my jako cywilizacja zachodnia.

M.S.: Panie redaktorze, to już się stało, my tylko jeszcze nie mamy tej świadomości. To już się stało

Czytaj również w niniejszym serwisie:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>