Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności

W dniu 7 marca 2007 r. premier Jarosław Kaczyński podpisał Zarządzenie nr 24 powołujące do życia Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, które opublikowane zostało w Monitorze Polskim nr 16 pozycja 184. Przewodniczącym Komitetu został Wicepremier Ludwik Dorn. Trzeba też dodać, że w dniu 12 marca premier rozwiązał Międzyresortowy Zespół ds. Informatyzacji.

Komitet Rady Ministrów ds Informatyzacji i Łączności został utworzony na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Komitetu należy "inicjowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym z informatyzacją administracji publicznej, rozwojem społeczeństwa informacyjnego, łącznością, rejestrami publicznymi, zastosowaniem technologii informacyjnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy oraz przygotowaniem organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)". Komitet rozpatruje także inne sprawy powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

W skład Komitetu wchodzą:

 • przewodniczący - Wiceprezes Rady Ministrów powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów;
 • dwaj wiceprzewodniczący - w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wskazani odpowiednio przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powoływani i odwoływani przez przewodniczącego Komitetu;
 • członkowie:
  • wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa,
  • przedstawiciel Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermanna,
  • sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,
  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Prezes lub Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Prezes lub Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • Prezes lub Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
  • Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS),
  • Przewodniczący Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej.

Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza tego Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu. Generalnie Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, różne osoby, np. reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem jego prac. Może też tworzyć zespoły zadaniowe w celu opracowania propozycji stanowiska Komitetu.

Czytaj również:

Podobne doniesienia gromadzę w dziale informatyzacja

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>