Włóżmy terroryzm między wina i zezwolenia dla eksporterów i nadajmy mu numer nie wyjaśniając...

Można sobie wyobrazić taką technikę informowania społeczeństwa o tym, co się aktualnie dzieje w administracji publicznej, by specjalnie wiele osób nie niepokoić, no, chyba że ktoś specjalnie przygląda się zagadnieniom znajdującym się "na tapecie" (ale i tak jest szansa, że przeoczy). 20 grudnia odbyło się (jak się zdaje) posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w czasie którego to posiedzenia rozpatrywano "informację o projektach aktów prawnych i odnoszących się do nich projektach stanowisk rządu, skierowanych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w stosunku do których Prezydium, zgodnie z jednomyślną opinią posłów koreferentów, wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2007) 650, 657, 705, 712, 713, 728, 729, 731)". To był tylko jeden z punktów porządku obrad, który miał ich znacznie więcej... Niby nic wielkiego. Ale rozszyfrujmy co to jest na przykład "COM(2007) 650"...

Wcześniej tylko pokażę, jak poinformowano obywateli o tym, co się dzieje w Sejmie - Informacja o planowanym posiedzeniu komisji: 20 grudnia 2007 (czwartek) godz. 09:00). A teraz już rozszyfrujmy sygnatury..

"COM(2007) 650" to Projekt decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (PDF) (decyzja ma zostać wydana na podstawie Art. 29, 31 ust. 1 lit. e) i art. 34 ust. 2 lit. b) TUE). Dokument, jeśli się wie jaki ma numer, można znaleźć na liście Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE). We wstępie do tego projektu czytamy m.in.:

(...)
Współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne znacząco przyczyniają się do rozprzestrzeniania się zagrożenia terrorystycznego. Dotyczy to w szczególności Internetu, taniego, szybkiego, łatwo dostępnego narzędzia o praktycznie globalnym zasięgu. Wszystkie powyższe zalety, wysoce cenione przez praworządnych obywateli posługujących się na co dzień Internetem, wykorzystują niestety również terroryści. Internet stanowi dla nich forum do szerzenia propagandy na rzecz mobilizacji i rekrutacji, jak również przekazywania instrukcji i wirtualnych podręczników przeznaczonych do szkolenia lub planowania ataków. Oba rodzaje materiałów przeznaczone są dla obecnych i potencjalnych popleczników.

W ten sposób Internet jest jednym z głównych czynników napędzających proces radykalizacji i rekrutacji, służy również jako źródło informacji na temat środków i metod terrorystycznych, stanowiąc rodzaj „wirtualnego obozu szkoleniowego”. Upowszechnianie propagandy i specjalistycznej wiedzy terrorystycznej za pośrednictwem Internetu służy uzupełnieniu i udoskonaleniu tradycyjnych metod indoktrynacji i szkolenia, jak również przyczynia się do stworzenia wzmocnionej i szerszej platformy dla terrorystów i ich popleczników.
(...)

W preambule projektu:

(...)
(3) W ostatnich latach zagrożenie terrorystyczne narastało i szybko ewoluowało, a terroryści i ich poplecznicy zmienili metody działania, w tym poprzez rezygnację z działalności w zorganizowanych, hierarchicznych grupach na rzecz luźno powiązanych, na wpół niezależnych komórek. Komórki te stanowią element międzynarodowych sieci i w coraz szerszym stopniu korzystają z nowych technologii, w szczególności z Internetu.

(4) Internet ma inspirować i mobilizować lokalne sieci terrorystyczne i poszczególnych terrorystów w Europie, służy również jako źródło informacji na temat środków i metod terrorystycznych, stanowiąc zatem rodzaj „wirtualnego obozu szkoleniowego”. Kosztem bardzo nieznacznych wydatków i ryzyka doszło do istotnego nasilenia działalności polegającej na publicznym nawoływaniu do popełniania przestępstw terrorystycznych, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkoleniu terrorystycznym

(...)

(8) W rezolucji 1624 (2005) Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwała państwa by, w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na nich na mocy prawa międzynarodowego, podjęły niezbędne i właściwe środki na rzecz ustanowienia prawnego zakazu nawoływania do popełniania przestępstw terrorystycznych oraz do przeciwdziałania takim czynom. W sprawozdaniu Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych „Jednocząc się przeciw terroryzmowi: zalecenia dotyczące globalnej strategii antyterrorystycznej” z dnia 27 kwietnia 2006 r. uznano, że powyższa rezolucja stanowi podstawę kryminalizacji czynów polegających na nawoływaniu do aktów terrorystycznych i rekrutacji, w tym popełnianych za pośrednictwem Internetu. W Globalnej strategii antyterrorystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (8 września 2006 r.) wspomniano, że państwa członkowskie ONZ zobowiązują się zbadać metody i środki koordynacji wysiłków na szczeblu międzynarodowym i regionalnym celem zwalczania wszelkich form i przejawów terroryzmu w internecie.

(...)

(11) Należy przewidzieć kary i sankcje dla osób fizycznych i prawnych, które popełniły lub ponoszą odpowiedzialność za publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych, rekrutację na potrzeby terroryzmu oraz szkolenie terrorystyczne, jeżeli czyny te zostały popełnione umyślnie. Takie formy zachowania powinny w jednakowym stopniu podlegać karze we wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od tego, czy zostały popełnione za pośrednictwem Internetu.
(...)

W samej treści decyzji ramowej planuje się wprowadzenie m.in. takich zmian, zgodnie z którymi:

„publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych” oznacza rozpowszechnianie lub inną formę udostępniania publicznego przekazu, w celu zachęcenia do popełnienia jednego z czynów wyszczególnionych w art. 1 ust. 1 lit. a)-h), jeżeli takie postępowanie, niezależnie od tego czy stanowi ono bezpośrednie podżeganie do przestępstw terrorystycznych, powoduje zagrożenie popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw.

„rekrutacja na potrzeby terroryzmu” oznacza werbunek innych osób na potrzeby popełnienia jednego z czynów wyszczególnionych w art. 1 ust. 1 lub w art. 2 ust. 2.

„szkolenie terrorystyczne” oznacza instruktaż w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów uzbrojenia bądź szkodliwych lub niebezpiecznych substancji bądź innych szczególnych metod lub technik, na potrzeby popełnienia jednego z czynów wyszczególnionych w art. 1 ust. 1, będąc świadomym, że przekazywane umiejętności mają posłużyć do tych celów.

Nie ma tu słowa o internecie, ale w świetle rzucanym przez preambułę nie może być wątpliwości, że chodzi o internet...

Pozostałe kody oznaczają:

"COM(2007) 657" - Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią i Hercegowiną oraz uchylająca decyzję 2006/55/WE

"COM(2007) 705" - Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego autonomiczne preferencje handlowe dla Mołdawii i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

"COM(2007) 712" - Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

"COM(2007) 713" - (1) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych
(2) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych.

"COM(2007) 728" - (tego nie ma na liście Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)) Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami

"COM(2007) 729" - (1) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych
(2) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

"COM(2007) 731" - (1) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
(2) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Kto pilnuje strażników?

maniak713's picture

To nie pierwszy raz - i pewnie nie ostatni - gdy w teoretycznie demokratycznym państwie stanowi się prawa za plecami obywateli.

Mam wrażenie, że niezbędne jest stworzenie w Polsce fundacji (albo stowarzyszenia) będącego poniekąd odpowiednikiem ACLU. Organizacji "mającej oko" na radosną twórczość prawodawców krajowych i unijnych. Produkuje się obłędne ilości mętnych przepisów, których normalnie pracujący człowiek nie ma czasu nawet przejrzeć - bo o zrozumieniu to już można zapomnieć i nikt nie ostrzega o co bardziej szkodliwych pomysłach, czasem tylko jakiś dziennikarz coś zauważy, ale rzadko się to zdarza.

Niestety, jeśli "tfurcom" naszego prawa nie będzie się patrzeć na ręce, to najpierw trafią one do naszych kieszeni a zaraz potem złapią za gardła.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>