Nowela autorskiego będzie stosowana z datą wsteczną... Wynagrodzenie mimo przeniesienia praw

Zaprzysiężenie prezydenta Kaczyńskiego - materiał wideo na stronie lechkaczynski.plPamiętacie, jak polscy filmowcy zażądali opłat od linków wklejonych w internetowych serwisach, a kierujących np. do klipów z YouTube? Jakby kogoś to interesowało, to na dziś przewidziano w porządku dziennym obrad Sejmu sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chodzi o "poprawienie" uznanego wcześniej za niezgodny z Konstytucją art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z wyrokiem TK - kłopotliwy artykuł ustawy stracił moc obowiązywania 6 czerwca tego roku. Ustawa została przyjęta przez Sejm 6 lipca. Po przejściu procesu legislacyjnego Parlament proponuje, by przepis w wersji znowelizowanej stosowany był od dnia 6 czerwca 2007 r. Fajnie, nie? Trafi do Prezydenta niezależnie od tego, czy Sejm przyjmie czy odrzuci poprawki Senatu. Prezydent mógłby skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wpłynął do Sejmu 5 czerwca 2007. Sejm przyjął projekt 6 lipca. Sprawa trafiła do Senatu, który przyjął stanowisko i dziś Sejm się nad tym stanowiskiem zastanawia (wedle minutówki - dziś o drugiej w nocy (między szóstym a siódmym września), czyli de facto jutro). Będą 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół, a sprawozdawcą jest poseł Janusz Palikot.

Chociaż opis projektu jest prosty: "projekt dotyczy usunięcia niezgodności z konstytucją RP art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie otwarcia katalogu osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu określonego korzystania z utworu audiowizualnego", to jednak sprawa nie jest taka prosta.

Nieco o problemie było w tym serwisie w dziale prawo autorskie, a szczególnie w tekście Przepisy prawa autorskiego niezgodne z Konstytucją i konsultacje społeczne oraz Dystrybutorzy w trosce o prawa twórców (tu zwłaszcza komentarze, poczynając od Prace legislacyjne związane z art. 70 ust. 2.

Projekt przyjęty przez Sejm (cytuję w całości):

Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;

4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.”.

Art. 2.
Przepis art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do roszczeń o wynagrodzenia, określonych na podstawie art. 1, za okres od 6 czerwca 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat zaproponował dwie poprawki (zmiana koncepcji "adresowania"), a Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu w swoim stanowisku zarekomendowała ich przyjęcie. A co wprowadził Senat? Otóż zaproponował, by w wyżej przywołanym tekście wprowadzić następujące zmiany:

art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) w art. 70:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:
1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;
2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;
3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;
4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.".";

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Przepisy art. 70 ust. 21 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 6 czerwca 2007 r.".

Senat nie nowelizuje art. 70 ust. 2 (który już stracił moc obowiązywania), a sprytnie pozostawia go w takim, nieobowiązującym stanie, dodając nowy ust. 21 w takim samym brzmieniu, które zaproponował Sejm i zmieniając "odwołanie" w ust. 3.

Prawo nie powinno działać wstecz? Autorskie prawa majątkowe można przenieść na innego, zatrzymując sobie jednak prawo do wynagrodzenia, mimo przeniesienia autorskich praw majątkowych?

Widać tak powinno działać prawo autorskie.

screen serwisu MSWiA

Dlaczego właściwie przepisy te nie miałyby dotyczyć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? W serwisie ministerstwa wykorzystywane są utwory audiowizualne. Skoro wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dozwolonego użytku, prawa cytatu a nawet przeniesienia autorskich praw majątkowych, to MSWiA powinno również płacić Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Tak?

drugi screen MSWiA - tu widać zagnieżdżony klip video

W Aktualnościach na stronie MSWiA jest np. notatka Światowy Zjazd Lotników Polskich, a w notatce zagnieżdżony klip pochodzących z Kuriera wyemitowanego w TVP3. Utwór audiowizualny, nie?

Chodzi o art. 18 ust. 3 ustawy, który brzmi (pogrubienie moje):

Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20 ust. 2–4, art. 201, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

dla porównania

VaGla's picture

Art. 70 ust. 2, w brzmieniu, które straciło moc z dniem 6 czerwca 2007 r. w związku z wyrokiem TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658), który to Trybunał uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją RP:

2. Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;

4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Jak jest i jak to było

VaGla's picture

Dla ciekawych wyjaśniam, że cokolwiek zrobi Sejm w czasie głosowania (jutro poranne głosowania) to i tak może albo przyjąć poprawki Senatu (i będzie tak, jak zaproponował Senat), albo nie przyjąć tych poprawek (i będzie tak, jak Sejm uchwalił 6 lipca). Jedyna szansa jest taka, że Prezydent uzna, że ustawę należy zavetować, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. To jest jedyna szansa teraz, by ta ustawa nie zaczęła obowiązywać.

Dla ciekawych również garść linków:

Z pierwszego linku - fragment stenogramu:

(...)
Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Przystępujemy do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez pana posła Janusza Palikota. Kto jest za dodaniem do zaproponowanego w nowelizacji brzmienia pkt 3 zapisu: „w tym reemitowania i rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym”?

Stwierdzam, że Komisja odrzuca poprawkę, przy 6 głosach za, 7 przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Czy są uwagi do pkt 4: „stosowanego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego”? Nie ma uwag, a więc art. 1 został przyjęty bez poprawek – poza poprawką porządkującą, zgłoszoną przez Biuro Legislacyjne.

Przechodzimy do rozpatrzenia art. 2. Czy są uwagi do brzmienia art. 2: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia”?

Legislator Ida Reykowska:
W tej chwili nie zgłaszam uwagi do art. 2. Jednak w trakcie debaty była mowa o konieczności wprowadzenia przepisu przejściowego. Mam propozycję takiego przepisu, który zająłby miejsce art. 2, a to, co znajduje się w art. 2, obejmowałby dodany art. 3.

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Proszę o przedstawienie tej propozycji.

Legislator Ida Reykowska:
Art. 2 otrzymałby brzmienie: „Przepisy art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do roszczeń o wynagrodzenie, powstałych na podstawie art. 1 w okresie od 6 czerwca 2007 roku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Sedno tego przepisu zawiera się w tym, że podstawę miałyby wszystkie powstałe w okresie „bezkrólewia” roszczenia o wypłatę wynagrodzenia.

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Przepraszam, ale wydaje mi się, że nie chodziło o ust. 3, lecz o ust. 21.

Legislator Ida Reykowska:
To nie jest pomyłka. Ust. 3 mówi o wypłacie wynagrodzenia, a w art. 1 mamy nowe brzmienie ust. 21 do art. 70.

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Proszę o przedstawienie opinii MKiDN w tej sprawie.

Dyrektor departamentu w MKiDN Jarosław Czuba:
Rząd popiera tę poprawkę.

Ekspert Komisji prof. Elżbieta Traple:
Mam formalną wątpliwość, ponieważ mówimy o roszczeniach powstałych w tym okresie. Gdy w tym okresie nie było przepisu, to te roszczenia nie powstały. Być może należałoby trochę inaczej sformułować ten przepis przejściowy. Przepraszam za tę uwagę, ale myślę, że może być tutaj problem.

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Chodzi o roszczenia, które powstały na podstawie innego przepisu – na podstawie art. 1.

Ekspert Komisji prof. Elżbieta Traple:
W propozycji jest mowa o roszczeniach powstałych w tym okresie. Te roszczenia nie powstały, bo w tym okresie nie było przepisu podstawowego. Chodzi o bardziej ostrożne, lepsze sformułowanie takiego zapisu.

Legislator Ida Reykowska:
Zamiast wyrazu „powstałych” proponuję zapisać: „określonych”.

Ekspert Komisji prof. Elżbieta Traple:
Tak, taki zapis będzie poprawny. Nie mam zastrzeżeń do tej propozycji.

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Czy ktoś z państwa posłów ma jakieś uwagi? Nie ma uwag. Proponuję, by Komisja przyjęła zapis art. 2 w brzmieniu zaproponowanym przez Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę o powtórne odczytanie tego zapisu.

Legislator Ida Reykowska:
„Art. 2. Przepisy art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do roszczeń o wynagrodzenie, określonych na podstawie art. 1, powstałych w okresie od 6 czerwca 2007 roku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Ekspert Komisji prof. Elżbieta Traple:
Zamiast „powstałych w okresie” proponuję zapisać: „za okres”.

Legislator Ida Reykowska:
Jeszcze raz odczytam zapis art. 2 z uwzględnieniem propozycji pani prof. Elżbiety Traple: „Przepisy art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do roszczeń o wynagrodzenie, określonych na podstawie art. 1 za okres od 6 czerwca 2007 roku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Przewodniczący poseł Jan Ołdakowski (PiS):
Jeśli tę propozycję przyjmuje MKiDN, to nie ma potrzeby głosowania.
(...)

Tu jeszcze kwiatek:

Poseł Sprawozdawca Jerzy Feliks Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Była jakaś bardzo dziwna sytuacja: w trybie przyspieszonym zwołano komisję, żeby obradowała nad poprawkami, minister jechał na sygnale, pełno ludzi się zjawiło, a nie zjawił się wnioskodawca, który przedstawił nam poprawki do ustawy o prawie autorskim. Te poprawki zostały odrzucone przez komisję w całości.

Komitet Integracji Europejskiej uznał, że zawarte w dodatkowym sprawozdaniu poprawki 1. i 2. nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej, a poprawka 3. jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Komisja jednogłośnie odrzuciła te poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jeszcze prawce w Senacie (37. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, 25 i 26 lipca 2007 r.) - Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2007 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2007 r. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 491 A).:

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W trakcie debaty w dniu 26 lipca 2007 r. nie zostały zgłoszone żadne nowe wnioski o charakterze legislacyjnym.
Senat w dniu 26 lipca 2007 wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1812, do druku 1812, 1902, 1902-A
druki senackie nr 491, 491A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

No i na przykładzie posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu (z 11 lipca) można zobaczyć jak wygląda przekazywanie społeczeństwu informacji o procesie legislacyjnym:

(...)
W drugim punkcie porządku posiedzenia komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Celem ustawy jest wyeliminowanie luki w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstała na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2 oraz art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wystąpił rzecznik praw obywatelskich.

Zakwestionowany przepis formułował zamknięty katalog podmiotów (współtwórców utworu audiowizualnego), którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu eksploatacji utworu audiowizualnego. Katalog ten obejmował: głównego reżysera, operatora obrazu, twórcę scenariusza, twórcę innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artystów wykonawców. W przepisie tym pominięto inne podmioty, które mogą być współtwórcami utworu audiowizualnego (w szczególności scenografów i choreografów). W świetle art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że pominięcie w przepisie gwarantującym współtwórcom utworu audiowizualnego dodatkowe wynagrodzenie (tantiemy) pewnych grup podmiotów mogących być współtwórcami utworu prowadziło do uprzywilejowania podmiotów wymienionych w zakwestionowanym przepisie. Zdaniem trybunału, faktu tego nie można było uzasadnić innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi.

Senatorowie pod dyskusji postanowili zaproponować wprowadzenie do ustawy 2 poprawek. Sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawi Izbie senator Piotr Boroń.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Wideo na stronach Prezydenta Kaczyńskiego

VaGla's picture

W serwisie lechkaczynski.pl, w dziale "Materiały wideo" znajdują się (dla tych, którzy korzystają z Internet Explorera) różne utwory audiowizualne, o których mowa w uchwalonej właśnie przez Sejm ustawie. Jest tam np. "Zaprzysiężenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego":

zdjęcie serwisu lechkaczynski.pl z zagnieżdżonym filmem

Wynagrodzenia nie można się zrzec, nie można go zbyć. Jeśli ktoś korzysta z utworu audiowizualnego - powinien odprowadzić wynagrodzenie "za pośrednictwem" organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jeśli jest tak, jak w przypadku KOPIPOLU (por. Otrzymałem odpowiedź z KOPIPOL'u) - uprawnieni nie dostaną tego wynagrodzenia (ale czy powinni dostawać, jeśli wcześniej przenieśli na kogoś innego prawa majątkowe?). Czy to jest w porządku? Gdzie tu jest pewność obrotu prawnego? Gdzie tu jest demokratyczne państwo prawne? Prawo ma działać z mocą wsteczną?

23 grudnia 2005 r.: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczycie przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Lech Kaczyński zakończył przysięgę dodając: "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

(tylko bez paniki;>) to dokąd trzeba teraz pisać?

Przyznam - mimo zainteresowania tym tematem nie przeczytałem wyroku TK, ani nie wgłębiałem się dokładnie w kwestie tego co która poprawka zmienia. Ale w skrócie można to opisać tak:

1. TK uznał (a sprawdzał na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich), że ww przepis jest niekonstytucyjny, gdyż katalog uprawnionych do opłat jest zbyt wąski. Czy po nowelizacji do kranika może podpiąć się więcej OZZ niż przed?

2. Nowelizacja rozszerza ten katalog, co ma załatwiać sprawę.

3. Pozostaje jednak kwestia konstytucyjności w ogóle takich opłat, skoro przeniesione są prawa majątkowe, czy utwór jest w ramach dozwolonego użytku osobistego (opłata za obejrzenie własnego filmu na własnym telewizorze z dziewczyną (może być cudza;) ) ?

Czy dobrze rozumuję?

Tutaj jest sugestia, że jeszcze prezydent może skierować do TK przed podpisaniem. Jak rozumiem, jeśli prezydent tego nie zrobi, to może po wejściu w życie (uchwaleniu) może to znowu zrobić RPO?

To gdzie należy pisać i jaką akcję organizować, aby ten nowy zapis trafił znowu do TK?

Mógłbym się zapytać naiwnie

Maltan's picture

po co uchwalać coś, co i tak trafi do TK. No, ale to tylko Sejm. Te stenogramy to masakra.

Niestety, nie jest to wyjątek, a zasada - kompetencja posłów w innych sprawach nie jest lepsza. I tryb uchwalania też zawrotny.

Ale nie psujmy sobie soboty, dziś są ważniejsze sprawy. :)

Wojciech

Kto zgarnie pieniądze?

Ja się zastanawiam nad kwestiami ekonomicznymi. Jeżeli ktoś sprzeda prawa majątkowe, a potem przysługiwać mu będą opłaty od nabywcy, to po co kupować prawa majątkowe? Publicznie odtwarzać mogę przecież po zapłaceniu "podatku" odpowiedniej OZZ (pod warunkiem, że twórca nie złożył pisemnie rezygnacji z reprezentowania go przez daną OZZ). ZAiKS i StoArt przekażą część zysku największym graczom i "wszyscy artyści" będą zadowoleni.

Co prawda nie wszyscy twórcy dostaną wynagrodzenie, ale to niestety wynika bezpośrednio z podziału pieniędzy "z uwzględnieniem ocenianej metodami statystycznymi struktury kopiowania" (Przewodniczący Stowarzyszenia KOPIPOL Prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski), moża dodać "wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach" itd. według ustępu 2 lub 2(1), a jak wiadomo na statystykę nie ma mocnych.

Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, nie mam żadnego doświadczenia w zakresie prawa autorskiego poza byciem użytkownikiem utworów.

Stenogram z Senatu

VaGla's picture

Fragment zapisu stenograficznego (846) z 43. posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 11 lipca 2007 r., w którego porządku obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 491). Fragment nieco szerszy, niż to w sąsiednim wątku zasygnalizował Krzysztof.

Dla porządku napiszę, że Pani Poseł sprawozdawca Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), która wypowiada się w poniższym fragmencie, jest producentem filmowym (tak wynika z informacji na stronach Sejmu).

(...)
Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Mam pytanie, ponieważ nie rozumiem zapisu art. 1 ust. 2 pktu 4 i nie wiem, jak miałby on być realizowany. Ten punkt mówi o tym, że współtwórcom utworu i artystom należy się stosowne wynagrodzenie z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego. Pomijam już kwestię językową - nie bardzo wiem, co to znaczy "własny użytek osobisty". Ale czy to oznacza, że jeżeli nagram sobie film przy pomocy magnetowidu czy stworzę egzemplarz płyty, którą nagram z radia, to jestem zobowiązany do wnoszenia z tego tytułu opłat. Przyznam, że nie bardzo to rozumiem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Pani poseł...

Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska:

Do własnego użytku osobistego... Jeżeli pan kupuje płyty czy nagranie w sklepie, to kupuje pan do własnego użytku, i za to należą się twórcy pieniądze. Kupuje pan płytę czy nagranie w sklepie i to jest na użytek osobisty.

Senator Michał Wojtczak:

To jest oczywiste. W cenie płyty jest wynagrodzenie dla twórców, wykonawców itd. Ale tu jest...

(Głos z sali: Teoretycznie.)

Teoretycznie, ale tak powinno być. Natomiast tu jest mowa o stosownym wynagrodzeniu z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego. Na przykład kolega kupił płytę, a ja ją reprodukuję na swój własny użytek osobisty i co wówczas?

(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: To jest piractwo.)

Moje pytanie dotyczy tego, jak można wyegzekwować ten przepis?

(...)

Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska:

To znaczy, jeżeli pan nagra sobie z telewizora na płytę czy na kasetę film dla siebie, żeby go oglądać, nie łamie pan prawa. jeżeli natomiast z tej kasety zostaje to powielone dla kogoś innego, jest to już zwyczajne łamanie prawa, czyli po prostu złodziejstwo, bo to już nie jest na własny użytek, tylko pan przekazuje to dalej.
(...)

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Pani poseł znowu w Sejmie...

Pytanie - czy na takich komisjach można opowiadać takie bzdury i nie ma na to żadnego paragrafu? Jakbym człowiekowi wciskał nieprawdę, aby wyciągnąć pieniądze - to jest przepis KK o doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem.

A jeśli przy tworzeniu prawa wprowadza się w błąd swoimi tłumaczeniami (producent filmowy, poseł, chyba ma wiedzę jak jest), co doprowadza do niekorzystnego stanowienia prawa, to co wtedy?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>