interpretacje prawa

Współpraca z Google a działalność gospodarcza

W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie, gdy podatnik zwrócił się z podobnym pytaniem do tego, które było przedmiotem odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim (Sygn. 1412/PD/415-38/06) Urząd stwierdził, że "w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie może być także mowy o osiąganiu przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze przesądza o tym wykonywana usługa jak i zawarta umowa, z której nie wynika żeby dotyczyła najmu czy dzierżawy" (Sygn. US/3-PDP/4150-5/06).

Google Adsense i podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pytanie podatnika Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uznał, że umowę między podatnikiem a Google, a związaną udział w programie partnerskim Adsense, można zaliczyć do umowy mającej charakter zbliżony do umowy najmu (inaczej: Urząd Skarbowy w Ciechanowie Sygn. US/3-PDP/4150-5/06; inaczej również Urząd Skarbowy w Wadowicach Sygn. PD1A/415-39/06). Urząd odniósł się też do możliwości wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych i opodatkowaniem w zryczałtowanej formie (Sygn. 1412/PD/415-38/06).

Polskie znaki diakrytyczne na fakturze i nie tylko

Czy fakturę elektroniczną można uznać za prawidłowo wystawioną, pomimo iż nie można na niej ująć: słownego wyrażenie kwoty, polskich znaków diakrytycznych, oznaczenia e-faktur jako oryginały i kopie? Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe: e-faktura nie musi być oznaczona jako “oryginał”/”kopia”, o danych jakie powinny zawierać szczególne faktury (faktury elektroniczne) decydują normy właściwe z uwagi na zastosowaną wykładnię systemową, brak polskich znaków diakrytycznych, tj. użycie np. ”s” zamiast “ś” lub “a” zamiast “ą” nie może być przyczyną nieuznania dokumentu za fakturę, o ile nie stwarza to wątpliwości co do zapisów zawartych na fakturze. (Sygn. 1472/RPP1/443-771/06/SAPI)

Tylko oryginał na elektronicznej fakturze

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenie „oryginał” i „kopia”? Zdaniem Jednostki faktura elektroniczna powinna być oznaczona tylko jako „oryginał”: Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie odpowiedział na pytanie wnioskodawcy, uznając stanowisko za prawidłowe (Sygn. PUS.II/443/129/2006/BO). Wprowadzenie do faktury przesłanej w formie elektronicznej zmian w postaci zastąpienia wyrazu „oryginał” wyrazem „kopia” spowoduje brak możliwości zagwarantowania integralności danych w fakturach posiadanych przez nabywcę towaru i wystawcę faktury.

Faktura, bezpieczny podpis a dowód w postępowaniu podatkowym

Czy faktury wystawiane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym stanowią dowód w postępowaniu podatkowym? Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. (Sygn. ŁUS-III-2-443/213/06/AMM)

Moment otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Z jakim momentem, w rozumieniu przepisów podatkowych następuje "otrzymanie" przez Spółkę faktury wystawionej w formie elektronicznej przez kontrahenta, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (dla potrzeb pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury)? Odpowiedzi udzielił Łódzki Urząd Skarbowy (Sygn. ŁUS-III-2-443/208/06/AMM).

Podpis elektroniczny, elektroniczne faktury korygujące i duplikaty faktur w systemie EDI

Wybór przesyłania faktur w EDI nie zobowiązuje nas do stosowania podpisu elektronicznego, w związku z tym przy przesyłaniu faktur korygujących i duplikatów nie ma możliwości egzekwowania podpisów wystawienia faktury korygującej i duplikatu, czy w związku z tym elektroniczne faktury korygujące i duplikaty mogą stanowić podstawę do ewidencji w rejestrze VAT bez ich podpisywania? Na czym ma polegać potwierdzenie odbioru faktury elektronicznej i czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej elektronicznej może być komunikat z systemu obsługiwanego przez Y? Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytań nr 5 i 6 (Sygn. III-2/443-64/07/EF).

Integralność różnych form graficznych faktur elektronicznych

Czy zasada integralności treści zawarta w rozporządzeniu jest zachowana, jeśli przy wydruku faktury elektronicznej u sprzedającego i wydruku faktury elektronicznej u odbiorcy oraz wydruku faktury elektronicznej w trakcie kontroli na ekran komputera faktura ma różną formę graficzną ale te same dane, czyli treść, np. gdy wydruk faktury sprzedającego zawiera kod danego towaru sprzedającego, a wydruk tej samej faktury elektronicznej dla tego samego towaru będzie zawierał kod towaru odbiorcy? Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytania nr 4 (Sygn. III-2/443-67/07/EF).

Google AdSense i podatek VAT

"Czy jako osoba fizyczna uzyskująca dochód związany z udostępnieniem firmie Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powierzchni reklamowej na stronach WWW, jestem zobowiązany do opłacania podatku VAT, w przypadku gdy w roku podatkowym 2006 przekroczyłem kwotę 39.200 zł uzyskaną w ten sposób?" Z takim pytaniem zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Płocku podatnik w postępowaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2006 r. o udzielenie interpretacji, uznał je za prawidłowe (Sygn. 1419/UPP-443-108/06/DC).

Dostęp organów do faktur elektronicznych

Co to znaczy "natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do faktur elektronicznych"? Czy przedsiębiorcy muszą podłączyć swoje systemy finansowo księgowe do internetu, by organy podatkowe lub kontroli skarbowej mogły sobie zdalnie przeglądać taką dokumentację? A co z interfejsami? Przecież faktury elektroniczne mogą być przechowywane w różnych formatach - czy oznacza to, że przedsiębiorca ma zapewnić nie tylko dostęp, ale również poprawne wyświetlanie? A jeśli to uzależnione jest od sposobu działania "własnościowego" oprogramowania, to czy oznacza to przymusową licencję? Mamy stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IPB_1/4407-0002/06/I), z którego wynika, że dostęp może być zapewniony tylko na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym czyli "on-line"".