Propozycja implementacji "Poprawki 138" w polskim Prawie telekomunikacyjnym

29 grudnia 2010 r. Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjęło Założenia Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Komisja Europejska dokonała przeglądu regulacji rynku telekomunikacyjnego, został też potem przyjęty tzw. Pakiet telekomunikacyjny (o którym sporo pisałem w serwisie). To jedne z podstawowych powodów, dla którego nowelizujemy teraz ustawę. Inne powody to to, że "w trakcie sześcioletniego okresu obowiązywania ustawy Prawo telekomunikacyjne, dostrzeżono potrzebę nowelizacji niektórych jej przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje trudności lub wątpliwości interpretacyjne". Założenia wskazują też, że czeka nas nowela związana z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych... O prywatności warto będzie jeszcze napisać (zwłaszcza w kontekście cookies), ale dziś jedynie zasygnalizuję czytelnikom, że w przedstawionych założeniach znalazła się koncepcja implementacji sławnej "poprawki 138", o którą toczył się w 2009 roku niemały bój w Parlamencie Europejskim.

Założenia Projektu dostępne są na stronach BIP Ministerstwa. Projekt ma 101 stron.

W Pakiecie telekomunikacyjnym przyjęto m.in. dyrektywę 2009/136/WE i 2009/140/WE (por. Oficjalnie opublikowano Pakiet telekomunikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), a zgodnie z ich przepisami państwa członkowskie mają do dnia 25 maja 2011 roku obowiązek przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do ich wykonania. Treść tych przepisów będzie również przekazana Komisji Europejskiej.

Śledzący dyskusję związaną z Pakietem telekomunikacyjnym prawdopodobnie będą poszukiwali w tych założeniach implementacji "Poprawki 138" (a więc art 1 ust 3a dyrektywy ramowej po poprawkach; por. No i przyjęto Pakiet telekomunikacyjny, a wcześniej Pakiet telekomunikacyjny: komitet pojednawczy uzyskał porozumienie w sprawie "poprawki 138").

W tym kontekście wypada odnotować następujący fragment założeń (opublikowany na str. 79 udostępnionego materiału):

(...)
W obliczu inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską w przedmiocie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, sieci oraz usług telekomunikacyjnych, w zgodzie z art. 1 ust. 3a dyrektywy ramowej, należy uprawnić przedsiębiorców telekomunikacyjnych do podejmowania odpowiednich działań zmierzających do ochrony integralności sieci i usług telekomunikacyjnych, wyłączenie w pilnych przypadkach, a polegających na odcięciu zakończenia sieci, które stanowi zagrożenie. Projektodawca nie daje natomiast przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ogólnego uprawnienia do odcinania użytkowników od sieci telekomunikacyjnej, w każdym przypadku, a w szczególności nie daje podstawy do podejmowania środków ex ante.

Jednocześnie proponuje się, aby do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi telekomunikacyjnej w wyniku zidentyfikowania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zakończenia sieci zagrażającego integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, zastosowanie znalazły przepisy o postępowaniu reklamacyjnym.
Ponadto, celem monitorowania przypadków najpoważniejszych zagrożeń sieci i usług, opracowywania zaleceń i rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i integralności sieci i usług oraz opiniowania projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w tym zakresie, przy ministrze właściwym do spraw łączności powstanie Rada do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada w szczególności analizować będzie informacje przekazane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz Prezesa UKE.

W skład Rady liczącej 12–20 członków wchodzić będą osoby wyznaczone spośród kandydatów zgłoszonych przez ministra właściwego ds. łączności, ministra właściwego ds. obrony narodowej, ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji, Prezesa UKE, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”) i GIODO, a także izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną. Na posiedzenia Rady będą mogły być także zapraszane inne osoby, o ile będzie to wskazane dla realizacji zadań Rady. Kadencja członków Rady wynosić będzie 2 lata. Wyznaczany będzie Przewodniczący Rady, który kierować będzie jej pracami i reprezentować ją będzie na zewnątrz, a także Wiceprzewodniczący. Obsługę Rady zapewniać będzie urząd obsługujący ministra właściwego ds. łączności. Rada corocznie przedstawiać będzie ministrowi właściwemu ds. łączności sprawozdanie ze swojej działalności, a wszelkie opinie, protokoły z posiedzeń publikowane będą na stronie internetowej tego ministra.

Biorąc pod uwagę zalecenia i rekomendacje Rady, a także wytyczne Komisji Europejskiej, minister właściwy ds. łączności będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe środki techniczne i organizacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w art. 175a i 175c ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani będą stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych.
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

W takim razie - na moje

W takim razie - na moje niewprawne oko - tekst założeń zakłada odcinanie od sieci jedynie w przypadku zagrożeń integralności sieci. Czyli tak naprawde to, co i tak dostawcy robią i jest to zmiana, której skutkiem będzie wzmocnienie odporności infrastruktury na ataki czy awarie (zakładając, że dostawcy opracują sobie szybkie i elastyczne procedury reakcji na zagrożenia, ofc).
Szczęśliwie nie ma słowa o odcinaniu za "naruszenia praw autorskich", "obrazę moralności" etc.
Brak jest w stosunku do poprawki PE zastrzeżeń dotyczących prywatności oraz kontroli sądowej (chyba, że zaspokaja ten wymóg postępowanie reklamacyjne?).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>