Deklaracja WD12 w sprawie ACTA zyskała większość w Parlamencie Europejskim

W tekście Zakończono szwajcarską rundę negocjacji ACTA sygnalizowałem fakt "zbierania" wśród eurodeputowanych podpisów pod "Oświadczeniem pisemnym w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)". To oświadczenie funkcjonuje w świadomości niektórych internautów jako "Deklaracja WD12". Zainteresowani tematem prawdopodobnie chętnie odnotują, że pod oświadczeniem zebrano 369 podpisów, co oznacza, że deklaracja będzie uznana za przyjętą przez Parlament Europejski.

Regulamin Parlamentu Europejskiego przewiduje (art. 123) możliwość złożenia podpisów pod pisemną deklaracją. Ważna jest liczba podpisów. Oświadczenie pisemne mają dotyczyć kompetencji Unii Europejskiej i nie pokrywać się z zagadnieniami będącymi przedmiotem trwającego w danej chwili procesu ustawodawczego. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, Przewodniczący informuje o tym Parlament i umieszcza nazwiska sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie publikuje jako tekst przyjęty.

Deklarację w sprawie ACTA i przejrzystości procesu negocjacji tego porozumienia złożyło czterech deputowanych (WD12 to kodowa nazwa pochodząca od "Written Declaration", deklaracja nr 0012/2010; deklarację złożyli Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis). Następnie rozpoczęło się zbieranie podpisów, by uzyskać ich liczbę wystarczającą do uznania deklaracji za przyjętą.

Właśnie uzyskałem informację, że pod deklaracją zebrano 369 podpisów. Wszystkich eurodeputowanych jest 736, uzyskano zatem większość, o której mówią przepisy Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Treść tej deklaracji (PDF) brzmi:

0012/2010

Oświadczenie pisemne w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze trwające negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),

B. mając na uwadze rolę współdecyzyjną Parlamentu Europejskiego w sprawach handlowych i jego dostęp do dokumentów negocjacyjnych gwarantowane traktatem lizbońskim,

1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;

2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;

3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;

4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;

5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;

6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Polscy eurodeputowani a deklaracja w sprawie ACTA

http://www.laquadrature.net/wiki/Written_Declaration_12/2010_signatories_list

A. Klasyfikacja według krajów na dzień 7 września.

1. Irlandia: 91.7%
2. Słowenia: 85.7%
3. Estonia: 83.3%
4-6. Dania : 69,2%
4-6. Finlandia : 69.2%
4-6. Słowacja: 69.2%
7-8. Luksemburg: 66.7%
7-8. Cypr: 66,7%
9-10. R. Czeska: 63.6%
9-10. Rumunia: 63.6%
11. Szwecja: 61.1%
12-13. Hiszpania: 60.0%
12-13. Holandia: 60.0%
14. Belgia: 59.1%
15-16. Grecja: 54.5%
15-16. Portugalia: 54.5%
17. Francja: 54.2%
18. Węgry: 50.0%
19. Polska: 48.0%
20. Austria: 47.1%
21. Litwa: 41.7%
22. Niemcy: 40.4%
23. Malta: 40.0%
24. Łotwa: 37.5%
25. Włochy: 37.5%
26. W. Brytania: 36.1%
27. Bułgaria: 29.4%

B. Imienna lista polskich posłów podpisanych pod WD12

Piotr BORYS, PPE
Tadeusz CYMAŃSKI, ECR
Ryszard CZARNECKI, ECR
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG, SD
Adam GIEREK, SD
Andrzej GRZYB, PPE
Małgorzata HANDZLIK, PPE
Jolanta Emilia HIBNER, PPE
Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA, PPE
Filip KACZMAREK, PPE
Lena Barbara KOLARSKA-BOBINSKA, PPE
Paweł Robert KOWAL, ECR
Jan KOZŁOWSKI, PPE
Bogusław LIBERADZKI, SD
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA, PPE
Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ, PPE
Jan OLBRYCHT, PPE
Joanna SENYSZYN, SD
Czesław Adam SIEKIERSKI, PPE
Bogusław SONIK, PPE
Róża THUN, PPE
Jacek WŁOSOWICZ, ECR
Janusz Władysław ZEMKE, SD
Zbigniew ZIOBRO, ECR

C. Klasyfikacja według partii

SLD/UP – 5 (71.4%)
PSL – 2 (66.6%)
PO – 12 (48.0%)
PiS – 5 (33.3%)

Jak rozumiem zaraz, jak

Jak rozumiem zaraz, jak uzyskano wymaganą ilość podpisów, to zaprzestano ich zbierania, więc tego typu wykaz nie oznacza "Ci są za, a pozostali przeciw", a raczej "Przynajmniej Ci są za, a co do reszty, to różnie może być".
Z tego też powodu nie wyciągałbym z tej statystyki jakichś zbyt głębokich wniosków.

A może się mylę?

Z tego, co piszą na stronie z wynikami

wynika, że ciągle jeszcze mogą się podpisać; czyli jednak są
- leniwi, albo
- przeciw.

co oznacza brak podpisu pod WD12

Podpisywanie WD nie jest sprawą prostą – podpisywanie jest możliwe tylko w Strasbourgu, gdzie posłowie bywają raz w miesiącu.

Jednakże do wszystkich posłów od połowy czerwca pisano wielokrotnie. Z tego powodu jeżeli na tej liście jakiegoś posła nie ma, a nie jest to osoba funkcyjna (jak np. prof. Buzek, czy Saryusz Wolski), to oznacza, że taki poseł, albo popiera represyjne podejście w kwestii własności intelektualnej, albo nie przywiązuje wagi do tej problematyki.

To w sumie wszystko jedno.

Podpisywanie WD nie może być sprawą trudną; jak się zapisało do klubu, to należy bywać - albo zrezygnować, bycie posłem PE to nie obowiązek.
Szkoda, że nie widać z tej listy, kto jest przeciwny, a kto sprawę olewa. Już wolę przeciwników, przynajmniej doceniają znaczenie sprawy.

Co do (nie)podpisywania ma bycie 'osobą funkcyjną'? Mają gorzej - rzadziej są na miejscu?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>